İç Ticaret Müdürlüğü


        

Sigorta Acentesi Çalışanları Öğrenim Düzeyi Ve Asgari Mesleki Deneyim Süreleri

GÖREV TANIMLARI

ÖĞRENİM DÜZEYİ

MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ

Teknik Personel

   Lise ve dengi okul             

   1 yıl

   Lise ve dengi okul (müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları)      

   6 ay

   Lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı)

   6 ay

   İki yıllık yüksekokul         

   6 ay

   İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*)            

   Aranmaz.

   Dört yıllık yükseköğretim kurumları            

   Aranmaz.

Gerçek Kişi Acente

Tüzel Kişi Acente Müdürü

 

   İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*)

   2 yıl

   Dört yıllık yükseköğretim kurumları            

   1 yıl 6 ay

   Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler)

   Aranmaz.

Genel Müdür (Şube Şeklinde Faaliyet Gösteren Acenteler İçin)

   İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*)           

   7 yıl

   Dört yıllık yükseköğretim kurumları            

   6 yıl

   Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*)

   5 yıl

Genel Müdür Yardımcısı (Şube Şeklinde Faaliyet Gösteren Acenteler İçin)

   İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*)           

   5 yıl

   Dört yıllık yükseköğretim kurumları            

   4 yıl

   Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*)

   3 yıl

* Sigortacılık ile ilgili bölümler sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, risk yönetimi ve aktüerya bölümleridir.

- Bireysel emeklilik mevzuatı çerçevesinde aracılık yapma yetkisine sahip kişiler 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yeterlilik sınavını kazanmaları şartıyla teknik personel olarak kabul edilir.

- 14.04.2008 tarihinden önce sigorta acentesi ortaklığı bulunanların gerçek kişi acente ya da tüzel kişi acente müdürü olmak istemeleri halinde,  bu kişiler 14.04.2008 tarihli ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin Geçici 1. Maddesi çerçevesinde anılan tarihten önce gerçek ve tüzel kişi acente yöneticiliği yapanlara tanınan öğrenim düzeyi şartından muaf tutulacaktır.

Kimler Sigorta Acentesinde Acente sahibi veya Acentede Müdür Olabilir ?

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentenin müdürünün birinci fıkranın (d),(e)ve (f)bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması, ayrıca en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için 18 aylık, iki yıllık aktüerya, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olanların 24 aylık mesleki deneyim sahibi kişiler sigorta şirketlerinde müdür olarak görev yapabilirler.

Sigortacılıkla ilgili en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ise mesleki deneyim şartlarından muaf tutulacaktır.

14.04.2008 tarihinden önce tüzel kişi sigorta acentesinde ortak olduğunu ya da gerçek kişi sigorta acentesi olduğunu ilgili sicil kayıtları ile ispatlayanlar, gerçek kişi sigorta acentesi ve tüzel kişi sigorta acentesi müdüründe aranan öğrenim düzeyi ve mesleki deneyim şartlarından muaf tutulacaktır.

Acente sahibi/Müdürü ve Teknik personel unvanlarını taşıyan  şahısların tümü Segem sertifikası sahibi olmak zorundadırlar.

2022 Yılı Levhaya Kayıt Ücreti Ne Kadar ?

Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin 21.12.2021 tarihli toplantısında; 1 Ocak 2022 gününden itibaren 31 Aralık 2022 günü bitimine kadar (bu tarihler dahil) Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunan Sigorta Acenteleri için (evraklarını eksiksiz şekilde ilgili Odaya teslim etmek kaydıyla) Levha kayıt ücreti 30.000 -TL (otuzbinTL), 2022 yılı Levha aidatının ise, 120 -TL (yüzyirmiTL) olarak belirlenmiştir.​

Sigortacılık Faaliyetinde Bulunmak İçin Asgari Sermaye Miktarı Ne Kadardır?

(Tüzel kişi acenteler için asgari sermaye miktarı türüne göre Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 50.000.- TL dir.Gerçek Kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları bu miktarın altında olamaz. Bu tutar acentelere aracılık edilen yıllık pirim tutarının %4’ünden aşağı olamaz)

Sigorta Firmalarında Yapılan Değişiklikler Ne Kadar Süre İçerisinde Bildirilmesi Gerekir?

14/04/2008 Tarihli Sigorta Acenteleri Yönetmeliği gereği; Acenteler, bu Yönetmelikte aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya; sigorta şirketleri ise, acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri, değişikliği takiben en geç üç iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirir.

Şubede Kimler Görev Yapabilir ?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’nin 30/10/2018 tarihli Kararı uyarınca ;

Acente şubelerinde Acente sahibi/müdürü olabilecek vasıflara sahip en az bir şube müdürü görevlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında teknik personel vasfına sahip herkes sigorta firmasının şubesinde acentenin ihtiyacı doğrultusunda görev yapabilir.

Bir Sigorta Acentesi Farklı Acentelerde Hangi Statüde Görev Yapabilir ?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’nin 21.06.2016 tarihli Kararı uyarınca ;

Bir kişi sadece bir sigorta acentesinde genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve teknik personel olarak görevlendirilebilir. Bu kişi, gerçek kişi sigorta acenteliği faaliyetinde bulunamayacağı gibi, aynı ya da farklı bir acentede; genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube müdürü, müdür veya teknik personel olamaz ve çalıştığı acenteden bağımsız olarak iş kabul edemez. Ancak, bir kişinin kendisinin ya da birinci derece kan ve kayın hısımlarının en fazla üç acentenin her birinin en az %51 hissesine sahip olduğu durumda, bu acentelerin tamamında tek bir müdür görev yapabilir.

Bir Sigorta Firmasında Aranan Asgari Fiziki Şartlar Nelerdir ?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendine istinaden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından alınan Karar uyarınca, Bir sigorta acentesi merkezi veya şubesinin;

Müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve bu mekânda münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülüyor olması,

Kullandığı telefon ve internet bağlantı hizmetine ilişkin faturalarının sigorta acentesi adına kayıtlı bulunması

En az birer adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının bulunuyor olması,

İnternet bağlantısı bulunması ve sigortacılık işlemleri için Statik IP kullanılması zorunludur.

Bir Sigorta Firmasında Birden Fazla Acente Görev Yapabilir mi ?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’nin 21.06.2016 tarihli Kararı uyarınca ;

Kendi bölümleri ile personeli ayrı olmak koşuluyla en fazla üç sigorta acentesi aynı mekanda faaliyet gösterebilir. Ancak, özel proje geliştirilmesi ve İcra Komitesinden onay alınması halinde aynı mekanda faaliyet gösterecek acenteler için sayı sınırı uygulanmaz.

Sigorta acentesi şubeleri başka acente ile aynı mekanda faaliyet gösteremez

Ip Değişikliğinde Ne Yapmalıyım ?

Güncel unvan, adres ve statik IP numarasını  gösterir internet servis sağlayıcıdan alınan onaylı evrak ile odamıza başvurulur.

Segem Nedir? Ne Amaçlar ? Nasıl Alabilirim ?

Sigortacılık Eğitim Merkezi, sigorta sektörüne yönelik mesleki nitelik taşıyan eğitim ve sınav organizasyonlarının tek bir çatı altında yürütülmesi amacıyla kurulan segem 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 19 uncu maddesiyle zorunlu kılınan sigorta acenteleri teknik personel eğitimi yapar. Bu amaçla, Teknik personellik şartlarına haiz kişiler tarihi ve programı Müsteşarlıkça üç ay önceden duyurularak ve en az üç yılda bir beş iş gününü geçmemek üzere verilecek temel sigortacılık eğitimine tabi tutulur ve eğitimi takiben yalnızca eğitim konularını kapsayan sınav yapmaya yetkilidir. Eğitimi  tamamlayan şahıslar sertifika almaya  hak kazanır.

Eğitimi süresi içerisinde eğitim almamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitimi tamamlanıncaya kadar durdurulur.

Eğitim programı ve başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Sigortacılık Eğitim Merkezi internet sayfasında  (www.segem.org.tr) ayrıca yayımlanır.

Teknik Personel Kimdir ? Bir Teknik Personel Acentelik Açabilir mi ?

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; En az lise veya dengi okul mezunu, sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinden en az iki yıl mesleki deneyim kazanmış olan kişiler ve 2 yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan veya dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya 14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan kişiler teknik personel olarak görev yapabilir.

Ancak ;14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde adına vaya tüzel kişilik bünyesinde müdür olarak görev yapan şahıslar; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler şahısları adına veya tüzel kişilik tesis etmek suretiyle acentelik faaliyetinde bulunabilirler.

Bir Sigorta Firmasında Birden Fazla Ticari Faaliyet Yürütülebilir mi ?

a) Gerçek veya tüzel kişi yetkili acentelerin başka faaliyet yasağı yalnızca acentelik faaliyeti yürüten ticari işletmeleri ile sınırlıdır.

b) Gerçek kişi acenteler ile tüzel kişi acentelerin ortak veya yetkilileri, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetmelik Ek:1’de yer alan taahhütnamede belirtilenler dışında, ayrı bir ticari işletme kurarak başka bir fiziki mekanda  faaliyet gösterebilirler veya bir başka şirkette ortak veya yetkili olabilirler.

Levhaya Kayıtlı Bir Acente Nasıl Şube Olabilir ?

Levhaya kayıtlı bir acente Ticaret Sicil Memurluğu’ n dan iş  terkin tescilini yaptırarak (sigortacılık kanunu 23.maddesi 6.fıkrası uyarınca levhaya yeniden kayıt hakkı saklı bulunmak suretiyle) bir başka acente şubesinde veya  merkezinde teknik personel statüsünde görev yapabilir.

Hangi Şartlarda Levhaya Kaydım Askıya Alınır ?

Başvuru sahibi levhaya kaydının gerçekleşmesinden sonra yine altı ay içerisinde bir sigorta şirketinden acentelik almak ve levha kaydına acenteliğini eklemesi gerekir. Aksi taktirde levha kaydı askıya alınır.

Yıllık Levha Aidat Ücretini Nereden ve Nasıl Yapabilirim?

Acenteler ve eksperler, yıllık levha kayıt aidat miktarını aşağıda linki verilen adresten sorgulayıp ödemesini yapabilirler.

Sorgulama yapmak için tıklayınız.

Adres Değişikliğinde Ne Yapmalıyım ?

Yapılan adres değişikliğinin Ticaret Sicil Memurluğu’ nca tescilini müteakip asgari fiziki şart denetiminin yapılarak levhaya kaydedilir.

Ön Başvuru Red Gerekçeleri Nelerdir?

a) Gerçek ve tüzel kişi acenteler, iflas ve konkordatoya ilişkin belgeyi başvuru    esnasında Konya Ticaret Odasına teslim edecektir. Bunlar arasından, iflas etmiş veya konkordato ilan etmiş olanlar ile belge getirmeyen veya beyanda bulunmayanların başvuruları,

b) Ortakları, yetkilileri ve teknik personeli arasında Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ile geçici 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen suçlardan hüküm giymiş ve ya ceza almış kişilerin bulunduğu başvurular,

(5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun yürürlüğe girmesinden önce taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezasına yahut cezası ne olursa olsun basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya devlet sırlarına açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunanlar sigorta şirketlerinde veya reasürans şirketlerinde kurucu olamaz, sigorta acenteliği, brokerlik ve sigorta eksperliği yapamaz ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilerde ortak olamaz ve çalışamaz. )

c)İlgili mevzuat çerçevesinde TOBB tarafından belirlenen ve ilgili web sayfasında ilan edilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeyenlerin başvuruları, odamızca reddedilecektir.

Sigorta Firmalarında Ortak, Yetkili Ve Yönetici Kavramları Ne Anlam İfade Etmektedir?

1- Ortaklar dışındaki personel için kadrolu olmak şartı aranacaktır.

2- Anonim Şirketlerde “Yetkililer” tanımı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri veya denetçiler ile imzaya yetkili kişileri kapsamakta olup, yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklar bu kapsama girmemektedir.

3- “Yöneticiler” tanımı ile,  Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanlar kastedilmektedir.