Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Tahditli C Plaka Verilmesi İhale İlanı


19 Eylül 2022

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAHDİTLİ C PLAKA VERİLMESİ İHALE İLANI

  1. Konya Havalimanı-Şehir merkezi arasında belirlenen güzergâhlarda uçak yolcusu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 42 C plaka serisine kayıtlı aşağıda belirtilen 5 adet tahditli plakaların 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) Maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile yapılacaktır.
  2. İhaleler, 04.10.2022 Salı günü Saat 15:00’ten itibaren Belediyemiz encümeni tarafından encümen toplantı salonunda yapılacak olup her plakanın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni serbesttir.
  3. Tahditli C plakaların numaraları, muhammen bedelleri ile geçici teminatları ile ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.
  4. İsteklilerin, ihale gününden bir gün öncesi olan 03.10.2022 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar istenen belgeleri Konevi Mahallesi, Millet Caddesi (Belediye ek hizmet binası) No: 14/5’teki Belediyemiz Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması hâlinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

 

5.1.a. Dilekçe,

b.Tebligat için adres beyanı,

c.Gerçek kişi olması hâlinde:

 1.Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) veya T.C. kimlik kartı,

 2. Ehliyet fotokopisi (Müracaat edeceği araca uygun ehliyet sınıfı şartı aranır.)

 3. Tarihçeli yerleşim yeri bilgileri raporu (E devlet üzerinden alınacak ve plakanın kayıtlı bulunduğu İl Merkezinde 6 ay ikamet etmiş olma şartı aranır.)

4. Vergi mükellefiyet kaydı (Tek geçim kaynağının sürücülük olma şartı aranır.)

5. Adli sicil kaydı (TCK’nin. 81,102,103. 104. 105, 109. 179/3, 188. 190. 191.
 226, 227 Maddeleri ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.)

 

d. Tüzel kişi olması hâlinde:

1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (yolcu taşımacılığı yapma şartı aranır) veya bu hususları tevsik eden belgeler.

2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

e.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1.Gerçek kişi olması hâlinde, imza beyannamesi,

2.Tüzel kişi olması hâlinde imza sirküleri,

f. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

g. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

h. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı DİK’in 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi (Teminat mektubu verilmesi halinde 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş olması, limit içi ve süresiz olması gerekmektedir.).

ı. Ulaştırma Bakanlığı DHMİ tarafından verilen “Konya Havalimanı Yer Hizmetleri A Gurubu Çalışma Ruhsatı” ile ulaşım hizmeti için yetkilendirme belgesi.

5.2. Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. İlan olunur.

 

 

SN

 

Plaka No.

 

Araç İstiap Haddi

 

5 Yıllık Toplam Muhammen Bedeli

 

Geçici Teminat

 

İhale Saati

 

1.

 

42 C 1191

 

Sürücü Hariç 9 ve üzeri

 

60.000TL+KDV

 

1.800TL

 

15.00

 

2.

 

42 C 1192

 

Sürücü Hariç 9 ve üzeri

 

60.000TL+KDV

 

1.800.TL

 

15.10

 

3.

 

42 C 1193

 

Sürücü Hariç 9 ve üzeri

 

60.000.TL+KDV

 

1.800.TL

 

15.20

 

4.

 

42 C 1194

 

Sürücü Hariç 9 ve üzeri

 

60,000.TL+KDV

 

1.800.TL

 

15.30

 

5.

 

42 C 1195

 

Sürücü Hariç 9 ve üzeri

 

60.000 TL+KDV

 

1.800.TL

 

15.40