Eximbank


1. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi

Müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri, yabancı bandıralı uçak/gemi/tır bakım ve onarımı, yurt dışında yerleşiklere yönelik yurt içinde döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri ile yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları vb. nitelikteki hizmet ihracı yapan Türk firmalarının yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri hizmetlerin finansmanına yönelik bir kredi programıdır.

2. Turizm Kredisi

Turizm Kredisi Programımız ile turizm işletmelerinin, seyahat acentalarının, yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de yerleşik özel havayolu firmalarının finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

3. Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi programı ile, Türkiye’de yerleşik uluslararası nakliyat firmaların, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmaların ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaların yurtdışı taşımacılık faaliyetlerindeki finansman ihtiyaçlarını karşılanmaktadır.

4. Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

Firmaların yurt dışı fuarlara katılımı sağlanarak pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmalarını teşvik edilmesi, bu yolla yurt dışı pazar paylarını arttırarak yeni/hedef pazarlara girişlerini, rakiplerini tanımalarını, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinmelerini ve ihracatın gelişimine katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır.

5. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi

Uluslararası piyasalarda yaşanan mali krizin Türk müteahhitlik sektörü üzerindeki etkilerinin azaltılması ve bu alanda faaliyet gösteren firmalarımızın mevcut şantiyelerinin ve mobilizasyon-makine parkının işler durumda muhafaza edilerek bu pazarlardaki yatırımların ve mevcut rekabet gücünün uzun dönemde kalıcılığını korumak amacıyla finansman sağlanmaktadır.

6. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı ile Türk bankaları tarafından kredibilitesi ve üstlendiği/üstleneceği projesi uygun bulunan müteahhitlik firmalarının yurtdışında katılacakları ihalelere ve/veya taahhütlerine yönelik olmak üzere Türk bankalarının Türk Eximbank'a muhatap kontrgarantileri karşılığında, Türk müteahhitlik firmaları lehine yurtdışı işveren ihale makamına ya da işveren makamın bankasına muhatap;

a) Geçici teminat mektubu,

b) İhalenin müteahhit firma tarafından kazanılması halinde kesin teminat mektubu,

c) İşverenin müteahhit firmaya avans şeklinde yapacağı ödemelerin geri ödeme garantisi olarak avans teminat mektubu, talepleri karşılanabilecektir.

7. Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi

Kredi, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)'nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılmaktadır. Program kapsamında firma bazında, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun kararı çerçevesinde ihdas edilen ilgili kredi komiteleri tarafından ABD Doları bazında limit tahsis edilir. Komiteler tarafından belirlenen limitler gerektiğinde yıl içinde revize edilebilmektedir.

8. İhracata Hazırlık Kredisi

İhracata Hazırlık Kredisi Programı ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçıların ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçıların uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerinin artırılması ve ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

9. KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi

İhracatçı KOBİ’lerimize ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üretici) imalatçı KOBİ’lere yönelik kullandırılan İhracata Hazırlık Kredisidir.

10. Reeskont Kredisi

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalara uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, Eximbanka tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz Kredisi programıdır.

11. Sevk Öncesi İhracat Kredisi

Sevk Öncesi İhracat Kredileri programı ile ihracatçılar ve ihracata yönelik mal üreten (nihai üretici) imalatçıların ihracatlarını geliştirilmelerine destek verilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesine katkıda bulunulması, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılmasına yardımcı olunması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışını teşvik edilmesi, ihracatçıların sevk öncesi kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını aracı bankalar aracılığı ile karşılanmasıdır.

12. Sevk Sonrası Reeskont Kredisi

İhracatçıların vadeli satış imkanlarının arttırılması suretiyle uluslararası piyasalardaki rekabet şanslarının genişletmelerini, alacaklarını ticari ve politik risklerden arındırarak yeni ve hedef pazarlara açılmalarını teşvik edilmesi, ihracatçılarımızın sevkiyat sonrası finansman imkanlarına erişmelerini sağlanması amaçlanmaktadır.

13. Avrupa Yatırım Bankası Kredisi

Eximbank ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında imzalanan kredi anlaşması çerçevesinde; sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihracatına veya döviz kazandırıcı hizmetlerine yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri yatırım projeleri (yeni yatırım, tevsi ve modernizasyon) ile işletme sermayesi ihtiyaçlarını finanse edilmesidir.

14. Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

Gemi inşa/ihraç edecek ihracatçıların gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılanması, rekabet güçlerini desteklenmesi, yurt dışındaki müşteriler ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerini artırılması amaçlanmaktadır.

15. İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi programı kapsamında kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilen hammadde, ara malı alımı, nihai mal, nihai ürün ve 1 aylık dönem için elektrik, su, doğal gaz, personel masrafları gibi işletme sermayesi ihtiyaçlarının finanse edimesi amaçlanmaktadır.

16. İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi programı kapsamında, kalıcılığı veya uzun süreli kullanım özelliği dolayısıyla orta veya uzun vadeli finansman gerektiren makine, teçhizat ve aksam harcamalarının KDV hariç tutar üzerinden finanse edilmesidir.

17. Marka Kredisi

Türkiye’de yerleşik İhracata yönelik mal üreten imalatçıların ve tüm ihracatçıların yurt dışında yerleşik marka alımlarını finanse edilmesidir. Marka Kredisi programı ile yurt dışında yerleşik marka ve/veya marka ile ilgili mağaza/tesis satın alınması veya Türk malı/markası imajının geliştirilmesi ile moda yaratma veya Türk markasın yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılma ve yerleşme faaliyetlerini yürütülmesi için kredi başvuru tarihinden azami bir yıl öncesine kadar yapılan harcamaların harcama belgeleri karşılığında, yapılacak harcamaların ise harcama taahhüdü karşılığında finansmanı sağlanmaktadır.