Konya-11 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

Yeni Kayıt Tescil İşlemleri

Yeni Kayıt Tescil İşlemleri13 Aralık 2011 Salı 12:00

27.04.2010.tarih ve B.05.1.EGM.0.85.02.02.64008-4686-78571 sayılı talimat

27.04.2010.tarih ve B.05.1.EGM.0.85.02.02.64008-4686-78571 sayılı talimat

Araç tescil ve sürücü belgesi düzenleme sisteminin güvenilir, çağdaş, modern, halkımızın beklentilerine cevap verebilir, Avrupa Birliği ve e-Devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması ve bu işlemlerin tek merkezden elektronik ortamda yapılarak, tescil belgesi ve sürücü belgelerinin ilgililerin adreslerine gönderilmesi amacıyla, Başbakanlığın koordinesinde "Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması Projesi (ASBİS)" yürütülmektedir. Proje kapsamında, ikinci el araçların satış, devir ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda yapılması uygulamasına 01.05.2010 tarihi itibarıyla başlanılmış olup, başarılı bir şekilde yürütülmeye devam edilmektedir.

25.02.2011 tarih ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20, 21 ve 22 nci maddeleri değiştirilmiş olup, bu doğrultuda Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 29, 30. 31 ve 33 üncü maddelerinde yapılan değişiklik 09.09.2011 tarih ve 28049 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 20 ve 22 inci maddesinde yapılan bu değişikliğe göre;

> Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların tescil işlemleri; aracın satın alınma
veya gümrükten çekilme tarihinden itibaren üç ay içinde araç sahibinin ilgili trafik
tescil kuruluşuna veya Emniyet Genel Müdürlüğünün belirleyeceği kamu kurum veya
kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine müracaat etmeleri suretiyle de
yapılabilecek,

> Emniyet Genel Müdürlüğü; ilk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek
işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak, elektronik ortamda
oluşturduğu bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine
vermek üzere kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini
yetkilendirebilecek,

> Yetkilendirilen bu gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, yapacakları işlemleri,
aralarında noterde düzenleyecekleri protokol çerçevesinde başka gerçek veya özel
hukuk tüzel kişilerine de yaptırabileceklerdir.

Proje, tüm araç sınıflarını kapsayacak şekilde ülke geneline aşamalı olarak yaygınlaştırılacak olmakla birlikte, ortaya çıkabilecek sorunları gidermek ve eğitim süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek amacıyla; Ankara Trafik Tescil Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında ikametleri bulunan gerçek veya tüzel kişilere ait araçların tescil işlemleri için pilot uygulama yapılacaktır. Pilot uygulama, Ankara il merkezi ile Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerindeki araç bayileri tarafından satışı yapılacak olan, sadece otomobil cinsi (MI) tam araçları kapsayacak olup, uygulamaya 21.11.2011 tarihinde başlanılacaktır.


B.3-) ASBİS'de "Uygunluk Belgesi Kod Tabloları Tanımlama Personeli" olarak yetkilendirilen SGM personeli güvenli elektronik imzasını kullanarak; "Kod Tabloları" isimli ekrandan araç uygunluk belgesi şablonları için belirlenmiş olan kod tablolarına (marka, renk, yakıt türü vb.) eklenmesine ihtiyaç duyulacak yeni bilgilerin, ilgili kod tablosunda bulunup bulunmadığını kontrol ederek kayıtlarını yapmak konusunda yetkili ve sorumludur.

B.4-) ASBİS'de "Araç Sınıfına Göre Uygunluk Belgesi Alan Tanımlama Personeli"
olarak yetkilendirilen SGM personeli güvenli elektronik imzasını kullanarak;

B.4.1-) "Araç Kategoriler" isimli ekrandan araçların kategorilerini belirlemek,

B.4.2-) "Uygunluk Belgesi Türleri" isimli ekrandan ilgili uygunluk belgesi türlerine önceden belirlenmiş alanları atamak,

B.4.3-) "UB Şablonu Alan Ekleme", ekranından Uygunluk Belgesi şablonu alanlarını tanımlamak,

B.4.4-) "UB Şablonu Alan Değiştirme" ekranından Araç kategorilerine ait Uygunluk Belgesi türlerine ait mevcut alanların güncelleme, iptal etme, silme ve kısıtlama işlemlerim yapmak,

Konularından yetkili ve sorumlu olacaktır.

 

C.) İMALATÇI VE İTHALATÇI FİRMALARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

İmalatçı ve ithalatçı firmalar, ülke genelinde yetkili satıcı bayilerinde bulunan otomobiller de dahil olmak üzere, ülkemizde satışı yapılacak tüm otomobil cinsi araçlarının tip onay bilgilerim Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bilgisayar sistemine, uygunluk belgesi bilgileri ile gerekli görülen diğer bilgileri ise aşağıda maddeler halinde belirtilen şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBÎS)"ne elektronik imza kullanarak kaydedeceklerdir.

C.1-) SGM tarafından ASBİS'de "Yetki Tanımlama Personeli" olarak yetkilendirilen imalatçı ve ithalatçı firma (FİRMA) personeli şahsına ait güvenli elektronik imzayı kullanarak;

C.1.1-) "Kullanıcılar" isimli ekrandan FİRMA bünyesindeki "Uygunluk Belgesi Şablon Kayıt Personeli", "Araç Özel Bilgisi Kayıt Personeli" ve "Uygunluk Belgesi Kayıt Onayı Personeli "ne (marka başına en fazla 2'şer personel) ait kimlik ve irtibat bilgilerini kaydetmek,

C.1.2-) "Kullanıcılar" isimli ekrandan BAYİ bünyesindeki "Yetki Tanımlama Personeli"ne (bayi basma en fazla 2 personel) ait kimlik ve irtibat bilgilerini sisteme kaydetmek,

C.1.3-) "Firma Tanımlama" isimli ekrandan "Firma Tipi" alanını "Bayi" seçerek ASBİS sisteminde yer alacak BAYİ'lerin "Vergi Numarası ve Unvan" bilgilerini kaydetmek,

C.1.4-) Kaydını yaptığı ASBİS kullanıcılarında veya bayi tanımlamalarında meydana gelebilecek değişikliklere göre gerekli iptal veya güncelleme işlemlerini yapmak,

Konularından yetkili ve sorumlu olacaktır.

C.2-) ASBİS'de "Uygunluk Belgesi Şablon Kayıt Personeli" olarak yetkilendirilen FİRMA personeli şahsına ait güvenli elektronik imzayı kullanarak;

C.2.1-) "Uygunluk Belgesi Sorgulama" isimli ekrandan; FİRMA tarafından üretilen/ithal edilen araçların uygunluk belgesi bilgilerini, araç kategorilerine göre belirlenmiş olan uygunluk belgesi şablonlarım kullanarak her bir varyant-versiyon seviyesinde kaydetmek,

C.2.2-) Kaydını yaptığı uygunluk belgesi bilgilerinde hata yapılması ve ilgili uygunluk belgesi kaydıyla araç satışı yapılmamış olması durumunda gerekli kayıt düzeltme işlemini yapmak,

Konularından yetkili ve sorumlu olacaktır.

C.3-) ASBİS'de "Araç Özel Bilgisi Kayıt Personeli" olarak yetkilendirilen FİRMA personeli şahsına ait elektronik imzayı kullanarak;

 

D.) ARAÇ SATIŞ BAYİLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

D.1-) İmalatçı/ithalatçı firmalar tarafından ASBİS'de "Yetki Tanımlama Personeli"

olarak yetkilendirilen BAYİ personeli şahsına ait güvenli elektronik imzayı kullanarak;

D.1.1-) Elektronik ortamda yapacağı işlemleri kendi çalışanına yaptıracak olması halinde, "Kullanıcılar" isimli ekrandan, kimlik ve irtibat bilgilerini sisteme kaydetmek suretiyle kullanıcıyı tanımlamak ve "Kullanıcı Rolleri" isimli ekrandan "Bayi Personeli Tescil Bildirim Yetkisi" seçeneğinden tescil bildiriminde bulunma yetkisi vermek (Bayi yetkisindeki marka başına en fazla iki personel),

D.1.2-) Yapacağı işlemleri kendi aralarında noterde düzenledikleri bir protokol çerçevesinde başka gerçek veya özel hukuk tüzel kişisine yaptıracak olması halinde, yine "Kullanıcılar" isimli ekrandan, sistemi kullanacak kişinin kimlik ve irtibat bilgilerini sisteme kaydetmek suretiyle kullanıcıyı tanımlamak ve "Kullanıcı Rolleri" isimli ekrandan "Hizmet Sağlayıcı Tescil Bildirim Yetkisi" seçeneğinden tescil bildiriminde bulunma yetkisi vermek (Bayi yetkisindeki marka başına en fazla iki personel) ve "Hizmet Sağlayıcı Yönetimi" isimli ekrandan, noterde yapılan protokole ilişkin bilgileri kaydetmek,

D.1.3-) Kaydını yaptığı ASBİS kullanıcılarında meydana gelebilecek değişikliklere göre gerekli yetki iptallerini yapmak,

Konularında yetkili ve sorumludur.

D.2-) Protokol (noterde düzenlenmiş) ile başka gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini yetkilendirdiği durumlarda, yetki vereceği gerçek veya tüzel kişinin oda sicil kaydı (ticaret odası, sanayi ve ticaret odası, trafik müşavirleri odası, esnaf odası vb.), vergi mükellefiyet kaydı, Yetki tanımlaması talep edilen kişilerin sigorta primleri ödendiğine dair belge (SSK Sigortalı Hizmet Dökümü çıktısı da kabul edilecektir), ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek tarihten itibaren Mesleki Sorumluluk Sigortası bulunması zorunludur.

D.3-) Yetki vereceği kişinin gerçek kişi olması halinde bu kişinin, tüzel kişilik olması halinde ise, şirketi temsile yetkili olan kişi ile ASBİS sistemi üzerinden yetki verilecek kişinin; malvarlığına, topluma, kamu güvenliğine, kamunun sağlığına, kamu barışına, ulaşım araçları veya sabit platforma, genel ahlaka, millete ve devlete, devletin güvenliğine, anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hüküm giymemiş olma şartı aranacaktır. Belirtilen suçlarla ilgili olarak 5237 sayılı TCK ile mülga 765 sayılı TCK'nın ilgili maddeleri Ek-7'deki tabloda gösterilmiştir.

D.4-) Bayi Personeli/Bayinin protokol yapmak suretiyle yetkilendireceği gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri güvenli elektronik imzayı kullanarak;

D.4.1-) "Yeni Araç Satışı" isimli ekrandan; satış ve tescil bildirimini yapacağı araç konusunda EGM'ce belirlenen bilgilerden sorgulama yaparak ulaşacağı uygunluk belgesine ilişkin tescile ve vergilendirmeye esas araç teknik bilgileri, ÖTV bilgileri, araç zorunlu mali sorumluluk sigorta bilgileri ve değerli kağıt bedeli ödeme bilgileri konusundaki kontrolleri yaparak, aracın satılacağı kişiye ilişkin bilgileri ve tescile ilişkin plaka bilgisini kaydetmek,

D.4.2-) Bildirimini gerçekleştireceği satış ve tescile ilişkin olarak düzenleyeceği "Tescile İlişkin Geçici Belge"yi ıslak imza ile imzalayıp kaşelemek ve aracı satın alan kişiye imzalatarak teslim etmek,

D.4.3-) Gerçekleştireceği satış ve tescile ilişkin olarak "Bayilerce saklanacak belgeler" bölümünde belirtilen belgelerin birer suretini taahhütnamede belirtilen sürelerce (beş yıl) muhafaza etmek,

D.4.4-) Ayıplı mal kapsamı hariç olmak üzere, satışını yaparak tescil bildirimini gerçekleştireceği aracın tescil iptalinin mümkün olmayacağı konusunda alıcıyı bilgilendirmek,

Yine bu ekranda tescile ve vergiye esas bilgiler ( şase numarası, motor no, marka, model yılı, araç sınıfı, teker sayısı, tip, renkl, renk2, net ağırlık, azami yüklü ağırlık, katar ağırlığı, römork bilgisi, römork azami yüklü ağırlığı frenli, römork azami yüklü ağırlığı frensiz, koltuk sayısı, ayakta yolcu sayısı, motor silindir hacmi, motor gücü, güç ağırlık oran, tip onay no, yakıt cinsi, dingil sayısı, ticari adı, ve "ÖTV Kanunu Eki II sayılı Kara Taşıtları için İthalatçılar ve İmalatçılar Tarafından Düzenlenecek Bildirim Formu"hda yer alan diğer alanları) teker teker kontrol edilip işaretlenmek suretiyle onaylanacaktır. Bu aşamada ASBİS'de aracın tesciline engel bir durumun olup olmadığı (çalıntı, tip onayı iptali vb) sistem tarafından kontrol edilecek ve engel durumu tespit edilmemesi halinde "İleri" butonu kullanılmak suretiyle işleme devam edilebilecektir.

D. 11.2-) İkinci aşama olan "Ödeme Kontrol" ekranından vergi dairesince düzenlenen ÖTV ödeme belge numarası ile belge ücretlerinin ödendiğine dair "Belge Numarası", "Vergi İli" ve "Vergi Dairesi" ismi sisteme girilmek suretiyle ÖTV sorgusu ve belge ücreti ödeme sorgusu yapılacaktır. Aracın ÖTV sinin ve değerli kağıt bedelinin ödendiğinin anlaşılması halinde, "İleri" butonu kullanılmak suretiyle bir sonraki aşamaya geçilecektir.

D. 11.3-) Üçüncü aşama olan "Sigorta Kontrol" ekranından aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının olup olmadığı kontrol edilecek, sigortasının olduğunun anlaşılması halinde, TRAMER kayıtlarından alınacak olan "Acente Kodu", "Şirket Kodu" ve "Motor Numarası" bilgileri ekranda gösterilecektir. Aracın sigortasının olduğunun anlaşılması halinde, "İleri" butonu kullanılmak suretiyle bir sonraki aşamaya geçilecektir. (Tescil aşamasında alıcılardan en az birinin T.C. kimlik numarası veya vergi numarasının TRAMER'den gelen sigorta bilgisi ile uyuşması gerekmektedir.)

D. 11.4-) Dördüncü aşama olan "Alıcı Bilgileri" ekranından, alıcı kişi gerçek şahıs ise, "Gerçek Şahıs Ekle" butonu kullanılmak suretiyle alıcının Nüfus cüzdanı "Seri" ve "No" ile birlikte "T.C kimlik numarası" girilerek sorgulama yapılacaktır. Sistem tarafından MERNİS kayıtlarından getirilecek olan gerçek şahıs bilgileri kontrol edilerek alıcı kişi olduğunun anlaşılması halinde, hisse oranı "Pay" ve "Payda" alanları eklenecektir (Örnek: araç sahibi bir kişi ise, hisse oranı "pay" alanına "l" payda alanına "l" eklenecek, araç sahibi iki kişi ise hisse oranı "pay" alanına "l" payda alanına "2" eklenecek olup, bu durumda araç % 50 oranı ile iki kişi adına tescil edilmiş olacaktır.). Alıcı şahısla irtibat kurulabilmesi ve belgelerin posta yoluyla tesliminde sıkıntı yaşanmaması için "Ev telefonu" ve "Cep telefonu" alanlarına telefon numaraları yazılıp "Ekle" butonu kullanılmak suretiyle işlem yapılacaktır.

Tescil işlemi için müracaat araç sahibinin vekili tarafından yapılmış ise, "Gerçek şahısa vekil ekle" butonu kullanılmak suretiyle "vekil" bilgileri eklenecektir. Araç fatura bilgileri ile araç sahibinin; gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, tüzel kişilikler için vergi numarası, araç hisseli ise hisse oranları, vekaletname var ise vekil bilgilerinin kaydı yapılacaktır. Gerçek kişiler için noterden düzenlenmiş vekalet bilgileri, tüzel kişiler için ise imza sirküsü görülmek suretiyle temsilci bilgileriyle sisteme veri girişi yapılacaktır. "Tüzel kişi temsilcileri vekaletname vermiş ise "Gerçek şahısa vekil ekle" alanına vekil bilgileri girilecektir." Tüzel kişiliklerin merkez/şubelerine ait ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış adresi sisteme eklenecektir. "Alıcı Bilgileri" ekranındaki işlemler tamamlandıktan sonra "İleri" butonu kullanılmak suretiyle bir sonraki aşamaya geçilecektir.

D. 11.5-) Beşinci aşama olan "Plaka Tahsisi" ekranında, "Çıkma Plakalar" ve "Seri Plaka" adı altında iki seçenekten birisi seçilecek, "Seri Plaka" seçilmesi halinde sıradaki plaka (Örnek: 06 ZZ 1234 gibi) görüntülenecek, istenilmesi halinde bu plaka seçilebilecektir. "Çıkma Plakalar" seçeneğinin seçilmesi halinde ise, sistemde kayıtlı olan çıkma plakalar harf ve rakam gruplarına göre arama yapılmak suretiyle istenilen plaka seçilebilecektir. Ayrıca, bizzat alıcı kişi tarafından proforma fatura veya bayi tarafından verilecek aracın motor ve şase numarasını gösteren belgeyle birlikte, trafik tescil şubesine gidilerek buradan daha önce boşa çıkmış olan plakalardan da seçilebilecektir. Bu durumda, araca tahsis edilen plaka işlemler sırasında sistem tarafından otomatik olarak getirilecektir. Plaka tahsisi işlemi tamamlandıktan sonra ilgili alana "Şoförler odası adı" girilip "İleri" butonu kullanılmak suretiyle işleme devam edilecektir.

 

D. 13-) Yetkilendirilen araç bayilerinin yapacakları işlemleri, aralarında noterde yapacakları protokol çerçevesinde başka gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yaptırmaları halinde;

D.13.1-) Yetki verilen kişi (tüzel kişi ise şirket yetkilisi) talimat ekindeki dilekçeye (Ek-8) aşağıda belirtilen belgeleri ekleyerek Ankara Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne müracaat edecektir.

> Araç bayisi ile aralarında noterde düzenlemiş oldukları protokolün aslı,

> İlgili odadan alınmış sicil kayıt sureti (İçinde bulunulan yıla ait),

> Vergi dairesinde mükellef kaydının bulunduğuna dair güncel tarihli belge,

> Gerçek kişi ise bu kişinin, tüzel kişilik ise, şirketi temsile yetkili olan kişi ile ASBİS
sistemi üzerinde işlem yapmak üzere bayii tarafından yetki verilen kişiye ait "Resmi
Kurum" konulu adli sicil belgesi,

> Nüfus cüzdanı fotokopisi,

> Emniyet Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek tarihten itibaren "Mesleki Sorumluluk
Sigorta Poliçesi",

> Yetki tanımlaması talep edilen kişilerin sigorta primleri ödendiğine dair belge (SSK Sigortalı
Hizmet Dökümü çıktısı da kabul edilecektir),

D. 1 3. 2-) "Bayilerde muhafaza edilmesi gereken belgeler" bölümünde belirtilen belgelerin birer örneği Hizmet Sağlayıcılar tarafından da beş yıl süreyle muhafaza edilecektir.

 

Zihinsel Özürlüler İle Reşit Olmayan Küçükler Adına Araç Tescili

Zihinsel özürlüler ile reşit olmayan küçükler adına araç satışı yapılması halinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 74 üncü maddesi gereğince, ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütname alınarak diğer evraklarla birlikte bayilerce muhafaza edilecektir.

 

E) ANKARA TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER

E.1-) Araç bayileri tarafından elektronik ortamda bildirilen tescil talepleri ile ilgili işlemleri yürütmek üzere yeterince personel görevlendirilecektir.

E.2-) Pilot uygulamada kullanılmak üzere, uygun görülen çıkma plakalar ile yeni verilen harf grubundan belirli bir seri aralığı belirlenerek, araç tescil programının "Boş Plaka" ekranından yetkilendirilen personel tarafından sisteme kaydı yapılacaktır. Ayrıca, araç alıcısının müracaat etmesi halinde, sistemde bulunmayan diğer boş plakalar için "Bayi satışı plaka tahsis" ekranından motor ve şase numarası girilmek suretiyle plaka tahsisi yapılacaktır. Tahsis işlemi yapılan plakalar yine bu ekran kullanılmak suretiyle iptal edilebilecektir. Tahsis süresi bir ay olarak uygulanacak olup, bu süre sonunda sistem tarafından plakalar otomatik olarak boşa çıkarılacaktır.

E.3-) Araç tescil belgesi ve motorlu araç trafik belgesi, aracı satan bayinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca (pilot uygulama süresince Ankara Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce) düzenlenecektir.

E.4-) Bayilerden elektronik ortamda alınan tescil müracaat bilgilerine istinaden, elektronik ortamda tescil işlemi yapılan araçlarla ilgili olarak araç tescil dosyası oluşturulmayacaktır.

E.5-) Elektronik ortamda tescil işlemi yapılan araçların bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı'na elektronik ortamda gönderileceğinden, vergi dairesine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

E.6-) Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin düzenlenmesi, teslim ve gönderimi

İlgili bayi tarafından satış ve tescil bildirimi yapılan araçların, Araç tescil/motorlu araç trafik belgesinin dökümü, "Ruhsat Döküm ->Bayi Satışından Ruhsat Döküm" ekranı aracılığıyla alınacaktır.

 

F) TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ VE NOTERLİKLERCE YAPILACAK İŞLEMLER

İmalatçı/İthalatçı firmalar tarafından BAYİ olarak yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin, diğer gerçek veya tüzel kişilerini yetkilendirmek üzere protokol için noterliklere müracaatta bulunmaları halinde; yetki verilen gerçek kişinin veya tüzel kişi ise şirket müdürü ve ASBİS sistemini kullanacak kişinin adli sicil belgesi, ilgili oda sicil kaydı, vergi dairesi mükellefiyet kaydı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek tarihten itibaren Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi istenilecek ve bu belgelerin birer sureti protokole eklenecektir. Protokoller bu talimatın ekindeki (EK-6) örneğe uygun olarak düzenlenecektir.

 

G) ŞOFÖRLER ODASINCA YAPILACAK İŞLEMLER

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 3 O/h maddesi gereğince, plaka basmaya yetkili şoförler odası tarafından plaka basımı sırasında, trafik tescil kuruluşları ile Emniyet Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen araç bayileri tarafından düzenlenen plaka basım talep belgesinin (Ek-3) yazılı veya elektronik ortamda ibrazı istenilecek, bu belge olmadan kesinlikle plaka basımı yapılmayacaktır. Plaka basım talep belgesi veya buna ilişkin elektronik bildirim plakayı basan şoförler odası tarafından en az üç yıl süre ile muhafaza edilecektir. Araç tescil plakalarında, bundan böyle sadece plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluşun mührü bulunacağından, şoförler odaları konu üzerinde hassasiyetle duracaklardır.

Trafik tescil kuruluşlarımızca kullanılacak olan plaka basım talep belgesi, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından basımı yapılarak il ve ilçe şoförler odalarına gönderilecek, bu belgeler şoförler odalarından temin edilecektir. Plaka basım talep belgeleri iki nüsha olarak düzenlenecek, birinci nüshası plaka basımı için şoförler odasına gönderilecek dip koçanları ilgili trafik tescil kuruluşunda muhafaza edilecektir. Plakalar üzerinde trafik tescil kuruluşlarının mühürleri bulunmayacağından, olası suiistimallere karşı zaman zaman dip koçanlar ile şoförler odalarında saklanacak olan plaka basım talep belgeleri karşılaştırılmak suretiyle gerekli kontroller yapılacaktır.

 

H) DİĞER HUSUSLAR

Yeni kayıt tescil işleminin elektronik ortamda yapıldığına dair "Araç Özet Sorgu" ekranında bilgi yer alacaktır. Ayrıca, elektronik ortamda tescil işlemi yapılan araçlara ait uygunluk belgesi bilgileri gerektiğinde araç tescil projesinden sorgulanabilecektir.

Emniyet Genel Müdürlüğü her zaman, araç imal veya ithal edenler ile yetki verilenlerin, araçların tesciline ilişkin olarak yaptıkları işlemleri, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapıp yapmadığını denetlemeye yetkilidir.

Bakanlığımızca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Ankara ilinde pilot uygulama kapsamında işlem yapacak olan bayilerden araç satın alacak vatandaşlarımızın mağdur edilmemeleri için, ASBİS üzerinden elektronik ortamda tescil işlemi yapılacağı gibi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek tarihe kadar mevcut uygulamada olduğu şekliyle evrak üzerinden tescil işlemi yapılmaya da devam edilecektir.

ASBİS Projesi ile ilgili olarak yayımlanan talimat, duyuru ve uygulama değişikliklerine www.asbis.gov.tr adresi "Duyurular" bölümünden ulaşılabilecektir.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim