KOSKİ - Gayrimenkul Satışı


02 Kasım 2022

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

 

İLÇE ADI

MAHALLE ADI

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

 

HİSSE

NİTELİK

 

 

İMAR DURUMU

 

 

MUHAMMEN BEDELİ

(TL.)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

 

ÖDEME ŞEKLİ

 

İHALE SAATİ

Karatay

Tatlıcak

5758

29

12.000,00

Tam

Arsa

Sanayi Alanı      

E 0,60  Y ençok 10.00m

 

26.400.000,00

792.000,00

PEŞİN

15:00

NOT:

Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkul KDV’den muaftır

 

1. Mülkiyeti Gelen Müdürlüğümüze ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, KOSKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinin 29. Maddesinin (a) bendi gereği kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2. İhale 09/11/2022 Çarşamba günü Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

3. Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4. İsteklilerin, 09/11/2022 günü en geç saat 11:30’a kadar teklif zarflarını KOSKİ Selçuklu Tesisleri Horozluhan Mah. Albayrak Cad. No:38 Selçuklu /KONYA adresinde bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Malzeme İkmal Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5. Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1 Dilekçe,

6.2 Tebligat için adres beyanı,

6.3 Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.3.2 İmza beyannamesi,

6.4 Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

6.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli KOSKİ veznesine ya da Vakıflar Bankası KONYA Şubesi  TR26 0001 5001 5800 7287 3007 23 nolu iban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması gerekmektedir.)

7. Şartname,  mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Malzeme İkmal Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

    Adres : Horozluhan Mah.Albayrak Cad. No:38 Selçuklu/KONYA

    İlan olunur.