Karatay Belediyesi - Çocuk Oyun Grubu Satın Alınacaktır


29 Haziran 2022
KARATAY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Çocuk Oyun Grubu Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/649301
1-İdarenin
a) Adresi : Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323501313 - 3323504825
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@karatay.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

856 metreküp dökme kauçuk, 9 takım 197 adet olmak üzere toplam 76 kalem Çocuk Oyun Grubu Temin ve montajı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Karatay Belediyesi sorumluluğundaki muhtelif parklar, Karatay/KONYA
c) Teslim tarihleri : Teknik şartnamesinde belirtilen kriterle uygun olarak ve idarenin istediği şekilde 90 gün içerisinde teslim ve montajı bitirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karatay Belediye Başkanlığı - Meclis Salonu - 1.Kat, Akçeşme Mahallesi, Garaj Cd. No: 5, Karatay/Konya
b) Tarihi ve saati : 29.07.2022 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Satış sonrası servis, bakım, ve onarımlarına ilişkin sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir yıl süreyle yüklenicinin sorumluluğu ve garantisindedir. Buna ait içeriği idare tarafından belirlenecek taahhütname noterden alınıp sözleşme sonrası idareye verilecektir.

Ayrıca, Faaliyet konusu Oyun Parkları, Açık Alan Spor Aletleri'ni kapsayan sigortanın kaza başına teminat bedeli 6.000.000 TL. +/ - % 10, Yıllık toplam limiti ise 6.000.000 TL. +/ - % 10 olacak şeliklde düzenlenip garanti süresini karşılayacak şekilde sözleşme sonrası idareye verilecektir.   

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

(Teknik Şartname Madde 10. İstenilen Numune Tarifleri: ) 

1.İstenilen numuneler ihale saatinden bir gün önce Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığına getirilecektir.
2. Numune tesliminden sonra kesinlikle hatalı ve uygun olmayan numuneler için değişim veya ekleme yapılmayacaktır.
3. İdare istediği takdirde numuneleri; masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üniversite veya TSE’ce yetkili kılınan laboratuvarlardan gerekli testleri yaptırabilir. Alınacak olan test sonucuna göre numunelerin şartnameye uygun olup olmadığı belirlenecek; aksi durumda firmanın elenme sebebidir.
4. Numunelerin detaylı incelemesi ihaleden önce yapılacaktır. Getirilen numune dosyası park ve bahçeler müdürlüğü kontrol heyeti tarafından imzalanıp tutanağa bağlanacaktır.
5. Uygun olmayan numunelerin teklifleri kabul edilmeyecektir.
6. Numune olarak getirilecek malzemeler listesi aşağıda verilmiştir;

 Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması;

  • MODEL 1 OYUN GRUBU şartnamesinde belirtilen min. Ø 150 mm çaplı alüminyum döküm  veya Kompozit (Cam elyaf takviyeli fiberglas) küre               
  • Teknik şartnamede yer alan enjeksiyon halat bağlantı parçaları tablosunda verilen plastik bağlantı parçalarından ve alüminyum presli X bağlantı ile alüminyum presli E bağlantı elemanlarından 1 er adet   
  • İpli oyuncaklarda kullanılan çapı 16-18-20 mm olan halatlardan 30 ar cm lik ip kesiti
  • MODEL 46 İKİLİ SALINCAK ürününde kullanılan salıncak mafsalı            
  • MODEL 51 TEKLİ TAHTEREVALLİ ürünlerinde kullanılan koltuk
  • 6 Teknik şartnamede yer alan pan kafa, cıvata ve somun parçaları         
  • 7 MODEL 16 DALGA TEMALI OYUN GRUBU ürününde yer alan lamine larex ahşap dikmelerden 95*95*20cm lik kesit
  • 8 Ürünlerde kullanılan 12mm hpl malzemeden 9*9cm lik kesit 
  • 9 AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ - 2 şartnamesinde yer alan Enjeksiyon parçalar listesindeki fitness yedek parçalarından

Hepsinden 1 Adet olmak üzere, teslim edilecek ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 'Numuneler incelenmiş ve Teknik Şartnamesinde Belirtilen Kriterlere Uygundur" tutanak belgesi teklif zarfında sunulması zorunludur. Belgeyi sunmayanların teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Teknik şartnamenin 9. maddesi Kalite Belgeleri kısmında belirtilen standartlara ilişkin tüm belgeler teklif kapsamında sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Çocuk Oyun Grubu Temin ve Montajı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatay Belediye Başkanlığı - Yazı İşleri Müdürlüğü - 5.Kat, Akçeşme Mahallesi, Garaj Cd. No: 5, 42020 Karatay/Konya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.