Ekmek Özel Hijyen Eğitimi


19 Aralık 2022

Sayın Üyemiz;

Konya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün odamıza göndermiş olduğu yazıda; 

İlgi : Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Gıda Kodeks Çalışma Grubu)'nün 07.12.2022 tarihli ve E-40317327-770-8021782 sayılı yazısı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce,  ekmek  üretim,  satış  ve  dağıtımında  ülkemiz  genelinde  görülen  hijyen sorunlarının  azaltılabilmesi  amacıyla  bu  sektörde  çalışan  bütün  personeli  kapsayacak  eğitimler düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu nedenle 04 Ocak 2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Türk  Gıda  Kodeksi  Ekmek  ve  Ekmek  Çeşitleri  Tebliği  Ek-2  Madde  10'da  "Bu  Tebliğ  kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri sorumluluk alanları ile ilgili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili  konularda  eğitilmelerini  sağlarlar.    Bu  Tebliğ  kapsamında  verilecek  eğitimlerle  ilgili  olarak, "Bakanlık;  ilgili meslek  federasyonu,   kamu  kurum  ve  kuruluşları  ve  üniversiteler ile işbirliği  yapar" hükmü bulunmaktadır.

Eğitimlerin  yürütülmesi  amacıyla,    Bakanlığımızca,    Türkiye  Fırıncılar  Federasyonu  dışında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile de protokoller yapılmıştır. İl Müdürlüklerimizce, protokoller doğrultusunda eğitimler düzenlenmektedir. 05.07.2013 tarih ve 28698 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği  kapsamında  verilen  eğitimler  ise  1593  sayılı  Umumi  Hıfzıssıhha  Kanunu  çerçevesinde doğrudan toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi esasına göre  düzenlenmekte olup, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi iş yerinde çalışan  personelin kişisel  hijyen eğitimi  almalarını amaçlamaktadır.

Dolayısıyla  Hijyen  Eğitimi  Yönetmeliği  kapsamında  verilen  eğitimler  ile  Türk  Gıda  Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği kapsamında düzenlenen eğitimlerin bir bağlantısı bulunmamakta olup söz konusu işyerlerinde çalışan personelin her iki eğitimi de almaları gerekmekte olup, Başkanlığınızca ekmek  üretimi,  satışı  ve  dağıtımını  yapan işletmelere  duyuruların  yapılması  ve  belirlenen tarihte ilgili işletmelerde çalışan tüm personelin  tamamının  Ekmek Özel Hijyen Eğitimini almaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI