Komandit Şirket


.

Fesih Tescilinde Gerekli Evraklar

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben Dilekçe
 2. Noter tasdikli Fesih Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 Adet)
 3. Tasfiye Memuru Raporu (2 Adet Asıl)
 4. Genel Kurul tarafından onaylanmış  son ve kesin (Sıfırlanmış) bilanço (karar tarih itibariyle)(2 Adet)
 5. Birer hafta ara ile ilan edilen 1, 2 ve 3. ilan gazetesinden 1’er adet asıl nüshaları.
 6. Varsa bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı ve raporu (1 Adet Asıl ve fotokopi
  Not: Bakanlık Temsilcisi Bulunması Gereken Genel Kurullar
 7. Diğer Genel Kurul Evrakları

Birer hafta ara ile yayınlanmış alacaklılara çağrı ilanından, 3. ilanın yayınlandığı tarih üzerinden en az 6 ay geçtikten sonra fesih kararı alınabilir.

Kuruluş

 1. Dilekçe
 2. Kurucular tarafından imzanmış noter onaylı iki adet şirket sözleşmesi
 3. Şirket ünvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (Islak imzalı)(Komandite ortakların ad ve soyadları belirtilmeli; komanditer ortakların ad ve soyadları, ünvanları ile sorumluluk sınırları belirtilmelidir.)
 4. Kimlik Suretleri (TSM den temin edilecek)
 5. Mersis Başvurusu yapılacak
 6. Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet asıl (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet)
 7. Ayni sermaye olması halinde konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 8. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 9. Kayıt beyannamesi
 10. Oda Sicil servisine verilmek üzere şirketin vergi numarasını gösterir ilgili vergi dairesinden alınmış belge (1 adet)

Tasfiye

 1. Dilekçe (İmzalı Kaşeli)
 2. Tasfiyeye girişe ilişkin ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği (2 adet)
 3. Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye memuruna ait imza beyannamesi (1 adet ıslak imzalı)
 4. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından seçilmesi halinde görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı görev kabul beyanı
 5. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge
 6. Tasfiye memuru kimlik sureti (TSM den temin edilecek)