Ata Karnesi


ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

ATA Sistemi ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) bünyesinde bulunan Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Dünya ATA Karnesi Konseyi (WATAC)'nin koordinasyonu altında, kendi ülkelerinde resmi olarak görevlendirildiği beyan edilen kefil kuruluşlar aracılığı ile yürütülmektedir.

Ata Karnesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Müdürlüğümüze ATA Karnesini almak için başvuracak firmaların getirmeleri gereken evraklar;

 1. Dilekçe
 2. Teminat Mektubu (kamu şirketleri bu teminattan muaftır)
 3. Proforma Fatura
 4. İmza Sirküleri

Ata Karnesi Kullanıcısının Uyması Gereken Kurallar

 • ATA Karnesi kapsamında ithal edilen mallar satılamaz. (Satılırsa uygun gümrük vergi bedelleri ve ATA Karnesinde gittiği için ödenmesi gereken cezalar ödenmek zorundadır.)
 • Malların geri ihracı için yabancı gümrük tarafından belirlenen süre karne süresini geçemez.
 • Malların geri ihracı için yabancı gümrük tarafından belirlenen sürede malların geri ihraç edilmesi şarttır.
 • ATA Karnesi sahibi malların ithal edildiği ülke gümrük kurallarına uymak zorundadır.
 • Ziyaret edilen her ülkeden giriş ve çıkış tasdiğinin doğru alınması gerekmektedir.
 • Eğer mallar, tahrip ve kayıp olma yahut çalınma sebepleriyle yurda geri giriş yapamaz ise karne kapsamında bulunan mallardan yurda geri getirilemeyen kısmı için gümrük vergisi ve diğer vergiler ödenmek zorundadır.
 • ATA Karnesinin kendisinin kaybolması durumunda karne sahibi derhal polisi ve/veya gümrüğü haberdar etmek zorundadır.
 • ATA Karnesinin süresi bitiğinde alındığı odaya iade edilmesi mecburidir.

Ata Karnesi Nasıl Alınır?

Başvuru: Her hangi bir kişi veya kuruluşun ATA karnesi kullanabilmesi için önceden kabulü gerekmemektedir. ATA karnesi kullanmak isteyen her kişi veya kuruluş, yurtdışına götürülecek eşyanın niteliği, varsa markası ve numaraları, ağırlığı, adeti ve değerini gösteren bir çeki listesini eklediği dilekçesi ile birlikte, karne dağıtımı konusunda yetkili Odalardan birisine müracaat ederek, ATA karnesi ile taşınacak eşya için gereken uygun bir teminatı Odaya vermesi halinde, kendisine ATA karnesi verilebilecektir.

Teminat: ATA karnelerine karşılık teminat olarak;

» Nakit (Türk Lirası veya Döviz.)

» Banka Teminat Mektubu (Türk Lirası veya Döviz olabilir. Teminat mektubunun konusuna "ATA Karnesi Kapsamı Eşya" ibaresinin konulması zorunludur.)

» Banka Bloka kabul edilir.

Teminat, Karne kapsamı eşyanın  toplam değerinin yarısı kadar alınır.

ABD, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Japonya, Kanada, Kore ve Avrupa Birliği ülkelerine götürülecek, GTİP 71.13, 71.08 ve 71.06 olan eşya için döviz bazında verildiği takdirde, karne kapsamı eşyanın toplam değerinin %30'ı oranında teminat alınacaktır.

Ata Karnesi Ne Amaçla Kullanılır?

Uluslararası ATA Sistemi, gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller gibi geçici ithalat işlemlerini gerçekleştiren taraflara yarar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Uluslararası teminat altında bulunan bir ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat işlemi sırasında, ne gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Basit ve karne hamili tarafından kolaylıkla tanzim edilebilen ATA karneleri gümrüklerce de kolaylıkla kontrol edilebilir. Tüm bu faktörler, ATA karnesi ile gelen eşyanın gerek ithalatında, gerekse yeniden ihracında gümrüklerden geçiş süresinin kısaltılmasına yardım eder. Bunların yanı sıra, sistem ATA karnesi hamillerine, ATA karnesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla ( bu süre karnenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır), bir ATA karnesi ile birden fazla akit taraf ülkesine birden fazla geçici ithalat yapma olanağı sunar.

İstanbul Sözleşmesi Ek.A' da yer alan hükümler çerçevesinde düzenlenen ATA karneleri diğer eklerde yer alan amaçlarla kullanılır. Bu ekler;

1) Ek B1- Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde Teşhir Edilecek veya Kullanılacak Eşyaya İlişkin Ek

2) Ek B2 - Mesleki Malzemeye İlişkin Ek

3) Ek B3 - Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşyaya İlişkin Ek

4) Ek B4 - İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek

5) Ek B5 - Eğitsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya İle İlgili Ek

6) Ek B6 - Yolcu Zati Eşyası ve Sportif Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin

Ek 7) Ek B7 - Turistik Tanıtım Malzemelerine İlişkin

Ek 8) Ek B8 - Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin

Ek 9) Ek B9 - İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin

Ek 10) Ek D - Hayvanlara İlişkin Ek Söz konusu Ekler kapsamında getirilebilecek eşya listesi ve bu eşyanın taşıması gereken şartlar ayrıca açıklanmıştır.   

Ata Karnesinin İşleyişi

 • ATA Karnesi alabilmek için gerekli evrakları firma/şahıs tarafımıza ilettikten sonra ATA Karnesi doldurulmak üzere firmaya teslim edilir.
 • ATA Karnesi ön ve arka karton kapaklar hariç toplam 29 (yirmi dokuz) yapraktan oluşmaktadır.
 • İlk yeşil yaprak ATA Karnesi yaprağıdır. Önü ve arkası Odamız Dış Ticaret Servisi tarafından imzalanır ve kaşelenir.
 • İlk sayfanın ön yüzünde firma, varış ülkesi, gönderilme sebebi, düzenlenme tarihi ve geçerlilik tarihi bulunmaktadır.
 • İlk sayfanın arka yüzünde ise sıra numarası, eşya tanımı, parça adedi, ağırlığı, kıymeti belirtilmek üzere kesin mal listesi bulunmaktadır.
 • Yeşil sayfayı takiben karşımıza çıkan sarı, beyaz ve mavi nüshalar gümrüklerin kullanımı için ayrılmış nüshalar olup, Odamız ya da firma/şahıs tarafından herhangi bir işleme tabi tutulmamaktadır.
 • Beşinci sayfa ve takip eden yedi sayfa İhracat nüshalarıdır. Bu sekiz sayfa da ilk yeşil nüsha gibi önlü arkalı doldurulmak zorundadır.
 • On üçüncü sayfa ve takip eden yedi sayfa İthalat (Ger İhracat) nüshalarıdır. Bu sekiz sayfa da ilk yeşil ve daha önceki sekiz ihracat sayfaları gibi önlü arkalı doldurulmak zorundadır.
 • Yirminci ve takip eden yedi mavi sayfa Transit Sayfaları olup yukarıda tarif edilen şekilde aynen doldurulur.
 • Yeşil arka sayfada ise ATA Karnesinin hangi Oda ve kim tarafından doldurulduğu ve kontrol edildiği yazılmakla birlikte, matbu olarak karnenin kullanımı ile bilgiler içermektedir.
 • ATA Karnesi doldurulduktan sonra onaylanması için tekrar firma Odamıza gelir ve ATA Karnesi kontrol edildikten sonra onay işlemi Odamız tarafından gerçekleştirilir.
 • Türkiye'den çıkış yapmamış ATA Karnesi üzerinde mal ekleme ve çıkarma, varış ülkesi değiştirme yanlış yazılmış bir bilgiyi düzeltme vb. işlemleri yapılabilmekle beraber, ülkeden çıkış işlemi görmüş ATA Karnesi üzerinde kati suretle değişiklik yapılamaz.
 • Kullanımı biten veya karne geçerlilik süresi dolmuş ATA Karneleri karne sahibi tarafından tarafımıza iade edilir.
 • İade alınan karneler ilgili tahkikatın yapılması ve teminatın çözülmesine onay verilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Odamız tarafından gönderilir.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce olumlu/olumsuz yazı Odamıza ulaştığında teminatın geri alınması/olumsuzluğun giderilmesi için tekrar firmayla Odamız tarafından irtibat kurulur.

Ata Sözleşmesine Üye Ülkeler Listesi

1. Almanya 27. Hindistan 53. Makedonya
2. Amerika Birleşik Devletleri  28. Hollanda 54. Meksika
3. Andorra 29. Hong Kong 55. Malezya
4. Arnavutluk 30. İngiltere 56. Malta
5. Avusturalya 31. İspanya 57. Mauritius
6. Avusturya 32. İsrail 58. Moğolistan
7. Bahreyn Krallığı 33. İsveç 59. Moldova
8. Belçika 34. İsviçre 60. Norveç
9. Beyaz Rusya 35. İran  61. Pakistan 
10. Birleşik Arap Emirlikleri 36. İrlanda 62. Polonya
11. Bosna Hersek 37. İtalya 63. Portekiz
12. Brezilya 38. İzlanda 64. Romanya
13. Bulgaristan 39. Japonya 65. Rusya Federasyonu
14. Cebelitarık 40. Kanada 66. Senegal
15. Cezayir 41. Karadağ  67. Sırbistan
16. Çek Cumhuriyeti 42. Katar  68. Singapur
17. Çin 43. Kazakistan  69. Slovak Cumhuriyeti
18. Danimarka 44. Kıbrıs* 70. Slovenya
19. Endonezya 45. Kore 71. Sri Lanka
20. Estonya 46. Letonya 72. Şili
21. Fas 47. Litvanya 73. Tayland
22. Fransa 48. Lüksemburg 74. Tunus
23. Finlandiya 49. Makao 75. Türkiye
24. Fildişi Sahili 50. Macaristan 76. Ukrayna 
25. Güney Afrika Cumhuriyeti 51. Madagaskar 77. Yeni Zelanda
26. Hırvatistan 52. Lübnan  78. Yunanistan 
NOT: KKTC İstanbul Sözleşmesine taraf olmadığı için bu ülkeye karne düzenlenememektedir.