Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Mal Satış İlanı 


17 Ekim 2022

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 
(MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ) 
GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI 


Aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkullerin/taşınmazların açık artırma suretiyle satılacaktır. 
1-GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU YER:
Konya İli Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahallesi, Mantar Sk. No: 18/12, 20511 Ada, 4 parsel, 275 cilt, 27190 sayfada kayıtlı, 2. Blok 12 Bağ. Bölümde bulunmaktadır. 
2-GAYRİMENKULÜN DURUMU VE HUSUSİ VASIFLARI
Konya İli Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahallesi Mantar Sk. No: !8/!2'deki gayrimenkul, Tapunun 20511 Ada, 4 parsel, 275 cilt, 27190 sayfada kayıtlı bulunan Dairemiz borçlusuna ait taşınmaz Mesken vasfındadır. 
Taşınmaz 1.970,00-m2. Yüz ölçümlü arsa üzerine betonarme karkas yapı ile inşaa edilmiş. 3 katlı binanın her katında 4 daire toplam 12 bağımsız bölüm vardır. Asansörün olmadığı, görevli ve sosyal tesisinin olmadığı, Bahçesinde 12 araçlık otoparkının olduğu, mesken 2. katta bulunan mesken kuzeydoğu ve kuzey batıya bakmaktadır. Bürüt 153 m2 alanlı daire 3 oda, salon, mutfak. banyo-wc, antre hol mekanları ile 2 balkondan oluşmaktadır. Dairenin iç mekan özellikleri içeri girilemediğinden bilinmemektedir. Arsa Payı 900/9850 olup, Binanın yaşı 9 yıl olup, dış cephesi Silikon Esaslı dış cephe ile kaplıdır. Tapu türü Kat İrtifakı olan Mesken vasıflı gayrimenkulün Su, elektrik, Doğalgaz Kanalizasyonu vardır. Arsa Payı 900/9850.dir. 
3-GAYRİMENKULÜN ARTIRMAYA ESAS RAYİC DEĞERİ:
Gayrimenkul Satış Komisyonunca biçilen rayiç değer; l .200.000,00.-TL (Binnilyonikiyüzbin Tükrk Lirası) dır. 
4-TEMİNAT TUT ARI VE NELERİN TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEĞİ
Artırmaya iştirak için 90.000.00-TL (Doksanbin Türk Lirası) teminat alınacak olup, 
-    Para
-    Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta
şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, 
-Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç  edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) 
-Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borca cetvelleri üzerinden% 15 noksaniyle değerlendirilir." 
5-SATISIN YAPILACAĞI YER GÜN SAAT:
1.Açık Artırma 13/12/2022 tarih Salı günü Saat 10.30 Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonunda Satış Komisyonu tarafından yapılacaktır.
6- SATIŞ ŞARTNAMESİ:
Gayrimenkul Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, isteyen alıcıya bir örneği verilebilir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi 
görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları. Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler 2019/41 dosya numarası ile Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Meram Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir. 
7-TEMİNAT MAKBUZUNUN NEREYE İBRAZ EDİLECEĞİ:
Gayrimenkulün ihalesine katılacakların 4. Maddede yazılı teminat tutan ve evrakları Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Ortak Veznesine Meram Vergi Dairesi Müdürlüğü adına yatırmaları ve ihale günü açık artırma başlamadan önce Gayrimenkul Satış Komisyonu'na ibraz etmeleri gerekmektedir. 
8- İHALENİN SEKLİ
Gayrimenkul artırma sonunda üç defa bağınldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacaklann tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve / veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artınnanın 7 gün daha uz.atılarak, 7 gün sonra 2.Açık Artırma 20/12/2022 tarihinde Sah günü Saat 10.30 Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonunda Satış Komisyonu tarafından yapılacaktır. 
9- DİĞER HUSUSLAR
İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri 
geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu hususları İLAN olunur.