Üye Olmanın Avantajları


Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Konya Ticaret Odası'na üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

Konya Ticaret Odası üyeleri odamızın web sayfasında yer alan tüm hizmetlerden faydalanabilir. Bu hizmetler;

 • Kredi Kayıt Bürosu(KKB) Başvurularının inceleme ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme, araştırma ve rapor çalışmaları yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
 • İş hayatında ve ticari ilişkilerde Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku alanına giren konularda karşılaşılaşabilecek hukuki sorunların çözümüne yardımcı olmak,
 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,
 • Odamız yayınlarından faydalanma,
 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
 • İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
 • İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge v.b. suret onayları,
 • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
 • Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanma,
 • Yurt dışı fuar organizasyonlarından yararlanma,
 • Yabancı alım heyeti organizasyonlarından yararlanma,
 • Yurt dışı iş ziyareti organizasyonlarından yararlanma,
 • Ticari vize işlemlerinin takibi hizmetinden yararlanma,
 • Uluslararası nakliye sektöründe kullanılan Tır Karnesi hizmetinden yararlanma,
 • Ata Karnesi hizmetinden yararlanma,
 • Dijital takograf kartı hizmetinden yararlanma,
 • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,
 • İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,
 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
 • Tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması,
 • İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
 • K Belgesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sigorta acenteliği uygunluk belgesinin verilmesi, 
 • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,
 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, imza onay belgesi, müteahhitlik yapı sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
 • Ustalık, kalfalık sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
 • Türkiye'nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı,
 • KTO üye kartı,
 • Online belge talebinde bulunabilme,
 • Online borç sorgulama ve ödeme yapabilme,
 • Sanal firma rehberinde işletmenin tanıtımının yapılabilmesi,
 • Sanal ilan panosundan yararlanabilme,
 • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,
 • Mücbir Sebep Belgesi düzenlenmesi,
 • Ürünlerin fire ve zayiat oranlarının tespit edilmesi,
 • Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması,
 • Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler, seminerler ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
 • İlimizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması,
 • Tahsis Tevziat Hissesi Belgeleri tanzim edilmesi,
 • Konferans salonumuzun üyelerimize indirimli olarak tahsis edilmesi,
 • Çeşitli konularda inceleme yapmak isteyen resmi ve özel kuruluşlara doküman sağlanması.