Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri


1. Teknik Yardım Desteği

Bakanlığımızca, Mahalli İdareler’den (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare Birlikleri) ve Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarından doğrudan veya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri kanalı ile gelen çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde yardım yapılabilmektedir.

2. Kültür Yatırımları Desteği

Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi: Bakanlığın görev alanı içinde olmakla birlikte, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlanacak veya başlanılan, ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamaktır.

3. Turizm Teşvikleri

a) Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı Amacıyla Yapılan Tahsisler

“Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” uyarınca işlem tesis edilmekte ve 49 yıla kadar tahsis işlemi yapılmaktadır

b) Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 15 inci maddesinde, “Ormanlarda yer alacak turizm yatırımı belgeli tesislerin, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun Ek-3’üncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca ödemek zorunda oldukları bedel, tahsis tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit taksitte alınır.” hükmü yer almaktadır.

c ) Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri

06/09/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2013/5265 sayılı Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar” ile Çevreye Duyarlı Konaklama Tesislerinin teşvik edilmesi ve sayılarının artırılması amacıyla Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği sağlanmaktadır.

d) Haberleşme Kolaylıkları

e) Yabancı Personel ve Sanatkâr Çalıştırılması

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 18 inci maddesinde yer alan; “Belgeli işletmelerde, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir...” hükmüne dayanarak yabancı personel ve sanatkâr istihdam eden işletmelere destek sağlanmaktadır.

f) Alkollü İçki Satışı

g) Deniz Turizminde Sağlanan Hak ve Kolaylıklar

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 26-29 uncu maddelerinde yer alan hükümlere göre Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi araçlarına bir takım hak ve kolaylıklar sağlanmaktadır.

Özetle sağlanan kolaylıklar aşağıda yer almaktadır;

. Türk Bayrağı çekemeyen deniz turizmi araçlarına, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 üncü maddesine bağlı kalmaksızın, Türk Bayrağı çekilmesine izin vermeye Bakanlık yetkilidir.

. Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türk karasuları ve limanları arasında turizm amacıyla kullanılmasına ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir.

. Yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, gezi, bakım, onarım, kızaklama veya kışlamak amacıyla Türkiye’de beş yıla kadar kalabilirler. Bu süre yönetmelikte belirtilen esaslara göre Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilir.

h) Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği

Başvuru sahibinin Bakanlık tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm fuarlarına katılması halinde;

- Yer kirası,

- Stant inşası (stant kurulumu için gerekli tüm giderler),

- Stant dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde % 50'si ödenir.

4. Turizm Sektörü Acil Eylem Planı  Destekleri  ve Turizm Sektörüne  Yönelik İstihdam  Destekleri

a) Türkiye ‘ye turist getirilen x grubu seyahat acentalarına uçuş başına destek verilmesi

b)  Türkiye ‘ye turist getirilen x grubu seyahat acentalarına Kredi Garanti Fonu teminatı ile kredi kullanma imkanı sağlanması

c) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırım, işletme ve seyahat acentalarının kullandığı kredilerin, geri ödemelerinin ötelenmesi ya da yeniden yapılandırılmasında aranan, bankalarca karşılık ayrılması veya anaparanın belli bir miktarının ödenmiş olması gibi şartlar hususunda kolaylık sağlanmıştır.

d)Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama ve deniz turizmi tesislerinin ihracatçı sayılması

e) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinden alınan ecrimisil bedellerinin ödemelerinin ertelenmesi ve üç eşit taksitle ödenmesi

f) Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisli konaklama tesislerinden alınan kira bedellerinin ödemelerinin ertelenmesi ve üç eşit taksitle ödenmesi

g) Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisli konaklama tesislerinin toplam ciroları üzerinden alınan bedellerin ödemelerinin ertelenmesi ve üç eşit taksitte ödenmesi

5. Turizm İşletme Belgeli Tesislere Sağlanan Diğer Avantajlar

  • Emlak Vergisinden muafiyeti
  • Bina inşaat harcı istisnası
  • Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası
  • Turizm Belgeli tesisler, mesafe şartı veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı aranmadan Turizm belgeleri ile alkollü içki satış izni alabilmeleri