Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi


16 Mart 2023

Sayın Üyemiz;
 
Konya Valiliği Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün odamıza göndermiş olduğu yazıda;

İlgi : 13.02.2023 tarihli ve E-68495568-110.03.02-5738864 sayılı yazımız.

İlgi  yazımız ile;  sanayi  kaynaklı  kirliliğin  en  aza indirilmesi,  kirliliğin  kaynağında  azaltılması, çevreye  olabilecek  olumsuz  etkilerinin  en  aza indirilmesi,  çevreyle  uyumlu  yönetiminin  sağlanmasına ilişkin çalışmaların 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler çerçevesinde Bakanlığımız  tarafından  yürütüldüğü,  tekstil  sektörü  faaliyetlerinin  çevreye  olabilecek  olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,  hava  ve  su  kirliliğinin  önlenmesi,  su  ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik  olarak temiz  üretim teknolojilerinin  uygulanması  amacıyla 2022/20 Sayılı  Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları  Genelgesinin  yayımlandığı, kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi  (lif, elyaf, iplik,  kumaş  (dokusuz  kumaşlar  dahil  halı  üretimi  vb.), tekstil  ön terbiyesi  (yıkama (yapak yıkama dahil),  ağartma/kasar, merserizasyon vb.), baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan  tüm tekstil  tesisleri ile  kumaş merserizasyonu  yapan tüm tekstil tesislerinde,  enerji tüketimi  ve hava emisyonları ile su tüketiminin  ve atık sudaki kirletici  yükünün azaltılması  için belirtilen tekniklerin; kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde  15 Ocak 2024, 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan  tesislerde  15  Ocak  2025,  5  ton/gün  altında  olan  tesislerde  15  Ocak  2026  tarihinden  itibaren uygulanmaya  başlanmasının  zorunlu  olduğu,  ayrıca  Genelge  kapsamına  giren  tesislerin  Genelgenin yayımı  tarihinden  itibaren  İş  Termin  Planlarını  3  ay  içerisinde  İl  Müdürlüklerine  iletmeleri  gerektiği belirtilmiştir.

İlimizde  faaliyet  gösteren ilgili  sektör  üyelerinize  ve/veya çevre  danışmanlık  hizmeti  verdiğiniz işletmelere  gerekli  bilgilendirmelerin  yapılarak  bahse  konu  genelge  kapsamında  belirtilen  iş  termin planlarının 31.03.2023 tarihine  kadar ivedilikle  Valiliğimize  (Çevre,  Şehircilik  ve  İklim  Değişikliği  İl Müdürlüğü) bildirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI