Üye Olmanın Yükümlülükleri


"Lütfen tescil ve ilanı gerektiren her türlü değişikliği süresinde Odamıza bildiriniz.."

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun “Değişikliklerin Bildirilmesi” hususunu düzenleyen 10. maddesinde “Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan bu değişikliklerden özellikle “Hisse Devri”“Amaç ve Konu Değişikliği”“Ana sözleşme Değişikliği”“Bölünme”“Birleşme”“Merkez Nakli”“Terkin”“Sermaye Artırımı”“Genel Kurul” ve “Adres Değişikliği” işlemlerinin yapılacak olan tescil işleminden sonra Odamıza bildirilmesi üyelerimizin herhangi bir problem ile karşılaşmamaları açısından oldukça önemlidir.

Örneğin TERKİN ve HİSSE DEVRİ işlemlerinin Odamıza bildirilmemesi nedeniyle, tespiti Sosyal Güvenlik Kurumunda yapılan emeklilik sürelerine ilişkin oldukça önemli mağduriyetler yaşanmaktadır.

Bu ve benzeri mağduriyetlerin yaşanmaması adına durumlarında meydana gelen değişikliklerin Odamıza bildirilmesi üyelerimizin yararına olacaktır. 

Size daha kaliteli hizmet verebilmemiz için: Güncel iletişim bilgilerinizi bildiriniz.

Üyelerimizin Odamızda mevcut iletişim bilgilerinin güncelliğinin sağlanması kaliteli ve zamanında hizmet verebilmemiz bakımından büyük önem taşımaktadır.

Özellikle iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesi durumunda sizlere ulaşmamız mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla birçok hizmet, duyuru ve faaliyetimizden faydalanma imkânınız olamamaktadır.

Zaman yönetiminin artan önemi ile birlikte hızlı iletişimin önemi de artmaktadır. Bu nedenle üyelerimizin kendilerine anında ulaşabileceğimiz güncel iletişim bilgilerini (e-posta, kurumsal SMS) bildirmeleri tüm kapıları açan anahtar konumundadır.

Üyelerimizin iletişim bilgileri ve firmaları ile ilgili diğer değişiklikleri bildirmelerinin yasal olarak yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri arasında yer aldığını önemle hatırlatmak isteriz.

Kanunun ilgili maddesinde; "Odaya kaydolunan tacirin durumlarında meydana gelen, Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gerekli olan her çeşit değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde Oda ve Borsalara bildirilmesi mecburidir" denilmektedir.

İletişim bilgilerini ya da değişikliklerini bildirmek isteyen üyelerimiz Oda web sitemizin Üye Bilgi Güncelleme bölümünden gerekli bildirimlerde bulunabilirler.

Aidatınızı zamanında ödeyin: Gecikme zammına maruz kalmayın”

Konya Ticaret Odası’na üyeliğin yasalar tarafından belirlenen yükümlülükleri bulunmaktadır. Odamız, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesini yasal olarak takiple sorumludur.

Üyelerimizin temel yükümlülüklerinden birisi “yıllık ve munzam aidatın” zamanında ödenmesidir. Yıllık aidat ve munzam aidat, 5174 Sayılı Kanun’un 24 ve 25‘inci maddelerinde açıklanmıştır. Buna göre;

Yıllık Aidat : Üyenin her yıl ödemekle yükümlü olduğu aidattır.

Munzam Aidat : Gerçek kişi Tacir ve Sanayicilerin bir yıl önceki gelir vergisine matrah teşkil eden Ticari Kazançları, tüzel kişi ve sanayicilerin ise Ticari Bilanço Karları üzerinden Binde 5 oranında ayrıca ödemekle yükümlü oldukları aidattır.

 

Yıllık aidat ve munzam aidatın birinci ve ikinci taksitinin ödeme süreleri şöyledir:

Birinci Taksitin Son Ödeme Tarihi : 30 Haziran
İkinci Taksitin Son Ödeme Tarihi : 31 Ekim

Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlara 6183 Sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimiz, yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini Odamız veznesine (nakit veya kredi kartı), Oda web sitemizde bulunan Üye Borç Sorgulama ve Ödeme bölümünden üye sicil numarasını belirterek yapabilirler.