Yatırım Destekleri


   

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji Geliştirme Bölgesi; yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer almak isteyen firmalar her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin hazırlamış olduğu “Bölge İşletme Yönergesi” hükümlerine göre başvuru yapar ve faaliyette bulunurlar. Bölge içinde faaliyete geçen firma, çalıştırdığı Ar-Ge personelini yönetici şirketin onayından sonra muafiyetten yararlanmak üzere Maliye Bakanlığı’na bildirmek zorundadır.

AMACI

 Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak;

 • Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi,
 • Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi,
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi,
 • Verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
 • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi,
 • Teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek,
 • Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,
 • Teknoloji transferine katkıda bulunmaktır.

 

HEDEFLERİ

 Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak,

 • Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak,
 • Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek,
 • Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak,
 • Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak,
 • Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek,
 • Sanayi-üniversite işbirliğini etkin ve sürekli kılmak,
 • Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak,
 • Nitelikli işgücüne ülke içinde istihdam yaratmak,
 • Yüksek/ileri teknoloji yatırımları yapacak, yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak bölgeler oluşturulması,
 • Ar-Ge çalışmalarında uluslararası işbirliğini güçlendirmektir.

 

Ayrıca

 • Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermayesi kapsamı dışında tutulur.
 • Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu’nun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile Bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 

https://biltek.sanayi.gov.tr/sayfalar/tgbDetay.aspx sayfasından güncel bilgilere erişim sağlanabilir.

 

TGB ile ilgili diğer dokümanlara ise aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir.

TGB Kuruluş Başvurusu Nasıl Yapılır

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Hakkında

Yatırım Programında Yer Alan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ödenek Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar

Kanun ile Sağlanan Destek ve Muafiyetler

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Etki Değerlendirme Raporu Hazırlama Usul ve Esasları

Yatırıma Yönelik Kredi Sağlayan Diğer Kuruluşlar

Kuruluş Adı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

Destek Adı

Orta ve uzun vadeli kredi

Türkiye’nin ilk özel sermayeli yatırım ve kalkınma bankasıdır. 1950 yılında kurulmuştur. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın misyonu Türk sanayiinde özel girişimin yatırımlarını desteklemek, yabancı ve yerli sermayenin şirketlere iştirakine aracılık etmek ve ülkemiz sermaye piyasasının büyümesine yardım etmektir. TSKB bu kapsamda, özel sektör yatırımlarına mali destek sağlama, danışmanlık, teknik yardım ve finansal aracılık hizmetleri vermektedir.
TSKB’nin özel sektöre sağlamakta olduğu krediler, "yatırım" anlayışı ile orta ve uzun vadelerde yoğunlaşmıştır. TSKB hem firmaların kapsamlı mali analizini yapmakta, hem de çeşitli sektörlere yıllardır sağlamış olduğu finansmanlar sayesinde edindiği bilgi birikimi ile yatırım projelerini detaylı olarak inceleyerek fizibilitesini yapmaktadır.

Krediler proje esasına göre verilmekte; ekonomik, teknik, mali ve yönetimsel açıdan mühendis, iktisatçı ve mali analistlerden oluşan proje değerlendirme ekibi tarafından değerlendirilmektedir. TSKB’nin proje değerlendirme alanındaki tecrübesi sayesinde Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası gibi uluslarüstü bankalardan özel fonlar sağlanmaktadır. Türkiye’nin yatırıma en çok ihtiyacı olan sektörlerine yönelik özel kaynaklar sağlanmakta ve proje bazında özel sektör firmalarına kullandırılmaktadır.
Bu çerçevede Türkiye Sınai Kalkınma Bankası,

 • Asgari cirosu 10 milyon $ olan işletmelere minimum 1 milyon $ ve üzerinde kredilendirme yapmaktadır.
 • Kredi vadesi 3 yıldan başlamaktadır.
 • Faiz oranları mevduat bankalarına göre düşüktür.
 • Teminat olarak genellikle ipotek istenmektedir. Banka Sigortacılık Muamele Vergisi (%5) olmaması kredi maliyetini daha da düşürmektedir.
 • Daha çok makine alımı, fabrika kuruluşu, enerji yatırımı gibi yatırım odaklı orta ve büyük ölçekli krediler vermektedir.

 

Kuruluş Adı

Türkiye Kalkınma Bankası

Destek Adı

Orta ve uzun vadeli kredi

Bankanın amacı; Türkiye'nin kalkınması için, anonim şirket statüsündeki teşebbüslere karlılık ve verimlilik anlayışı içinde kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman ve işletme desteği sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yapmaktır.
Banka başta sanayi ve turizm olmak üzere, enerji, eğitim, sağlık sektörlerindeki anonim şirketlere proje esaslı kredilendirme, finansal kiralama, iştirak yoluyla finansman temelinde destek sağlamaktadır.
Bankanın sağlandığı krediler şunlardır:

Kalkınma Yatırım Kredisi
Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünce teşvik edilebilir konular ve Bankamız yıllık iş programlarında belirlenen alanlarda yatırım yapan yatırımcıların sabit yatırım tutarı harcamalarının finansmanıdır.

 • Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, sektörlerinde faaliyette bulunan yatırımcılar yararlanabilir.
 • Kredi limiti projenin verimliliği esas alınarak belirlenecektir.
 • Kredi vadesi değerlendirme sonucunda 2 yıl ödemesiz 5 yıla kadar olabilmektedir.

Kalkınma İşletme Kredisi
Banka yıllık iş programlarında belirlenen alanlarda faaliyette bulunan şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının belirli oranda finansmanıdır.

 • Sanayi, turizm, eğitim, sağlık sektörlerinde faaliyette bulunan şirketler yararlanmakta olup, bankamız kaynaklı yatırım kredisi ile birlikte kullandırılmaktadır.
 • Kredi limiti proje bazında verimliliğe göre belirlenir ve en çok değerlendirme çalışmaları esnasında hesaplanacak işletme sermayesi tutarı kadar olabilir.
 • Kredi vadesi 1 yıl ödemesiz dönem dâhil 3 yıldır.

 

Kuruluş Adı

Avrupa Yatırım Bankası

Destek Unsurları

Yenilenebilir Enerji Kredisi

KOBİ Kredisi

AYB Çevre ve Enerji Kredisi
Kredi, Türkiye’de yerleşik, teknik, ekonomik ve mali açıdan olumlu, AYB kriterleriyle uyumlu, doğrudan ve dolaylı olarak çevresel katkı sağlayabilecek küçük ve orta ölçekli özellikle çevre ve enerji sektörlerinde enerji verimliliği, doğal gaz dağıtımı, endüstriyel kirliliği önlemeye yönelik ve yenilenebilir enerji alanlarını da içerecek şekilde gerçekleştirilecek yatırımlara finansman sağlamak amaçlıdır.

 • Finansman tutarı 25 milyon €’yu geçmemek üzere toplam yatırım tutarının %50'sine kadar olabilir. KOBİ kriteri aranmamaktadır.
 • Vade yapısı projenin verimliliğine göre belirlenmektedir.

AYB KOBİ Geliştirme Kredisi
Özel sektöre ait imalat sanayii, tarıma dayalı sanayii, turizm ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmaların yatırım projelerine finansman sağlamak amaçlıdır.

 • Finansman tutarı toplam Yatırım tutarının %50'sine kadar olup bir Firmaya en fazla 12,5 milyon Euro kullandırılabilir.
 • Yatırım tutarı 25.000.000 EURO’yu aşmayan ve çalışan sayısı 500 kişiden az olan sanayi ve turizm sektöründe hizmet veren KOBİ’ler ile firma büyüklüğüne bakılmaksızın çevre koruma, sağlık, eğitim, enerji verimliliği ve bilgi temelinde ekonomik gelişim gösteren sektörlerde faaliyette bulunan yatırımcılar yararlanabilir.
 • Yatırımların kişi başı gelir seviyesi Türkiye ortalamasının altında olan illerde gerçekleşmesi veya eğitim, sağlık sektörlerinde yapılması halinde 500 kişi şartı aranmaz.
 • Kredilendirme oranı ve kredinin Vadesi projenin verimliliğine göre belirlenecektir.

 

Kuruluş Adı

Dünya Bankası

Destek Unsurları

Yenilenebilir Enerji Kredisi

KOBİ Kredisi

Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji Kredisi
Özel Sektör tarafından gerçekleştirilecek Yenilenebilir Kaynaklara dayalı enerji üretim yatırımları ve enerji verimliliği sağlayan yatırımların mal, hizmet, inşaat giderleri ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmetlerinin finansmanıdır.

 • Proje konusu, “Yenilenebilir Enerji” ve "Enerji Verimliliği" tanımlarına uyan ve Türkiye Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurullarca getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belgelere sahip olan yatırımcılar yararlanabilir.
 • Kredi Limiti en fazla 50 milyon USD’dır.
 • Maksimum 100MW altındaki HES’ler finanse edilebilmektedir.
 • Kredilendirme Oranı en fazla yatırım tutarının % 75’idir. İstenilecek minimum öz kaynak oranı %15’tir.
 • Kredinin Vadesi projenin verimliliğine göre belirlenecektir.

Dünya Bankası KOBİ Kredisi
Kapsamı: Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli firmaların (KOBİ) sabit sermaye yatırımlarının ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.
Kredi Tutarı: Bir KOBİ’ye kullandırılabilecek azami kredi ve/veya finansal kiralama tutarı 2,5 milyon Euro eşdeğeridir.
Kredinin Vadesi: Vade yapısı projenin verimliliğine göre belirlenecektir.

 

Kuruluş Adı

İslam Kalkınma Bankası

Destek Unsurları

Yatırım Kredisi

Yatırım Teşvik Belgesine sahip yatırımcıların belge kapsamında yerli ve ithal makine-teçhizat alımlarının ve bu makine-teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin finansmanıdır.

 • Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi öngörüsü yapılan yatırımcılar yararlanabilir.
 • Kredi Limiti en az 500.000 $, en fazla 10.000.000 $’dır.
 • Makine teçhizat bedelinin %100’ü kredilendirilebilmektedir.
 • Vadesi değerlendirme sonucunda belirlenmektedir.
 • Faizi; Libor +2/4 (Teminat olarak banka mektubu alınırsa 2, ipotek alınırsa 24 veya arası).
 • Banka Sigortacılık Muamele Vergisi (%5) olmaması ayrıca bir avantajdır.

Banka tarafından herhangi bir yatırım projesine kredi verilebilmesi için öncelikle;

 • Yatırımcının Anonim Şirket olması,
 • Turizm yatırımları için Turizm Bakanlığından Yatırım ve/veya İşletme Belgesi bulunması,
 • Belirli bir fondan kredi verilecekse fonun işleyişi ile ilgili kararname ve tebliğde belirtilen şartları taşıması,
 • Şirket hakkında yapılacak istihbarat sonuçları ve proje ile ilgili teknik, ekonomik ve mali değerlendirme sonuçlarının olumlu olması gerekmektedir.
 • Kredi başvurusunda bir fizibilite raporu ya da yatırım projesi hazırlamak gerekmektedir.