Karatay Belediyesi Akaryakıt Satın Alınacaktır


14 Ekim 2022
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

KARATAY BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Petrol Ürünleri Mal Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/1055287
1-İdarenin
a) Adı : KARATAY BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 KARATAY/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3323501313 - 3323504825
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Muhtelif Petrol Ürünleri
b) Niteliği, türü ve miktarı :

2.500.000 Litre Motorin (Diğer); 30.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akaryakıt Ürünleri, Motorin (Diğer) ve Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) teslimatında Belediyemize ait sayaç kullanılarak ürünler litre bazında teslim alınacaktır. Tutanak, rafineri çıkış faturasındaki litre, kantar fişine göre yapılan litre ve döküm mahallindeki sayaç litre hesapları karşılaştırılarak hangi miktar Belediyenin lehine ise o miktar üzerinden litre olarak tesellüm yapılacaktır. Alınacak Akaryakıt Ürünleri, Belediyemize ihtiyaç olduğu zamanlarda görevli personel tarafından bildirilecektir. Bu bildirimler yazılı, sözlü ve ileti yoluyla yapılacaktır. İhtiyaç olan Akaryakıt ürünleri istek yapıldıktan sonra, sözleşmede geçen mücbir sebepler dışında 2 (iki) iş günü içerisinde; Mesai saatleri (8:00 – 17:00) arasında teslim edilecektir. Görevli personel tarafından talep edilen akaryakıt istenen tarihte teslim edilmediğinde , teslimat yapıldığı tarihte ki birim fiyatı talep edilen tarihteki birim fiyatından yüksek ise akaryakıt talep edilen tarihteki EPDK Petrol Piyasası Bayi Satış Fiyatı Bültenine göre hakkediş ödemesi yapılır ve bu şartnamenin 10.2 maddesi hükümleri uygulanır. Teslimat yüklenici tarafından yapılır. Yer altı tanklarının asgari stok seviyesi %25’ dir. Yüklenici depolarımızdaki seviyeyi bu oranın üzerinde tutacak şekilde akaryakıt ikmalini yapacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01/01/2023; işi bitirme tarihi 31/12/2023 dir. İşin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. Belediyemize ihtiyaç olduğu zamanlarda görevli personel tarafından bildirilecektir. Bu bildirimler yazılı, sözlü ve ileti yoluyla yapılacaktır. İhtiyaç olan Akaryakıt ürünleri istek yapıldıktan sonra, sözleşmede geçen mücbir sebepler dışında 2 (iki) iş günü içerisinde; Mesai saatleri (8:00 – 17:00) arasında teslim edilecektir. Görevli personel tarafından talep edilen akaryakıt istenen tarihte teslim edilmediğinde , teslimat yapıldığı tarihte ki birim fiyatı talep edilen tarihteki birim fiyatından yüksek ise akaryakıt talep edilen tarihteki EPDK Petrol Piyasası Bayi Satış Fiyatı Bültenine göre hakkediş ödemesi yapılır ve bu şartnamenin 10.2 maddesi hükümleri uygulanır.
d) İşe başlama tarihi : İşe 01/01/2023 tarihinde başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.11.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karatay Belediyesi 4. Kat İmar Komisyonu/İhale Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi ibraz edecektir.

b) İstekli bayi ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik faaliyeti gösterdiğine dair lisansı teklif dosyasında ibraz edecektir.

 

c) Ulaştırma Bakanlığından alınmış (K1) ve/veya (K2) taşıma yetki belgesi.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İsteklinin akaryakıt bayisi olduğuna dair belge

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Petrol Ürünleri temini/alımı işini yaptığını tevsik eder belgeler benzer iş olarak kabul edilir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.