Meram Belediyesinden Satış İlanı


06 Mart 2023

T.C.
KONYA İLİ
MERAM BELEDİYESİNDEN SATIŞ İLANI

 Beybes Mahallesi 27549 ada 53 nolu arsa niteliğinde, imar planında mesken sahasına (E=0.30, Yençok=7m, TAKS=0.15) isabet eden, 29.348,38 m2 yüzölçümüne sahip, mülkiyeti Meram Belediyesi'ne ait, 58.700.000,00 TL muhammen bedelli 1.761.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde "Kapalı Teklif" usulüyle satışı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV' den istisnadır.)

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - Gayrimenkul Yönetim Bürosu'ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale 15/03/2023 Çarşamba günü saat 15.30'da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni'nce yapılacaktır.

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur . Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;

A- Gerçek Kişiler için: İç zarf( Teklif Mektubu ),

 • Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
 • İkametgah Belgesi (Türkiye'de adres göstermek ),
 • Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
 • C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
 • Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
 • Taşınmazın görüldüğüne dair belge,

 

B- Tüzel Kişiler için :

 • İç zarf ( Teklif Mektubu ),
 • Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
 • Tebligat için adres beyanı,
 • Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
 • Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
 • 2022 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı,
 • Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,

ı-      Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

j-     Taşınmazın görüldüğüne dair belge,

 

TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:

İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 15/03/2023 Çarşamba günü saat 12.30'a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu'na teslim etmeleri gerekir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi' nin adresi ile hangi işe ait olduğu  isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 15 /03/2023 Çarşamba günü saat 12.30'a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu' na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Meram Belediyesi'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin %30' u ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan ihale bedeli 12 eşit taksitte ödenecektir.

Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR:

İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İLAN OLUNUR.

Detaylı ihale ilanı için tıklayınız.