Kollektif Şirket


...

Kuruluş Tescilinde İstenecek Evraklar

 

 1. Ticaret   Sicili   Müdürlüğü'ne hitaben   yazılmış   tüm   şirket   kurucuları   ve yetkililerince imzalanmış dilekçe
 2. Taahhütname 1 adet.
 3.  Kurucular tarafından imzanmış noter onaylı iki adet şirket sözleşmesi
 4. Şirket ünvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı-Islak İmzalı)
 5. Kimlik Fotokopisi
 6. Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet asıl (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet)
 7. Ayni sermaye olması halinde konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 8. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 9. Hükmi şahıs kayıt beyannamesi 1 Adet
 10. Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi. 1 Adet
 11. Oda Sicil servisine verilmek üzere şirketin vergi numarasını gösterir ilgili vergi dairesinden alınmış belge (1 adet)
 12. Kira kontratı veya mülkiyeti şirkete ait ise tapu fotokopisi

 

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 

Tasfiye Sonunda (Feshinde) Tescilinde İstenecek Evraklar

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış Dilekçe
 2. Noter onaylı Fesih Kararı veya Noter onaylı fesih sözleşmesi (2 Adet)
  Not: Fesih kararında veya sözleşmesinde ortakların son bilançoyu onayladığına dair ibare olmalıdır. Yada bu ibare yoksa ortaklardan mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları müdürlüğe verilecektir.
 3. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Her ortak için 1 adet)
 4. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge
 5. Son bilanço
 6. Tasfiye Memuru Raporu (2 Adet Asıl)

Tasfiyeye Girişinde Tescilinde İstenecek Evraklar

 

TASFİYEYE GİRİŞ

Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe

 1. Tasfiyeye giriş kararı noterden onaylı 2 adet
 2. Tasfiye memuruna ait imza beyannamesi 1 adet
 3. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından seçilmesi halinde görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge
 4. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.