SGK Destekleri


3.1. Mamullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim

5510 sayılı Kanununun 81 (ı) Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin (%11) beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir. Başvuru şartı yoktur.

3.2. Yurtdışına Götürülen/ Gönderilen Sigortalılar İçin Prim İndirimi

5510 sayılı Kanununun 81 (i) Özel sektör işverenleri, yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen ya da geçici olarak gönderilen sigortalıları için ödenecek genel sağlık sigortası işveren hissesinin (%7,5) beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir. Kuruma başvuru şartı yoktur.

3.3. İlave 6 Puanlık İndirim

5510 sayılı Kanununun 81. Md. 2. Fıkra Bakanlar Kurulunca belirlenen il ve ilçelerde 5 puanlık indirimden yararlanan özel sektör işverenleri, 4/5/6 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden ilave 6 puanlık indirimden yararlanabilir. Kuruma başvuru şartı yoktur.

3.4. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki

5510 sayılı Kanununun Ek 2. md. Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sigortalıları istihdam eden özel sektör işverenleri, söz konusu kararlarda belirtilen sürede, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamı tutarında teşvikten yararlanabilir. Kuruma başvuru şartı yoktur.

3.5. Genç ve Kadın İstihdamı İle Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan

4447 sayılı Kanununun Geçici 10. md. Özel sektör işverenleri, 31/12/2020 tarihine kadar işe aldıkları her bir sigortalı için prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi tutarında teşvikten yararlanabilir.

3.6. Engelli Sigortalı İstihdamında Sigorta Primi Teşviki

4857 sayılı Kanununun 30. Md. Aynı il sınırları içinde 50 veya daha fazla sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri, korumalı işyerleri, kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştıran veya yükümlü olmadığı halde engelli sigortalı çalıştıran işyerleri, çalıştırdıkları engelli sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı tutarında teşvikten yararlanabilir. Teşvikten yararlanma şartları; Engelli sigortalı çalıştırılması, Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma yasal süresinde verilmesi ve primlerin ödenmiş olması.

3.7. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında

5746 sayılı Kanununun Teknoloji merkezi işletmeleri, -Ar-Ge merkezleri, -Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen işletmeler, -Ar-Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler, -Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler, -Teknogirişim sermaye desteği alan işletmeler, -4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmeler, 31/12/2023 tarihine kadar çalıştırdıkları Ar-Ge personelinin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı tutarında teşvikten yararlanabilir.

3.8. Kültür Yatırımları Ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşviki

5225 sayılı Kanununun 5. Md. Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ alan ve kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler fiilen çalıştırdıkları sigortalılar için prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50'si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25'i tutarında teşvikten yararlanabilir.

3.9. İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik Uygulaması

4447 sayılı Kanununun 50. md İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalıları işe alan özel sektör işverenleri, kalan işsizlik ödeneği süresince, bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi oranının %1’i, uzun vadeli sigorta kolu prim oranının, genel sağlık sigortası prim oranının sigortalı ve işveren payının tamamı kadar teşvikten yararlanabilir.

3.10. İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamına İlişkin Teşvik

Teşvikten yararlanma şartları Sigortalı yönünden; 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması, 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması, Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması

3.11. Sosyal Yardım Alanlarının İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki

3294 sayılı Kanununun Ek 5. Md. Özel sektör işverenleri tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen nakdi düzenli sosyal yardımlardan yararlanan kişilerin ikamet ettiği hanede bulunanlardan 26/4/2016 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalıların prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı tutarında söz konusu destekten yararlanılır.

3.12. Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

2828 sayılı Kanununun Ek 1. Md. 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektör işverenleri tarafından istihdamı halinde prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren sigorta ve işsizlik sigortası primin tamamı tutarında beş yıl süreyle söz konusu teşvikten yararlanılabilir.

3.13. Yeni Nesil Teşviki

4447 sayılı Kanununun Geçici 19. Md. Özel sektör işverenleri tarafından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihlerinde işe aldığı sigortalılar için, işyerinin Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen bilişim veya imalat sektöründe faaliyet göstermesi halinde brüt asgari ücreti geçmemek üzere sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren prim payının tamamı, işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren prim payının tamamı tutarında, 12/18 ay süreyle bu destekten yararlanılabilir.

3.14. 4447 Sayılı Kanun’un Ek 4 Üncü Maddesinde Öngörülen Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki Uygulaması

4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınması hükme bağlanmıştır. Anılan madde hükmünün uygulamasına yönelik 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile uygulamaya ilişkin hususlar açıklanmıştır.