Konya11 °C
221 52 52

TIR SİSTEMİNE GİRİŞ BELGELERİ

Yazı Boyutu :

Aday, ekinde aşağıda belirtilen belgelerin yer alacağı, TIR Sistemine kabul talebini, bir dilekçe ile bağlı bulunduğu odaya verir.

 1. TIR Sistemine Kabul Talepnamesi (4 nüsha),
 2. Noter tasdikli taahhütname (5 nüsha),
 3. Yetki belgesi fotokopisi (4 nüsha),
 4. TIR Sistemine kabul teminatı formlarının aslı,
 5. Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen TIR Sistemine giriş ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu,
 6. Ek taahhütname (3 nüsha),
 7. Karne hamili bilgi formu (3 nüsha),
 8. Oda kayıt sicil sureti (3 nüsha),
 9. Ticaret sicili gazetesi onaylı fotokopisi (3 nüsha),
 10. Karne hamili ortaklarının her biri için;
 • Resimli ve tasdikli nüfus hüviyet cüzdanı sureti (3 nüsha),
 • Resimli ve tasdikli ikametgâh ilmühaberi (3 nüsha),
 • Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı (3 nüsha).

Bu maddenin (d) bendinde belirtilen belgeler hariç, diğer belgelerin birer nüshası aday tarafından alınarak muhafaza edilecektir.

Başvurunun yapıldığı oda tarafından, adayın işletme merkezinde bizzat kontrol ve araştırma yapıldıktan sonra, bu belgelerin tamamı, adayın taşıma kapasitesi, mali yapısı, kurumsal durumu ve yeterliliği, ortaklarının ve yetkililerinin ticari itibarı, mesleki yeterliği, banka ve finans kurumları nezdindeki mali itibarları hakkında gerekli araştırmalar yapılarak, hazırlanan rapor, oda yönetim kuruluna sunulur ve onaydan sonra bir yazı ekinde Birliğe intikal ettirilir. Aday hakkında hazırlanan rapor, adayın TIR Sistemine kabulü sırasında değerlendirilecek ancak, herhangi bir bağlayıcılığı olmayacaktır.

TIR Sistemi altında karayolu ile uluslararası eşya taşıması yapmak isteyen adayların Ulaştırma Bakanlığından (C1), (C2), (C3), (E2), (L2), (M3) veya (R2) yetki belgesi almış olmaları zorunludur. (C2), (L2) ve (M3) yetki belgesi almış olanların taşıt listelerinde en az 300 ton istiap haddinde ve 10 birim taşıta sahip olmaları gerekmektedir.

Çekici ile yarı römork, kamyon ile römork bir birim taşıt sayılır. Bununla birlikte, TIR Sözleşmesinin 2 numaralı ekinde belirtilen teknik özellikleri haiz kamyon, tanker, tanker kamyon, panelvan ve benzeri taşıtlar da bir birim taşıt olarak sayılır.

Adayın, Birliğe intikal eden TIR Sistemine dahil edilme talebi, önce TIR Komitesi tarafından karara bağlanır. Adayların TIR Sistemine dahil edilmesiyle ilgili TIR Komitesi kararları Birlik Yönetim Kurulu onayına sunulur.
TIR Komitesi gerekli gördüğü hallerde, adayın, TIR karnesi kontenjanının belirli bir süre ve belirli oranda kısıtlanmış olarak uygulanması şartıyla TIR Sistemine kabulünü Birlik Yönetim Kuruluna önerebilir.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; tecil edilmiş ve affa uğramış olsalar dahi, göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununa muhalefet, kaçakçılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya bu suçlara teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunan kişilere ve bunların sahibi veya ortağı olduğu şirketlere ve ortaklıklara TIR karnesi kullanma hakkı verilmez.

Adaya TIR karnesi kullanma hakkı verilir ise, adayın tezkiyesi için, Yetkilendirme Model Formu (MAF) doldurularak, bu maddenin (a), (b), (c), (g), (h), (i), (j) ve (k) bentlerinde belirtilen belgelerin bir nüshası yazı ekinde Gümrük Müsteşarlığına gönderilir.

Adayın tezkiye edilmesi halinde durum, adayın bağlı bulunduğu oda ile TIR işlemlerini yürüteceği Odaya bildirilir. Ayrıca, bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgelerin birer nüshası da odaya gönderilir. Bu belgelerden Kabul Talepnamesi ile yetki belgesi örneğinin, Birlik talimat yazısı ile elektronik ortamda gönderilmesi halinde Oda tarafından firmaya karne verme işlemine başlanabilir.

Bunun yanı sıra, Karne Hamili El Kitabı Birlik ve/veya oda tarafından usulüne uygun olarak karne hamiline teslim edilir. Teslim tutanağı, duruma göre, karne hamilinin Birlik ve/veya odada bulunan dosyasında muhafaza edilir.

Adaya TIR karnesi kullanma hakkının verilmemesi veya adayın tezkiye edilmemesi halinde, durum bir yazı ile sadece adayın bağlı bulunduğu odaya bildirilir. Bu durumda, odanın raporu hariç adayın dosyası ve ibraz etmiş olduğu kabul teminatları da iade edilir. Oda tarafından bu durum ilgiliye on gün içinde bildirilir ve ilgilinin talebi halinde dosya ve teminatlar iade edilir.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim