İktisadi İşletme


...

Adres Değişikliği (Belediye Adres Değişikliği) Tescilinde Gereken Evraklar

BELEDİYE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNDE MERSİS GİRİŞİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR.

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe
 2. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Bilgi Sistem Şube Müdürlüğü’nden alınacak; adres değişikliğinin belediye tarafından yapıldığına dair yazısının aslı (1 Adet asıl 1 adet fotokopi)

Not: Belediye Adres Değişikli yazısının konu kısmı Adres Değişikliği olacaktır. Adres tespiti konulu yazılar kabul edilememektedir.

Adres Değişikliği Tescilinde Gereken Evraklar

ÖNEMLİ UYARI

İlk olarak adres bilgisinin MERSİS sistemine Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'a uygun olarak girişinin yapılması ve MERSİS'te çıkan adresin aynen karara yazılmış olması gerekmektedir.

MERSİS sistemine girilmiş olan adres ile karara yazılmış olan adres birebir aynı olmalıdır.

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış Dilekçe 1 adet
 2. Adres değişikliği ile ilgili noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (2 adet)

Dernek - Vakıf İktisadi İşletme Kuruluş Tescilinde İstenecek Evraklar

DİKKAT !!!!

Dernek ve Vakıf İktisadi İşletmelerinin kuruluş işlemini gerçekleştirebilmek için öncelikle Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dernek/ Vakıf Bilgilerini (Derneğin Vergi Numarası, Dernek Unvanı, Dernek Adresi) getirerek MERSİS sistemine tanımlanması sağlanmalıdır.

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe
 2. Oda Sicil Müdürlüğü’ne hitaben Dilekçe
 3. İşletmeyi temsile yetkili kişilerin Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde düzenlenmiş ve ticaret unvanı altına atılmış İmza Beyannamesi (2 Adet)
 4. İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin Yetkili Organ Kararı'nın noter onaylı örneği (1 Nüsha)
 5. Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge --FAALİYET BELGESİ--
 6. Dernek tüzüğünün / Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği
 7. Derneğin / Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge
 8. Tüzel kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)
 9. İktisadi işletmenin vergi durumunu gösterir MÜKELLEFİYET YAZISI (İlgili Vergi Dairesinden alınmış (1 Adet)

Dernek - Vakıf İktisadi İşletme Terkin Tescilinde İstenecek Evraklar

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe

2. Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (2 Adet)

3. İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış Beyan