Yerli Malı Belgesi


 1. Yerli Malı Müracaat Başvuru Formu
 2. Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler
 3. Sanayi Sicil Belgesi sureti.
 4. İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin(kişilerin) imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti.
 5. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri.
 6. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).
 7. Hammadde Faturaları ve Yerli ürünlerin Yerli Malı, Sanayi Sicil Belgeleri
 8. İşçilik Giderlerine Esas Teşkil Eden Belge (SGK) ve Taahhütname
 9. Genel Giderlere Esas Teşkil Eden Belge ve Taahhütname
 10. Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti.
 11. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri).
 12. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti.
 13. Maden Ruhsatı sureti.
 14. Diğer bilgi ve belgeler (Marka Tescil vb.)

Yerli Malı Belgesi Başvuru Ücreti

NOT :

 • Yerli Malı Belgesi her bir ürün için ayrı düzenlenir ve ayrı başvuru formu ile müracaat edilir.
 • Formlarda bulunan “EKSPER” bölümü Makine Mühendisleri Odası tarafından doldurulur ve onaylanır
 • Formlardaki hesap cetvelleri ve Mali Müşavir bölümü firmanın kendi Mali Müşaviri tarafından doldurulur ve onaylanır.
 • Odamızdan "Yerli Malı Belgesi" alınabilmesi için odamızdan alınmış faal kapasite raporunun olması gerekmektedir.