Konya Büyükşehir Belediyesi Gayrimenkul Satış İlanı


27 Ekim 2022

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

 

 

İlçesi

 

Mah.

 

Ada

 

Parsel

 

m²’si

 

Hisse

 

Vasfı

 

İmar Durumu

 

Faaliyet Alanı

 

Muhammen

Bedeli

 

Geçici Teminat

 

Ödeme Şekli

İhale

Saati

Karatay

Çayır

34232

1

9.300,00

Tam

Arsa

Ticaret - Konut Alanı

E: 1,00 Taks: 0,40

Y Ençok: 5 Kat

-

30.225.000,00 TL.

906.750,00 TL.

1 Taksit Peşin Kalanı

23 Taksitte

15.10

Selçuklu

Aşağıpınarbaşı

45520

2

25.009,52

Tam

Arsa

6 Kat Blok Mesken

Sahası

E:1.00

-

52.520.000,00 TL.

1.575.600,00 TL.

1 Taksit Peşin Kalanı

23 Taksitte

15.20

Karatay

Fevziçakmak

35526

4

6.121,42

Tam

Arsa

Sanayi Tesis Alanı

E:0,70 Taks:0,70

Y Ençok: 10,50

Plan Notu: Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi (ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ

ARAÇ(ÖTA)

GEÇİCİ DEPOLAMA

VEYA ÖTA

İŞLEME TESİSİ)

8.570.000,00 TL.

257.100,00 TL.

1 Taksit

Peşin Kalanı

17 Taksitte

15.30

Karatay

Fevziçakmak

35526

7

4.008,23

Tam

Arsa

Sanayi Tesis Alanı

E:0,70 Taks:0,70

Y Ençok: 10,50

Plan Notu: Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi (METAL HURDA ALANI)

7.620.000,00 TL.

228.600,00 TL.

1 Taksit

Peşin Kalanı

17 Taksitte

15.40

Karatay

Fevziçakmak

35526

8

4.333,57

Tam

Arsa

Sanayi Tesis Alanı

E:0,70 Taks:0,70

Y Ençok: 10,50

Plan Notu: Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi (METAL HURDA ALANI)

8.235.000,00 TL.

247.050,00 TL.

1 Taksit

Peşin Kalanı

17 Taksitte

15.50

Plan Notları :

Yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkullerin plan notları imar çaplarında mevcut olup, www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metninin eklerinden görülebilir.

Not :

1.Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkuller KDV’den muaftır.

2.İmar çapında belirtilen değerler (Emsal, Taks ve Yençok) maksimum değerleri ifade etmektedir.

 

45520 ada 2 parsel için;

1. Kentsel tasarım rehberi www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metninin eklerinden görülebilir.

2. Emsal:1.00

3. Taks:0.35’i geçemez.

4. Y ençok 6 kat.

5. Konut altı ticaret yapılamaz.

6. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından alana özel hazırlanacak olan “Kentsel Tasarım Rehberi” dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.

7. Yapı ruhsatı düzenlenmeden önce Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun uygun görüşü alınarak Kentsel Tasarım Projesi hazırlanması zorunludur.

35526 ada 4, 7 ve 8 parseller için;

1.İlimiz, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 35526 ada 4, 7 ve 8 parsel sayılı taşınmazlar 1/1000 ölçekli onaylı uygulama imar planında Sanayi Tesis Alanına isabet etmekte olup plan notunda Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi Yapılacaktır" ibaresi bulunduğundan bahse konu taşınmazların faaliyet alanları Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Geçici Depolama veya ÖTA İşleme Tesisi ve Metal Hurda Alanı olarak belirlenmiştir.

2.İlimiz, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 35526 ada 4, 7 ve 8 parsel sayılı taşınmazlarda Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım kapsamında belirlenen faaliyet alanları göz önünde bulundurularak Çevre Lisansı alacak olan ilgili idarece geçerli mevzuat ve yönetmeliklere tabi tutulacaktır.

3.İlimiz, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 35526 ada 4 parselin faaliyet alanı "Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Geçici Depolama veya ÖTA İşleme Tesisi", İlimiz, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 35526 ada 7 ve 8 parsellerin faaliyet alanları "Metal Hurda" olarak işletmeye konu edilecek ve bu kapsamda kullanılacaktır.

4.İlimiz, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 35526 ada 4, 7 ve 8 parsel sayılı taşınmazlar tapu devirlerinden sonra 5 ay içerisinde yapı ruhsatı alınması ve yapı ruhsatının alınması akabinde 18 ay içerisinde iskan ruhsatı alınması şartıyla ihalenin onaylanması akabinde noter onaylı sözleşme kapsamında vefa hakkı (Geri Alım Hakkı) şerhi tesis edilecektir.

5.Sözkonusu taşınmazların, ihale neticesinde alıcıları tarafından imalatlarla alakalı yukarıda belirtilen süreçlerle ilgili gecikmelere sebep olunması halinde vefa hakkı şerhi kullanılacak olup yapılan imalatların bedelleri istenmeyecek ve tüm imalatlar bedelsiz bir şekilde belediyeye bırakılacaktır.

6.Tüm bu işlemlere ilişkin oluşacak döner sermaye, noter masrafı, harç, vergi vb. ödemeler taşınmazı satın alan tarafından karşılanacaktır.

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2- İhaleler, 08.11.2022 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

4-Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.

5-İsteklilerin, 08.11.2022 Salı günü en geç saat 11.00’e kadar teklif zarflarını Konevi Mah. Millet Cad. 14/5 Meram / KONYA adresinde bulunan Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

7.1 Dilekçe,

7.2 Tebligat için adres beyanı,

7.3 Gerçek kişi olması halinde:

            7.3.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

            7.3.2 İmza beyannamesi,

7.4 Tüzel kişi olması halinde:

7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

            7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

            7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

7.5 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)

7.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

7.7 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

7.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR27 0001 5001 5800 7309 7530 04 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

8- Şartnameleri mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA

b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 4930-4932-4956-4931

İlan olunur.