K Belgesi Duyurular


...

K Belgelerinde Asgari Kapasite Çok Önemlidir.

K belgesi sahipleri, K belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya başka bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi veya TAŞIT SATIŞI YAPMIŞ OLMALARI halinde, bu durumları değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde Bakanlığa (Odamıza) bildirirler. Aksi halde uyarı (para) cezası uygulanmaktadır.

Bahsedilen şekillerde Yönetmelikteki asgari kapasitenin altına düşülmesi halinde; kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren, 630 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlamak üzere yeterli sayıda/kapasitede taşıtı, K belgelerine kayıt ettirmek zorundadırlar. Aksi halde K belgeleri iptal olur. (UYARI; 630 günlük kapasite altında kalınan bu süre, 5 yıllık K belgesi süresinde yalnızca bir defa kullanılabilecektir.)

ÖNEMLİ NOT: Asgari kapasite sınırı K1 şahıslar için azami yüklü ağırlığı/Katar ağırlığına göre 25 ton, Tüzel kişiler için azami yüklü ağırlığı/Katar ağırlığına göre 50 ton, K3 şahıs ve tüzel kişiler için ise azami yüklü ağırlığı/Katar ağırlığına göre 35 tondur.

 K2, K2*(yıldızlı K2), K1*(yıldızlı K1) belgelerinde ise asgari kapasite 1 birim taşıttır. Daima bir araç her zaman bu belgelerde kayıtlı olmak zorundadır. Son kalan taşıtın satışında veya hurdaya ayrılan taşıtlarda hurdaya ayrılış tarihinden itibaren 630 gün içerisinde yeni taşıt alınarak bu belgelere eklenmediği takdirde belgeleri de iptal durumuna düşmektedir. (UYARI; 630 günlük kapasite altında kalınan bu süre, 5 yıllık K belgesi süresinde yalnızca bir defa kullanılabilecektir.)

K Belgelerinde Durum Değişikliklerini Bildirmek Zorunludur.

K belgelerinde K belgesi şahıs ya da tüzel kişilerde meydana gelen durum değişikliklerinin bildirilmesi zorunludur.

Buna göre;

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 40. Maddesinin 20. Fıkrasında;

Bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi alanlardan;

a) K1 veya K3 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler ile B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler haricindeki yetki belgesi sahipleri, firmalarında meydana gelen unvan, adres ve 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilere ilişkin değişiklikleri veya acentelik sözleşmelerindeki değişiklikleri ile 14 üncü maddede belirlenmiş sermaye şartını kaybedecek şekildeki sermaye azaltışlarını,

b) Yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı özmal taşıt/taşıtların; kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi ile plaka bilgisi, rengi, şasi numarası veya taşıt cinsine ilişkin değişiklikleri,

değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan takvim günü içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.”  ifadesi yer almaktadır.

Bu nedenle, K belgesi sahibi şahıs ve tüzel kişilerin uyarı (para) cezasına maruz kalarak mağdur olmamaları için 90 gün içinde Odamızın İç Ticaret Servisi’ne (K servisi) bahsedilen bu bildirimleri yapmaları rica olunur.


Değişiklik bildirim dilekçe örneği için tıklayınız.

 

K Belgesi Yenileme (Vize) İşlemlerini İlgilinin Kendisi Veya Yetkili Yapabilir. Yetkili Yada İlgili Yoksa Vekaletname İs

K BELGESİ YENİLEME (VİZE) İŞLEMLERİNİ İLGİLİNİN KENDİSİ veya YETKİLİ YAPABİLİR.

YETKİLİ YA DA İLGİLİ YOKSA VEKALETNAME İSTENİR.

Noter Vekaletname Örneği için tıklayınız

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK HABERLEŞME BAKANLIĞI