TEİAŞ Hırsızlık Olayları Hakkında


14 Eylül 2022

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda;

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanlarında bulunan 154-400 kV'luk Enerji İletim Hattı direklerinde köşebent ve bayrak irtibat parçalarının çalınması olaylarında özellikle son yıllarda ciddi bir artış meydana gelmiştir. Yaşanan hırsızlık olayları nedeni ile yıkılan/hasar gören direklerin montaj/demontaj maliyetleri nedeniyle Teşekkülümüz hem ekonomik olarak zarara uğramakta hem de enerji arz güvenliği tehlikeye düşmektedir.

Teşekkülümüzce yapılan inceleme neticesinde direklerden çalınan parçaların büyük bir çoğunluğunun Konya, Karaman ve Aksaray İlleri sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve hurda malzeme alım-satım işi ile uğraşan işletmelere satıldığı görülmüştür. Kamu malı niteliğindeki direk parçalarını alım satımını yaptığını tespit ettiğimiz işletmeler hakkında tarafımızca gerekli yasal yollara başvurulmaktadır.

Elektrik Piyasası Kanunu’nun 8. Maddesi esasları dahilinde faaliyetlerini sürdüren Teşekkülümüzün, sermayesinin tamamı devlete aittir. Bu nedenle de uhdemizde bulunan tüm araç ve gereçler kamu malı niteliğindedir. Teşekkülümüze ait direklerden çalınan köşebent ve bayrak irtibat parçaları direklerin sağlam durmasında büyük önem arz etmekte olup, bu parçaların kontrolsüzce sökülmesi direklerin düşmesine ve ilimizde uzun sürecek elektrik kesintilerinin yaşanmasına sebebiyet verecektir. Ayrıca direklerin düşmesi hem kamu hem de vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecektir.

Teşekkülümüz yasal zorunluluk gereği tüm mal ve hizmet alım-satım faaliyetlerini 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapmaktadır. Yani kurumumuz envanterinde bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmiş hiçbir ekipman direkt alıcıya satılarak elden çıkarılmamaktadır.

Direklerimizden çalınan demir parçalarını satın alan işletme sahiplerinin, bu durumun tespit edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ''Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi'' başlıklı 165. maddesinde düzenlenen ''Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.'' hükmü gereğince hapis ve idari para cezası ile cezalandırılması muhtemeldir. Türk Ceza Kanunu'nun 4. maddesinde ''Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.'' hükmü uyarınca, satın alınan parçanın kamu malı niteliğinde olduğunun veya hırsızlık sonucu elde edildiğinin bilinmediği şeklindeki savunmaların yargı mercileri nezdinde itibar görmesi muhtemel değildir.

Hırsızlık olayları neticesinde enerji arzında oluşan aksamaların, kamu zararının ve Konya, Karaman ve Aksaray illeri sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletme sahiplerinin cezai yaptırımlara maruz kalmasının önüne geçmek maksadıyla, hurda malzeme alım satım işi ile uğraşan tüm üyelerimizin ekte sunmuş olduğumuz direk ve parça fotoğraflarının alım ve satımının suç teşkil ettiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

EK:

- Direk ve Parça Fotoğrafları