KARATAY BELEDİYESİ TRETUVAR MALZEMELERİ VE ALT YAPI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR


18 Ocak 2023
TRETUVAR MALZEMELERİ VE ALT YAPI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

KARATAY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tretuvar Malzemeleri ve Alt Yapı Elemanları mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/40131
1-İdarenin
a) Adı : KARATAY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 KARATAY/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3323501313 - 3323504825
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Tretuvar Malzemeleri ve Alt Yapı Elemanları
b) Niteliği, türü ve miktarı :

63.000 adet Renkli Bordür, 1.350.000 adet Renkli Parke Taşı ve 1.100 metre Contalı Betonarme Boru olmak üzere 17 kalem Tretuvar malzemeleri ve Alt Yapı Elemanları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Parke, bordür ve oluk taşları paletli olarak yüklenecek ve paletli olarak ta teslim yerine indirilecek. Üretim yerinde üretilen parke, bordür, oluk taşı, prefabrik rögar bacaları ile yükseltmeleri masrafı müteahhidin kendine ait olmak üzere kamyonlara yüklenecek ve Karatay İlçe sınırları içerisinde idare tarafından istenilen stok sahasına getirilip indirilecektir. İdarenin istemesi durumunda Karatay ilçesi sınırları dahilinde çalışma sahalarına malzeme indirilmesi ve/veya tüm malzemenin stok yapılmasını isteyebilir. Nakliye, yükleme ve boşaltma yükleniciye aittir. Malzemelerin irsaliye fişleri malzemenin alındığı yerdeki idare görevlisine teslim edilecek ödemede bu fişler esas alınacaktır, imza olmayan ve adres açıklaması tam yapılmayan hiçbir irsaliyeye ödeme yapılmayacaktır. Satın alınan malların nakliyesi esnasında, nakil yapan araçların trafik ve kasko sigortası ile trafik cezalarından, 3.şahıslara vereceği zararlardan, güvenlik tedbirlerini tümüyle almaktan yahut oluşabilecek tüm kazalardan doğrudan doğruya Yüklenici sorumludur
ç) Süresi/teslim tarihi : 10.3.1. Yüklenici yer tesliminden itibaren en geç on gün içinde “Teslimat İş Programı” hazırlayıp idareye sunacaktır. İdarenin onay vermesinden sonra işe başlanacaktır. 10.3.2. Mallar İdarece yetkilendirilen bir kişiye teslim edilecek olup, farklı kişilere teslimattan kaynaklanan problemlerden yüklenici sorumludur.(malzeme kaybı, yanlış yerlere mal yıkımı vb.) 10.3.3. Malın tesliminden sonra ki süreçte malzemelerin çalışma alanlarına taşınabilmesi için operatör hariç bütün masrafları (yakıt, vergi, sigorta vb.) yükleniciye ait olmak üzere 1 adet kabinli forklift yüklenici tarafından temin edilecektir. 10.3.4. Mallar kamyonlara yükleniciye ait forkliftle yüklenip, tekrar forkliftle indirilecek ve paletli istiflenecektir. İdarenin isteğine göre dökme olarak malzeme teslimi yapılabilir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip beş (5) gün içinde işe başlanacaktı


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.02.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karatay Belediyesi 4. Kat İmar Komisyonu/İhale Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.