KARATAY BELEDİYESİ ÇOCUK OYUN GRUBU VE OYUN ELEMANI SATIN ALINACAKTIR


23 Mayıs 2023
ÇOCUK OYUN GRUBU VE OYUN ELEMANI SATIN ALINACAKTIR

KARATAY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Çocuk Oyun Grubu Ve Oyun Elemanı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/505775
1-İdarenin
a) Adı : KARATAY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 KARATAY/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 4449332 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ÇOCUK OYUN GRUBU VE OYUN ELEMANI
b) Niteliği, türü ve miktarı :

Büyük Oyun Grubu 35 adet, Küçük Oyun Grubu 10 adet, Mini Oyun Grubu 5 adet, Salıncak 70 adet, Dönme Dolap1 60 adet, Dönme Dolap2 5 adet, Tahterevalli 65 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İlçe sınırları Karatay/KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren idare ile mutabık kalınarak 210(ikiyüzon) gün içerisinde montajları tamamlanıp bitirilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip beş (5)gün içinde işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.06.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karatay Belediyesi 4. Kat İmar Komisyonu/İhale Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
 • TS EN 1176-1 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri – Bölüm 1: Genel güvenlik kuralları ve deney yöntemleri standardı uygunluk belgesi, Model Bazlı Uygunluk Belgeleri İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.
 • TS EN 1176-2 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri – Bölüm 2: Salıncaklar için ilave özel güvenlik kuralları ve deney yöntemleri standardı uygunluk belgesi, Model Bazlı Uygunluk Belgeleri İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR
 • TS EN 1176-3 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri – Bölüm 3: Kaydıraklar için ilave özel güvenlik kuralları ve deney yöntemleri standardı uygunluk belgesi, Model Bazlı Uygunluk Belgeleri İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR
 • TS EN 1176-5 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri – Bölüm 5: Atlıkarıncalar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve deney metotları standardı uygunluk belgesi, Model Bazlı Uygunluk Belgeleri İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR
 • TS EN 1176-6 Oyun alanı elemanları – Bölüm 6: Sallanma elemanları için ilave özel güvenlik kuralları ve deney metotları standardı uygunluk belgesi, Model Bazlı Uygunluk Belgeleri İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR
 • TS 13578 Yetkili Servisler-Salıncak, Tahterevalli, Kaydırak Vb. Oyun Alanı Elemanları İçin-kurallar standardına uygun hizmet verildiğini, gösteren Hizmet Standart Belgesi,
 • TS 12427 Yetkili Servisler-Oyun, Spor Ve Av Amaçlı Alet Ve Makineler İçin -kurallar standardına uygun hizmet verildiğini, gösteren Hizmet Standart Belgesi,
 • Üretici firmanın “Çocuk Oyun Grupları, ve Donanımları,” kapsamında ISO 10002:2018 Müşteri memnuniyeti yönetim standardı şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uygulandığını gösteren belgesi,
 •  Üretici Ürün Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Limit 10.000.000,- TL ve üzeri)
 • Ürünlerin imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olduğuna dair taahhütname,
 • Teklif edilecek bedelin minimum %40 oranında iş deneyim belgesi. İş deneyim belgesinin içeriğinde “çocuk oyun grupları imalatı veya satışı” yapıldığı belirtilmiş olacaktır.
 • Plastik malzemelerin gelişimsel bozukluğa sebep olan di-isononyl ve tüm çocuk ürünlerinde aranan kanserojen diethylhexyl phthalate maddelerinin tespit edilmediğini gösterir akredite edilmiş bir kurumdan alınan test raporu
 • Polietilen malzemelerin TS EN 71-2+A1:2014-04 standardına göre akredite edilmiş bir laboratuvar tarafından alevlenebilirliği incelenerek uygun olduğunu gösteren deney raporu
 • Polietilen malzemelerin TS EN 71-3+A2:2018-10 standardına göre akredite edilmiş bir laboratuvar tarafından yapılabilen deneyler yönüyle çocuk sağlığını etkileyecek element göçünün meydana gelmediğini gösteren test raporu
 • Elektrostatik Toz Boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin; TS EN ISO 12944-6 C5 M  Yüksek Korozyon sınıfına uygun olarak, TS EN ISO 9227 standardına göre 1200 saat Nötral Tuz Püskürtme Testinin ve TS EN ISO 6270 – 1 standardına göre 600 saat Neme Dayanıklılık Tayininin gerçekleştirilmesi ile kaplamanın korozyona karşı dayanımının deney sonucunu, Başarılı olarak gösteren Türkçe test raporu teklif dosyası esnasında idareye teslim edilecektir.
 •  Zincir ve zincir bağlantı parçaları için TS EN 1176-1 ve TS EN 1176-2 standardı kapsamında TS EN ISO 9227 standardına göre 300 saat Testi ile kaplama korozyon dayanımının uygun olduğunu gösteren teklif dosyası esnasında idareye teslim edilecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
 • İstekli tedarik edilecek malların numunelerini; ihale tarihinden en az 1(bir) gün önce mesai bitimine kadar idarenin göstereceği alana geçici olarak montajlarını yapacaktır.  Numune getirmeyen, idareden aldığı numune teslim tutanağını teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  Getirilen numuneler teknik şartnameye göre incelenecek olup, uygun olmayan numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale üzerinde kalan isteklinin ihaleden önce kurulan numune ile sözleşme sonrasında teslim edilen oyun gruplarında farklılık olmayacaktır. Talep edilen numuneler: Model 1 Büyük Oyun Grubu, Model 4 Salıncak, Model 6 Dönme Dolap 2, Model 7 Tahterevalli
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Çocuk oyun grupları imalatı veya satışı


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.