Karatay Belediyesi - Spor Malzeme ve Aletleri İle Çocuk Oyun Grubu Satın Alınacaktır


16 Kasım 2023
SPOR MALZEME VE ALETLERİ İLE ÇOCUK OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR

KARATAY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK OYUN GRUBU VE FİTNES ALETLERİ TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1286913
1-İdarenin
a) Adı : KARATAY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 KARATAY/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 4449332 - 3323504825
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ÇOCUK OYUN GRUBU VE FİTNES ALETLERİ TEMİNİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :

1 adet MODEL 15 8’Lİ KÜP OYUN GRUBU, 1 adet MODEL 10 KÜP OYUN GRUBU ve 1 adet MODEL 6 ENGELSİZ OYUN GRUBU başta olmak üzere 59 kalem Çocuk Oyun Grubu ve Fitnes Aletlerinin montaj dahil temini.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İlçe sınırları Karatay/KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 70 gün içerisinde montajları ile birlikte tamamlanıp bitirilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karatay Belediyesi-Yapı Kontrol Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
 • Üretici Ürün Sorumluluk Sigortası (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına en az 4.600.000,00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi) belgesini teklif zarfı içinde sunacaktır.
 •  İmalat Yeterlilik Belgesi.
 •   İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl boyunca geçerli olan garanti taahhütnamesi.
 • TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları).
 • TS 12427 ve 13578 Hizmet Yeterlilik Belgeleri.
 • TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney yöntemleri) Belgesi,
 • TS EN 1176-2+AC (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney yöntemleri) Belgesi,
 • TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları) Belgesi,
 • TS EN 1176-5 Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5 Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları) Belgesi,
 • TS EN 1176-6+ AC (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6 Sallanma Elamanları için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları) belgesi,
 • TS EN 16630 Açık Alan Spor Aletleri Belgesi için model bazlı uygunluk belgesi
 • Polietilen ürünlerin TS EN 71-2:2020 Standartları gereğince Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
 • Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TS EN 71-3:2019+A1:2021 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu, Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
 • Metal üzeri kahverengi plastisol kaplama içeriğinde Fitalat test raporu. (Plastisol malzeme içeriğinde çocuk sağlığına zararlı Fitalat maddelerini içermediğini gösteren olumlu test raporu.) Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
 •     İp ürünlerin TS EN 71-3:2019 + A1:2021 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
 • Salıncaklarda kullanılan sfero döküm salıncak kelepçe mafsalı TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre deneyi yapılmış ve min. Çekme Kuvveti (Fm) (kN): 60 olacaktır. Türkçe test raporu İhale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhaleden Sonra İstenilecek Numuneler

No       Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması   Birimi   Miktar

   1       Model 10 Küp Oyun Grubu    ADET   1

   2       Model 11 Polietilen Giydirmeli Salıncak       ADET   1

   3       Model 14 Platformlu İkili Tahterevalli          ADET   1

   4       Model 19 Çiftli Büyük Salıncak          ADET   1

   5       Model 38 Tekli Tahterevalli  ADET   1

   6       Model 52 Step ve Bel Çevirme          ADET   1

   7       Model 53 Mekik İstasyonu     ADET   1

   8       Model 54 Çökerek çalışma    ADET   1

   9       Model 55 Bacak Kası Çalıştırma       ADET   1

 10       Model 56 Oturarak Kol Kası Çalıştırma        ADET   1

 11       Model 57 Yatarak Ağırlık Kaldırma   ADET   1

 12       Model 58 Omuz Kas Güçlendirici      ADET   1

 13       Model 59 Bacak İtme      ADET          1

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Çocuk oyun grupları imalatı ve/veya temini işleri benzer iş sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.