Yeni Kayıt, Durum Değişikliği ve Terkin İşlemleri


  

Yeni Kayıt

5174 sayılı kanunun 9. Maddesi gereği Konya Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil işlemini yaptırmış olan tacirler ve bunların şubeleri Odaya kayıt yaptırmak zorundadır.

Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır.

Buna göre şirket ya da gerçek kişi olması farketmeksizin firmalara ait tüm şubelerin Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmesi ve Ticaret Odasına kaydolması zorunludur.

Yeni Kayıt Dilekçesi

Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi

Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi

Durum Değişiklikleri

 • Durum Değişikliğinin Bildirilme Mecburiyeti

5174 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereği Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır.

 • Değişiklikler;
  • Unvan Değişikliği
  • İştigal Konusu Değişikliği
  • Terkin
  • Tasfiye
  • Hisse Devri
  • Yetkili Değişikliği
  • Adres Değişikliği
  • Sermaye Artırımı

 

Durum değişikliği dilekçe

Şahıs Firmaları İçin Sermaye Artışı Talep Dilekçesi

 

Terkin

Olağan Terkin

5174 Sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş olan Oda Muamelat Yönetmeliği gereği Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden kayıtlarını sildiren ve bunu belgelendiren üyeler Oda Sicil Müdürlüğü'nden yazılı olarak kayıtların silinmesi isteğinde bulunabilirler. Bu takdirde üyelerin Oda'daki kayıtları silinir.

Terkin Dilekçe


Mutabakat Komitesi Kararı Gereği Terkin(Gerçek Kişiler)

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 64. Maddesi gereği, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğunu bakımından çıkacak olan anlaşmazlıkları çözümlemek üzere kurulmuş olan Mutabakat Komitesi tarafından hakkında, Esnaf ve Sanatkarlar Odasında kaydının devam etmesi, Ticaret Odasından kaydının silinmesi yönünde karar verilmiş olan gerçek kişinin dilekçe ekinde, üyesi olduğu esnaf ve sanatkar odasından alınmış oda kayıt belgesi ve ilgili mutbakat komitesi kararı ile müracaat etmesi halinde varsa tahakkuk etmiş aidat borcunun ödenmesi şartıyla Konya Ticaret Odası'ndan kaydı silinir.

Mutabakat Komisyonu Kararı Gereği Terkin Dilekçesi - Gerçek Kişiler


Vefat Nedeniyle Terkin(Gerçek Kişiler) 

5174 Sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca düzenlenmiş olan Oda Muamelat Yönetmeliği gereği Konya Ticaret Odası'nda gerçek kişi işletme üyellik kaydı bulunan kişilerin vefat etmesi halinde, kişinin vârisleri tarafından dilekçe ekinde veraset ilamının aslı veya mahkeme yada noter onaylı örneği ile müracaat edilmesi halinde Konya Ticaret Odasın'dan kaydı silinir.

Vefat Nedeniyle Terkin Dilekçesi - Gerçek Kişiler