ÇANKAYA BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ


23 Mayıs 2023

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığından;

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, durumu, muhammen  bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

s.

NO

 

MAHALLESİ

 

ADA

 

PARSEL

 

ALANI

(m2)

 

SAT. BEL.

HİSSESİ

 

İMAR DURUMU

 

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ

TEMİNATI

(TL)

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

1

BALGAT

6912

5

788

788

ARSA- KONUT

KLASİK 3 KAT

13,000,000

390,000

8.6.2023

14:00

2

SANCAK

25356

9

617

617

ARSA-

KONUT

0,40/1,40 (5 A-3 3)

5,100,000

153,000

8.6.2023

14:10

3

SANCAK

25356

12

595

595

ARSA-

KONUT

0,40/1,40 (5 A-3 3)

5,000,000

150,000

8.6.2023

14:20

4

KIRK.KONAKLAR

26320

7

5213

5091

ARSA- KONUT

Mak.inş.Alanı: 6995 m2 Yençok: 16 kat

57,500,000

1,725,000

8.6.2023

14:30

5

iMRAHOR-3

26449

5

351

351

ARSA-

KONUT

0,35/1,05 (5 A-3 3)

4,500,000

135,000

8.6.2023

14:40

 

6

ZAFERTEPE

26644

5

851

851

ARSA- KONUT

E:1,50 Yençok:4 kat

6,800,000

204,000

8.6.2023

14:50

7

BEYTEPE

28350

3

303

303

ARSA-

KONUT

0.30/0.60 (5 ABL-2 3)

4,500,000

135,000

8.6.2023

15:00

8

BEYTEPE

28367

2

306

306

ARSA- KONUT

0.30/0.60 (5 ABL-2 3)

4,500,000

135,000

8.6.2023

15:10

 

9

BALGAT

28425

2

975

975

ARSA-

KRES

TAKS:0.20, KAKS:0.50

Hmax:Serbest

13,500,000

405,000

8.6.2023

15:20

10

ELLİNCiYIL

29306

2

6384

5938.72

ARSA-

KONUT

BL- E:2.00 Yençok:15 kat

73,000,000

2,190,000

8.6.2023

15:30

 

11

 

KÜÇÜKESAT

 

5350

 

9

 

895

 

67

BİNA- DÜKKA N

67/895 ARSA PAYLI 10

NOLUDEPOLU DÜKKAN (86 m2)

 

1,000,000

 

30,000

 

8.6.2023

 

15:40

  1. ihale; ilanda belirtilen tarih ve saatte, Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 8-1 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. ihale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No:11 A1-A2 Blok 6.kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünde Ücretsiz girilebilir ve 500.-TL (beşyüzlira) karşılığında temin edilebilir.
  2. ihaleye gireceklerden;

Gerçek kişiler için; Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden/Noterden/E-devletten), imza Beyannamesi (Noterden), Vekaleten iştirak halinde Noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi.

Tüzel kişiler için; Tüzel  kişiliğin idare merkezinin  bulunduğu  yer mahkemesinden  veya siciline kayıtlı olduğu  Ticaret ve/veya  Sanayi  Odası, Esnaf Odası  veya  benzeri bir makamdan ihale yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicil kaydını  gösterir  belge (Aslı, noter  tasdikli  sureti veya  aslı idarece  görülmüştür onaylı  sureti) ile Noter tasdikli imza sirküleri; Dernek veya Vakıfsa  taşınmaz mal satın alma  yetkisini gösterir yetkili organ tarafından  alınmış  kararın  noter  tasdikli sureti ile yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi;

Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen  belgeler ile teklif  mektubunda  ortaklık oranlarını  belirtmeleri; geçici teminata  ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süre siz olması gerekmektedir); ihale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; ihale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve istimlak Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu  şartname  ekinde  bulunan  örneğine  uygun  olarak doldurarak iç zarfa  koymaları ve teklifin  hangi taşınmaz satışına ilişkin olduğunu yazmaları gerekmektedir.

  1. Tekliflerin ihale günü saat 12.00 'ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No:11 8-J Blok 9.kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir.
  2. 1haleye posta ile  katılmak  mümkündür.  İhaleye posta  ile iştirak  edeceklerin  Şartname hükümlerine  uygun  olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü  saat 12.00' ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 8-1 Blok 9.kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  3. 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu' nun   40.maddesinin    ek fıkrası gereği; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yı1ksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan  isteklilerden  sözlü  veya  yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının  üçten  fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek  üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan  birden fazla teklifin  bulunması  halinde ise bu istekliler dahil edilmek s ur etiyle yapılır.
  4. Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar;  KDV istisnasına  tabi olduğundan,  bu satışlardan  KDV  tahsilatı yapılmayacaktır. 8- İhaleye katılacak isteklilerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

9- Telefon : O 312 458 89 00 / 2240 - 2241   Faks: O 312 458 90 76   Web: www.cankaya.bel.tr 10- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.