Kapasite Raporu Müracaatında Hazırlanacak Belgeler


TOBB KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARI  UYARINCA KAPASİTE RAPORU DÜZENLENECEK FİRMALARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Kapasite Raporu Başvuru Formu

Kapasite Raporu Başvuru Ücretleri

Madde 10- Kapasite raporunun düzenleneceği işyeri için firmalardan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir.

(1) Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,

(2) Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,

(3) Kiralık olan bina ve işyeri sözleşmeleri

(4) Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları  (1-9 sigortalı işçi çalıştıran firmalar Ticaret Odası'na, 10 ve üzeri işçi çalıştıran firmalar Sanayi Odası'na başvurmalıdırlar)

(5) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,

(6) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,

(7) Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,

(8) Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

(9) Vergi levhası fotokopisi,

(10) Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

(11) Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi, istenilir ve (6), (7) ve (11) inci bentlerinde sayılan belgelerin asılları kontrol edilerek bir suretleri dosyada muhafaza edilir.

(12) Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

(13) Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.

NOT: Başvuru Formu doldurulup diğer belgelerin hazırlanarak dosya şeklinde Odamıza getirilmesi gerekmektedir.

Madde 11- Makine ve teçhizat durumu

(1) - Bir işyerine kapasite raporu düzenlenebilmesi için makine ve teçhizatın

işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gerekir.

Madeni Yağ İmalatçılarının Ayrıca Hazırlaması Gereken Belgeler

  1. “Madeni Yağ Tesislerinde Üretim Yetkinlik Değerlendirmesi” formunda B)ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ bölümü muhasebeci tarafından doldurulup onaylanacak.
  2. Sorumlu Mühendis Sözleşmesi fotokopisi (Noterden yapılmış ve tam gün-tam yıl çalışma sözleşmesi)
  3. EPDK Lisans Belgesi fotokopisi
  4. Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon belgesi
  5. TSE Belgesi