Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında Duyuru


03 Ocak 2023

Sayın Üyemiz;

Esasen 6099 Sayılı Kanunla hukuk sistemimize giren ancak 7201 sayılı kanunun 7/A maddesinde yapılan değişiklikle tam anlamıyla uygulama alanı bulan Elektronik tebligat sistemi 1.1.2019 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

  1. Tebligat kanununun 7/A maddesi ile kendilerine zorunlu olarak elektronik tebligat yapılacak kişiler tek tek belirlenmiş olup  Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri bu zorunluluk kapsamındadır.
  2. 7201 sayılı Kanun uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülmektedir.
  3. Zorunluluk kapsamında bulunan gerçek veya tüzel kişiler için PTT A.Ş. tarafından teklik esasına dayanarak herkes için bir tek elektronik tebligat adresi oluşturulmakta ve tebligat çıkarma yetkisine sahip mercilerin sistemlerine bu elektronik tebligat adresleri entegre edilmektedir. Özel hukuk tüzel kişilerine UETS adresi verilmesine ilişkin girişimler Ticaret Bakanlığınca yapılmaktadır.
  4. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince tebligat çıkarmaya yetkili merciiler “Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile (Ek ibare: 6764 - 2.12.2016 / m.20) "vakıf yükseköğretim kurumları," il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler “ olarak düzenlenmiştir.
  1. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Tarafınıza yapılan tebligata yasal süresi içerisinde cevap verebilmeniz için Elektronik tebligatlarınızın düzenli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. 
  1. Bu kapsamda ileride oluşabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi, Elektronik tebligatlarınızı takip etmemekten ve elektronik tebligatlarınıza kanuni süresi içerisinde cevap vermemekten kaynaklı mağduriyetler ile karşı karşıya kalınmaması açısından tüm üyelerimizin ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerini incelemeleri ve Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Detaylı bilgi edinmek isteyen üyelerimiz için ilgili Kanun ve Yönetmelik link adresi ek’te bilgilerinize sunulmuştur. 

Saygılarımızla

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 

 

Tebligat Kanunu : https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.7201.pdf
Elektronik Tebligat Yönetmeliği: https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=29033&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5