Konya-6 °C
221 52 52

TAPDK SATIŞ BELGESİ

Yazı Boyutu :

tapdk.jpg

2013 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

     Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 14’üncü maddesi doğrultusunda, 2003-2012 yılları arasında düzenlenen satış belgeleri için 2013 yılı Ocak – Mart döneminde süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

     Yönetmeliğin 14’üncü maddesi gereğince, satış belgeleri için 01 Nisan 2013 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı taktirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü ve/veya alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

     Yönetmeliğin (19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen) 14’üncü maddesi “Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar takip eden yılın Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır. Süre uzatım işlemi; işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan süre uzatım işlem bedelinin, Kurumun ilan ettiği banka hesabına Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılması suretiyle yapılır. Son rakamı tek olan yıllarda yapılan süre uzatım işlemlerinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler hariç, satıcıların 12 nci maddede faaliyet konusuna göre istenilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerinin Kuruma veya yetkilendirilmiş mercie ibrazı zorunludur. Bu yıllarda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerini Kuruma veya yetkilendirilmiş mercie ibraz etmeyenler ile ibraz edememe nedenlerini yetkili makamlardan gerekçelendiremeyenlerin süre uzatım işlemi yapılmaz. Süre uzatım işlemi belge üzerinde gösterilir. “ şeklinde düzenlenmiştir.

     Yeni düzenleme gereğince 2013 yılı süre uzatım işlemleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olunmadan Kurum hesabına işlem bedelinin yatırılmaması gerekmektedir.

     * Süre uzatım işlemi yaptırmak isteyen satıcıların Kurum tarafından satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş bulunan meslek Odalarına (Yetkili Odalara) başvuru yapmaları ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya izin belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

     * Perakende satıcılar, faaliyet konusu ilgili Yönetmeliğe uygun (ana faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe olan veya münhasıran tütün mamulü ve/veya alkollü içki satıcılığı için) düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya izin belgelerini,                                                                              

Yapılan süre uzatım işlem bedeli ödemesine ilişkin banka dekontu Yetkili Odaya veya Kuruma teslim edilmeyecek, satıcılar tarafından muhafaza edilecektir.

Belirlenen süre zarfında yukarıda belirtilen işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması halinde, yeni bir belge düzenlenmesine gerek olmaksızın belgelerin geçerliliğini koruyacak olması nedeniyle, satıcıların mevcut satış belgelerini muhafaza etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca; 2013 yılı süre uzatım işlemleri önceki yıllardan farklı olarak;

a) İşyeri açma ve çalışma ruhsatındaki (veya izin belgesindeki) faaliyet konusu uygun (bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe veya münhasıran tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı) olmayan perakende satıcıların,

b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya izin belgelerini ibraz etmeyen ve ibraz edememe gerekçelerini içeren (yetkili makamlardan alınmış) resmi yazıyı dilekçeleri ekinde Yetkili Odalara teslim etmeyen satıcıların,

Satış belgeleri için “Kurum hesabına işlem bedeli yatırılmış olsa dahi” süre uzatım işlemi yapılmayacaktır.

 

2013 YILI SÜRE UZATIMI İÇİN SATICILARDAN İSTENECEK BELGELER:

A) PERAKENDE SATICILAR İÇİN

 1. Dilekçe (Belge sahibi/Şirket Yetkilisi/Noter huzurunda yetki verilen vekalet sahibi)
 2. Tapdk Satış Belgesi Aslı
 3. Oda Kayıt Belgesi
 4. Ziraat Bankasına Tapdk Kurum Sicil Noya süre uzatım ücreti olarak yatırılan dekont fotokopisi
 5. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi veya gerekçelendirme yazısı.

    

Gerekçelendirme Yazısı : Ruhsat ibraz edemeyecek olan satıcılardan istenecek belge, satıcının ruhsat başvurusu yaptığı belediye veya özel idare tarafından kendisine veya “ilgili makama” hitaplı yazılmış olan “……… adresinde,  ……… faaliyetini yürütmek üzere yapmış olduğunuz ruhsat başvurusu, söz konusu bölgede imar çalışması yapılmamış olması nedeniyle kabul edilememiştir” ifadesini içeren bir resmi yazı olabilecektir.

Yazının içeriğinde yer alması gereken unsurlar şunlardır:

 1. İşyeri adresi belirtilmiş olmalıdır,
 2. Faaliyetin niteliği (bakkal, market vs.) anlaşılabilmelidir,
 3. Satıcının ruhsat ibraz edememesinin kendi elinde olmayan nedenlerden kaynaklı olduğu anlaşılabilmelidir.

NOT : 1 ) Satıcının ihmali yada kusuru nedeniyle işyerine ruhsat düzenlememiş olması, bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

2 ) Bu uygulama sadece 2003-2012 yıllarında (Yönetmelikte sayılan perakende satış belgesi başvuru evrakı arasında işyeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığı dönemde) yapılan başvurular üzerine düzenlenen belgeler için yapılacaktır.

3 ) Yeni başvuruların kabulünde mutlak surette uygun faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatı talep edilmeye devam edilecektir.

 

B) AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATICILARI İÇİN

 1. Dilekçe (Belge sahibi/Şirket Yetkilisi/Noter huzurunda yetki verilen vekalet sahibi)
 2. Tapdk Satış Belgesi Aslı
 3. Oda Kayıt Belgesi
 4. Ziraat Bankasına Tapdk Kurum Sicil Noya süre uzatım ücreti olarak yatırılan dekont fotokopisi
 5. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi veya Turizm İşletme Belgesi aslı ve fot.


NOT : Açık alkollü içki satıcıları için ruhsat veya izin belgesi ibrazı zorunlu olup, gerekçelendirme yazısı kabul edilmeyecektir.

 

C) TOPTAN SATICILAR İÇİN

 1. Dilekçe (Belge sahibi/Şirket Yetkilisi/Noter huzurunda yetki verilen vekalet sahibi)
 2. Tapdk Satış Belgesi Aslı
 3. Oda Kayıt Belgesi
 4. Ziraat Bankasına Tapdk Kurum Sicil Noya süre uzatım ücreti olarak yatırılan dekont fotokopisi
 5. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi veya son Ticaret Sicil gazetesi

NOT: 2013 YILI SÜRE UZATIM İŞLEMİ, 29.03.2013 TARİHİNE KADAR İLGİLİ ODAYA MÜRACAAT EDİLMEK SURETİYLE YETKİLİNİN TAPDK RUHSATINI MÜHÜR/KAŞE/İMZA İLE ONAYLAMASINDAN SONRA  TAMAMLANMIŞ OLACAKTIR.

 

2013 Süre uzatım dilekçesi için tıklayınız.
 

2013 YILI SÜRE UZATIMI VE YENİ KAYIT İÇİN BELİRLENEN ÜCRETLER

1- Toptan Satıcılar

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

2.000,00 TL

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için

3.000,00 TL

İlçe merkezlerinde

800,00 TL

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için

1.200,00 TL

 

2- Perakende Satıcılar

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

200,00 TL

İlçe merkezlerinde

120,00 TL

Diğer mahallerde ( Belde, Köy )

40,00 TL

 

3- Açık İçki Satıcıları

İl merkezlerinde ( Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde )

800,00 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde ( Belde, Köy )

300,00 TL


Kamuoyuna duyurulur.

 

 YENİ TAPDK RUHSATI ALMAK İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

A) GERÇEK KİŞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Belge başvurusunda bulunan kişi başvurusunu şahsen yada noter onaylı vekaletnameyi haiz vekili tarafından yapıyor olmalı.(Başvuru sahibi veya vekalet sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalı.)
 2. Aslı ibraz edilmesi şartıyla Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 3. Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı. ( 6 ayı geçmemiş ve belge başvurusunda bulunmasına engel 4733, 4250, 5607, 4926, 1918 sayılı kanunlara karşı adli sicil kaydının olmadığı tespit edilmeli.)
 4. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Fotokopisi
 5. Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranına T.C. Noya ödendiğine dair dekont aslı.
 6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Aslı ile Fotokopisi (Tütün mamülü ve/veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenecek iş yerlerinin faaliyet konuları; Bakkal, Market, Hipermarket, Süpermarket, Büfe, Kuruyemişçi, Kamu kurum ve askeri tesis bünyesinde bulunan kantin, büfe, satış kooperatif vb. iş yerleri, Münhasıran tütün mamülü ve/veya alkollü içki satıcılığı olmalıdır.)
  NOT: Perakende/Açık Alkol Satış Belgesi ve Nargile sunum uygunluk belgesi için belediyeden mesafe şartının uygunluğuna dair uygunluk yazısı aslı

 

B) TÜZEL KİŞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. İmza Sirküsü Fotokopisi - Başvuruda bulunan kişinin adı imza sirküsünde yer almıyor ise Şirket yönetimi tarafından yetki verilen noter onaylı vekaletname. (Başvuru sahibi veya vekalet sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalı.)
 2. Tüzel kişilik yetkilileri ile vekalet sahibi kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
 3. Şirket Yetkilileri İle Vekalet Sahibinin Adli Sicil Kayıt Belgelerinin Asılları. (6 ayı geçmemiş ve belge başvurusunda bulunmasına engel 4733, 4250, 5607, 4926, 1918 sayılı kanunlara karşı adli sicil kaydı olmamalı.) NOT : Limited Şirketlerde imza sirküsünde adı geçen yetkililer ile vekalet sahibinin adli sicil kayıtlarının asılları. Anonim Şirketlerde ise tüm yönetim kurulunun ve vekalet sahibinin adli sicil belgelerinin asıl suretleri.
 4. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İle Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi.
 5. Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranına Vergi Noya ödendiğine dair dekont aslı.
 6. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Aslı ile Fotokopisi. (Tütün mamülü ve/veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenecek iş yerlerinin faaliyet konuları; Bakkal, Market, Hipermarket, Süpermarket, Büfe, Kuruyemişçi, Kamu kurum ve askeri tesis bünyesinde bulunan kantin, büfe, satış kooperatif vb. iş yerleri, Münhasıran tütün mamülü ve/veya alkollü içki satıcılığı olmalıdır.)
  NOT: Perakende/Açık Alkol Satış Belgesi ve Nargile sunum uygunluk belgesi için belediyeden mesafe şartının uygunluğuna dair uygunluk yazısı aslı

 

C) KAMU KURUMLARI YA DA ASKERİ BİRLİKLER İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Kamu kurumu yada askeri birlikleri temsil eden kişinin, temsil yetkisini haiz olunduğuna dair Resmi Yazı
 2. Temsil yetkisine haiz kişinin Kimlik fotokopisi
 3. Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranına ödendiğine dair dekont aslı.

 

AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI İÇİN:

Gerçek veya Tüzel Kişiler için istenen belgelerle, Belediye veya Mülki Amirden alınan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı (Ruhsatta “İçkili Lokanta, Bar, Gece Kulübü, Disco, Gazino ,Clup, Pavyon” yazmalıdır.) veya Turizm İşletme Belgesi aslı ve fotokopisi

 

TÜTÜN MAMÜLÜ VE/VEYA ALKOLLÜ İÇKİ TOPTAN SATIŞ BELGESİ İÇİN:

Gerçek veya Tüzel Kişiler için istenen belgelerle birlikte, (İşyeri açma ruhsatı ibrazı zorunlu değildir.)

 1. Üretici ve İthalatçı firmalar ile bu firmaların dağıtım yetkisi verdiği firmalardan alınan Yetki Belgesi aslı
 2. Yetki Belgesini düzenlemeye haiz firmanın imza sirküsü fotokopisi
   
NOT : YENİ BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN http://www.tapdk.gov.tr ADRESİNDEN ‘‘SATIŞ BELGESİ SİSTEMİ/SATIŞ BELGESİ BAŞVURUSU/YENİ BAŞVURU FORMU’’ LİNKLERİNDEN 1 ADET BAŞVURU ÇIKTISI ALINMAK SURETİYLE İLGİLİ ODAYA MÜRACAAT EDİLECEKTİR.
YENİ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ http://212.174.130.210/newtapdk/

 


KURUM HESABINA FAZLADAN YATIRILAN BEDELLERİN İADESİ İÇİN

 1. İade dilekçesi, belge sahibi gerçek kişi veya (belge sahibi tüzel kişilik ise) tüzel kişiliğin imza yetkilisince imza altına alınmalı, dilekçe ekinde tüzel kişiliği temsil yetkisine dair belgeye yer verilmelidir.
 2. İade talep gerekçesi ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.
 3. Bedel iadeleri banka hesabına havale/EFT yoluyla yapılmakta olduğundan, iade talep edilen hesaba ilişkin IBAN numarasının ve hesap sahibine ilişkin ad ve soyad bilgilerinin belirtilmesi zorunludur.
 4. Dilekçede başvuru sahibinin adres ve iletişim bilgileri eksiksiz olarak yer almalıdır.
 5. Başvuru dilekçeleri posta yoluyla doğrudan Kurum merkezine gönderilmelidir.

 

 

BELGE DEĞİŞİM İŞLEMLERİ

1) ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

- Dilekçe (Belge sahibi/Şirket Yetkilisi/Şirketin noter huzurunda vekalet verdiği şahıs imzalamalıdır.)
- Tapdk Satış Belgesi Aslı
- İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi
- Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi
Adres değişikliği dilekçesi için tıklayınız.

 

2) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Dilekçe (Belge sahibi/Şirket Yetkilisi/Şirketin noter huzurunda vekalet verdiği şahıs imzalamalıdır.)
 • Tapdk Satış Belgesi Aslı
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi

Unvan değişikliği dilekçesi için tıklayınız.

 

3) YETKİLİ/ORTAK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 • İdare Organı Başkan ve Üyelerine ilişkin Değişiklik Bilgi Formu/Dilekçe
 • Şirket İmza Sirküsü fotokopisi
 • Şirket Yetkililerinin Adli Sicil Kayıtları Aslı
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
 • Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi 

Şirket idare organları değişim dilekçesi için tıklayınız.

 

4) KAYIP İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Dilekçe (Belge sahibi/Şirket Yetkilisi/Şirketin noter huzurunda vekalet verdiği şahıs imzalamalıdır.)
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi
 • Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi 

 

5) VERGİ KAYDINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Dilekçe (Belge sahibi/Şirket Yetkilisi/Şirketin noter huzurunda vekalet verdiği şahıs imzalamalıdır.)
 • Tapdk Satış Belgesi Aslı
 • Vergi Levhası
 • Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi

Vergi dairesi ve nosu değişiklik dilekçesi için tıklayınız.

 

 6) TOPTAN SATIŞ BELGESİNE EK YAPILABİLMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Dilekçe (Belge sahibi/Şirket Yetkilisi/Şirketin noter huzurunda vekalet verdiği şahıs imzalamalıdır.)
 • Tapdk Ruhsatın aslı
 • Oda Faalliyet Belgesi Fotokopisi
 • Üretici/İthalatçı firmalardan veya bu firmaların dağıtım selayeti verdiği firmalardan nerelerde satış yapılacağına dair alınacak Yetki Belgesi aslı ve yetki belgesini imzalayan firmanın İmza Sirküsü fotokopisi

Toptan satış belgesine firma eklemek için dilekçe örneğine tıklayınız.

 

İletişim Bilgileri
KONYA TİCARET ODASI
İç Ticaret Servisi
Telefon: 0 332 221 52 29 - Mehmet TEKELİ
Fax: 0 332 221 52 35

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim