Konya0 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

Sorularla İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

15 Aralık 2020 Salı 12:11

Sayın Üyemiz;

Üyelerimizin üretimde ve ihracatta göstermiş oldukları başarıları takdir etmemek elde değildir. Son yıllarda ihracat anlamında yakalanan başarılar ve özellikle bu sene yaşamış olduğumuz küresel salgına rağmen iyi bir performans sergilenmiştir. Buda bizlere ülke ihracatında almış olduğumuz payın daha fazla olabileceğini göstermektedir.

Üretim anlamında yapmış olduğumuz kaliteli ürünlerin akabinde gerçekleştirmiş olduğumuz ihracatları resmi olarak tamamlamak için bazı resmi uygulamalara bilgi eksikliğinden dolayı takıldığımız gözlemlenmektedir. Bundan dolayı üyelerimiz cezai müeyyidelere maruz kalmalarına veya hak etmiş oldukları bazı avantajlara sahip olamamaktadırlar.

Bunlardan bir tanesi de ihracat yapan üyelerimiz için önem arz eden “İhracat Bedellerin Yurda Getirilmesi” konusudur. Bu konuyu sizlere kararlara, yönetmeliklere, tebliğlere ve genelgelere boğmadan sorularla anlaşabilir bir tarzda izah etmeye çalıştık.

 

Kısaltmalar:

GB   : Gümrük Beyannamesi

İBKB: İhracat Bedeli Kabul Belgesini

NBF : Nakit Beyan Formunu

BPO: Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bank Payment Obligations)

DAB: Döviz Alım Belgesi

 1. İhracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmek zorunda mı?

Evet, Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecek veya getirilecektir. Yani yapılan ihracatın bedeli ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda getirilmesi esastır.

 1. İhracat bedeli kaç günde yurda getirilmelidir?

İhracat bedellerinin, genel olarak, yapılacak her bir ihracatı müteakip 180 gün içinde yurda getirilmesi gerekmektedir. 

 1. İhracat bedelinin satılması DAB’a bağlanma zorunluluğu var mıdır?

Hayır, Yapılan değişiklikle ihracat bedelinin en az %80’ininin satılarak Döviz Alım Belgesine bağlanması şartının kaldırılması olmuştur. Yapılan düzenlemeye göre, ihracat bedellerinin belirtilen süre içinde yurda getirilmesi yeterli olup, DAB zorunluluğu kaldırılmıştır.

 1. Süresi içerisinde kapatılmayan hesapları için nasıl yol izlenir?

İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin yurda getirilme süresi vade bitiminden itibaren 90 günü geçemez. Öngörülen vadenin tespiti için ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte vade içeren sözleşmenin ya da vadeyi tevsik niteliğini haiz proforma fatura veya poliçenin aracı bankaya ibrazı zorunludur.

 1. Hangi ödeme şekillerine göre yapılan ihracat bedelleri yurda getirilir?

a) Akreditifli Ödeme,

b) Vesaik Mukabili Ödeme,

c) Mal Mukabili Ödeme,

d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,

e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,

f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,

g) Peşin Ödeme.

 1. İhracatta beyan edilen döviz cinsinden farklı bir dövizin yurda getirile bilinir mi?

Yeni düzenleme ile döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin yurda getirilmesi mümkün hale gelmiştir. Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 1. İhracat bedeli yolcu beraberinde nakit olarak Türkiye’ye getirilebilir mi?

Evet, ihracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur. Bu beyana istinaden Nakit Beyan Formu (2016/1 sayılı GMGM Genelgesi) düzenlenmekte ve bu forma istinaden ihracat bedeline saydırmak mümkündür.

 1. Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) Nedir?

Banka garantili olmayan ödeme yöntemleri (Mal mukabil, vesaik mukabili ödeme vs) için banka güvencesi ve geniş finansman imkanları sağlayan yeni bir bankacılık ürünüdür. BPO kısaca açık hesap (Mal Mukabili) ödeme yöntemine banka güvencesi getirmektedir. Vesaik Mukabilini riskli bulan Akreditif, standby ve banka garantisi gibi ürünleri karmaşık ve pahalı bulan ve bu gibi nedenlerle kullanmak istemeyen ancak banka güvencesinden de faydalanmak isteyen tacirlerin kullanabileceği bir alternatiftir.

 1. Peşin döviz alımlarında durum nedir?

İhracat için peşin bedel alınması durumunda ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur. Peşin bedeller, gönderenin muvafakatı ile devreden ihracatçı firmanın yazılı beyanının alınması ve devralan tarafından tekrar devredilmemek kaydıyla başka bir ihracatçı firmaya devredilebilir.

 1. İhracat bedeli kabul belgesi (İBKB) nedir?

Daha önceleri düzenlenen DAB ve DSB uygulaması kaldırılarak yerine “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” (İBKB) getirilmiştir.

 1. Müteahhitlik ihracatının kapama süresi ne kadardır?

Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.

 1. Konsinye İhracatın kapama süresi ne kadardır?

Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.

 1. Geçici İhracatın kapama süresi ne kadardır?

Yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.

 1. Finansal Kiralama (leasing) ihracat?

İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.

 1. İran, Suriye ve Lübnan'a gerçekleştirilen ihracat işlemlerinin durumu nedir?

Bu ülkelere yapılan ihracata ilişkin bedellerin yurda getirilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 1. Afganistan, Irak ve Libya'ya yapılan ihracat tahsilinde nasıl bir yol izlenmelidir?

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün olmadığı Afganistan, Irak ve Libya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca kabulünün;

a) İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla veya

b) İhracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden bankalar aracılığıyla transferi yoluyla veya

c) İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ile GB’nin bir örneği/GB bilgileri ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak

d) Peşin döviz olarak getirilen bedellerde, ihracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak yapılması mümkündür.

 1. Bankacılık sisteminin gelişmediği diğer ülkelerin durumu nedir?

Bankacılık sisteminin gelişmediği Türki Cumhuriyetler, Yemen ve Afrika Kıtası’nda yer alan Gana, Angola, Gabon, Nijerya, Gambiya, Kongo, Malavi, Senegal ve Fildişi gibi ülkelere gerçekleştirilen ihracat işlemlerinin de Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından yukarıda sayılan ülkelere ve benzeri şekilde bankacılık sisteminin gelişmediği diğer ülkelere gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir.

 1. Mücbir sebepler nedir ve ek süre ne kadardır?

- İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, konkordato ilan etmesi veya faaliyetlerini daimî olarak tatil etmesi, firma hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmesi, şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

- Grev, lokavt ve avarya hali,

- İhracatçı veya ithalatçı memleket resmi makamlarının karar ve işlemleri ya da muhabir bankaların muameleleri dolayısıyla hesapların kapatılmasının imkânsız hale gelmesi,

- Tabii afet, harp ve abluka hali,

- Malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi,

- İhtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması,

Hesap kapatmaya ilişkin mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce verilen 24 aylık ek sürenin sonunda mücbir sebebin devamının belgelenmesi halinde açık ihracat hesabının kapatılmasına ilişkin talepler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

 1. Haklı durum halleri nedir?

Mücbir sebep halleri dışında kalan, ancak bedel getirme süreleri içerisinde ihracat bedelinin yurda getirilmesine engel olan ve resmi kayıtlarla tevsik edilebilen durumlar Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince haklı durum olarak değerlendirilebilir.

Hesapların kapatılmasına ilişkin altı aya kadar olan ek süre talepleri, firmaların haklı durumu belirten yazılı beyanına istinaden üçer aylık devreler halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, altı aylık süreden sonraki ek süre talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

 1. Terkin nedir?

Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

- 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,

- 30.000 ABD dolarından yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmayan, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,

- 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin % 10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, terkin edilmek suretiyle kapatılır.

- Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri mücbir sebepler ile haklı durumlar göz önünde bulundurulmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

 1. İhracatçının serbest kullanımına bırakılan döviz miktarı nedir?

Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,- ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

 1. Mikro İhracat Nedir?

Kolay ihracat olarak da adlandırılan mikro ihracat 300 kilogram veya 15.000 Euro değerini geçmeyen ve satış amacıyla yapılmakta olan, farklı bir işlem veya rejim gerektirmeyen ihracat işlemlerine verilen addır.

 1. Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ihracat işlemleri?

Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yurt dışından geçici olarak ithal edilen ve işçilik uygulanarak ihraç edilen mallara ilişkin işlemlerde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, ilgili GB'lerin birer örneğinin/GB bilgilerinin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin yurda getirilmesine gerek kalmadan bankalarca mahsubu mümkündür. Ancak mahsup sonrası kalan tutar 180 gün içinde İBKB düzenlenmesi zorunludur.

 1. Serbest Bölgelere yapılan ihracatlar da kapatma zorunlu mudur?

Serbest Bölgelere yapılan ihracat işlemleri bahse konu Tebliğ hükümleri kapsamında yer almakta olup, serbest bölgelere yapılan ihracata ait bedellerin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi zorunludur.

 1. İhracat fiyatının değişmesi durumunda nasıl yol izlenir?

- Fiili ihraçtan sonra ihracat fiyatında lehte değişiklik yapılması halinde ihracatçının talebine ve fiyat değişikliğine ilişkin faturanın ibrazı üzerine fark tutarın ihracat bedeli olarak kabulü yapılabilir.

- Fiili ihraçtan sonra ihracat fiyatında aleyhte değişiklik yapılması halinde ihracatçının yazılı beyanı ve fiyat değişikliğine ilişkin faturanın ibrazı üzerine GB’nin 22 nci hanesinde belirtilen tutar ile fiyat değişikliğine ilişkin faturada belirtilen tutar arasındaki fark hesap kapatma işlemlerinde dikkate alınmaz.

 1. Türk Lirası olarak yapılan anlaşmalar?

- Peşin bedel ve alıcı firma prefinansmanı dışında ihracat bedelinin Türk lirası olarak kabulü için satış sözleşmesi, akreditif mektubu veya banka garanti mektubunda bedelin Türk lirası olarak tahsil edileceğinin beyan edilmiş olması veya alıcıya gönderilecek faturanın Türk lirası olarak düzenlenmiş ya da GB’nin 22 nci hanesinde Türk Lirası olarak beyan edilmiş olması gerekir.

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, ihracat bedeli birinci fıkrada belirtilen belgelerde döviz olarak gösterilmiş olsa dahi Türk lirası olarak kabul edilebilir.

- Türk lirası olarak tahsil edileceği beyan edilen ihracat bedelinin kısmen veya tamamen döviz olarak kabulü halinde GB'nin 22 nci hanesinde kayıtlı Türk lirası tutar; GB'nin düzenlendiği tarih ile bedelin bankaya getirildiği tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurlarından lehe olanı esas alınarak kabul edilecek döviz cinsine çevrilir.

 1. Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri için ne yapılmalı?

Efektif olarak getirilen ihracat bedelinin yurt dışından getirildiğinin tespiti gümrük idarelerince onaylı NBF ile yapılır. NBF konusu efektifin ihracat bedeli olarak kabulünün yapılabilmesi için; NBF’nin düzenlenme tarihinden itibaren 30 gün içinde NBF’nin ve NBF konusu efektifin bankalara tevdi edilmesi gerekmektedir.

 1. İhracat Masrafları Yurda getirilecek tutarın hesabında düşülecek midir?

İhracatla ilgili navlun, sigorta primi, komisyon, ardiye, depolama, antrepo, gümrük resmi, harç ve faktoring masrafları ile uluslararası para piyasalarında geçerli faiz oranlarını geçmemek üzere iskonto giderleri gibi masraflar için yapılacak indirimler ile konsinyasyon yoluyla ihraç edilen mallarla ilgili nakil, muhafaza, bakım ve fümügasyon, rafa (maniplasyon), satış ve benzeri masrafların ihracat bedelinden mahsubu veya görünmeyen işlemlere ilişkin hükümler çerçevesinde döviz transferi talepleri bankalarca incelenip sonuçlandırılır.

 1. İndirim ve mahsup işlemleri nasıl yapılır?

İhracatla ilgili navlun, sigorta primi, komisyon, ardiye, depolama, antrepo, gümrük resmi, harç ve faktoring masrafları ile uluslararası para piyasalarında geçerli faiz oranlarını geçmemek üzere iskonto giderleri gibi masraflar için yapılacak indirimler ile konsinyasyon yoluyla ihraç edilen mallarla ilgili nakil, muhafaza, bakım ve fümügasyon, rafa (maniplasyon), satış ve benzeri masrafların ihracat bedelinden mahsubu veya görünmeyen işlemlere ilişkin hükümler çerçevesinde ayrıca ticari teamüllerin gereği olarak satış akdinde veya akreditiflerde ayrıca varış yerinde tartı ve analiz yapılması şartı bulunuyorsa, tartı ve analiz sonucunda tespit edilen vezin noksanlığı veya kalite farkı ile ekspertiz ve tahkim ücretleri ve rafa (maniplasyon) masraflarının (hariçteki gözetme şirketleri ücretleri dahil) mal bedelinden mahsubu veya görünmeyen işlemlere ilişkin hükümler çerçevesinde döviz transferi talepleri incelenip indirim ve mahsup ilgili bankalarca sonuçlandırılır.

 1. Süresi içinde ihracatı gerçekleşmeyen peşin dövizler hangi hükümlere tabidir?

İade edilen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olur. Prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peşin dövizlerin, ihracat taahhüt sürelerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzatılması halinde, alıcının muvafakat etmesi kaydıyla kullanım süreleri de verilen ek süre kadar uzatılmış sayılır. Alıcıdan temin edilen prefinansman peşin döviz hükmünde olup, döviz alışı peşin döviz olarak yapılır.

 1. İhracat hesabının kapatılmasında ibrazı zorunlu belgeler nedir?

İhracat hesabının kapatılabilmesi için;

- Gümrük Beyannamesi (GB)

- İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB)

- Satış faturası

- İndirim ve mahsup konusu belgeler aracı bankaya ibrazı zorunludur.

 1. İhraç bedellerinin Türkiye’ye getirilmesinden ve bankalara satılmasından kim sorumludur?

İhracat bedelinin tahsilinden ve ihracat hesabının yurda getirme süresi içinde (ek süreler dâhil) kapatılmasından ihracatçılar sorumludur.

 1. Bankalar ihracat bedellerini takip etme zorunluluğu var mıdır?

Evet. İhracata aracılık eden bankalar ihracat bedellerinin yurda getirilmesini izlemekle yükümlüdürler.

 1. Söz konusu tebliğlere uyulmaması durumunda yaptırım ne olur?

İlgili tebliğlerle tayin edilen süreler içinde ihracat bedellerini yurda getirmeyenler; (1567 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca), yurda getirmekle yükümlü olunan ihracat bedellerinin rayiç bedelinin % 5'i kadar idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. İdarî para cezasına ilişkin karar kesinleşinceye kadar söz konusu bedelleri yurda getirenlere, anılan Kanun'un birinci fıkra hükmüne göre 3.000 TL'den 25.000 TL'ye kadar idarî para cezası verilir. Ancak, verilecek idarî para cezası yurda getirilmesi gereken paranın %2,5'inden fazla olamaz.

Diğer taraftan, ithalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk Parası kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir.

Öte yandan, söz konusu ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ancak %80'nin bir bankaya satılmaması, bedelin getirilmesi sonrasında yapılan işlemlerde usule ilişkin hataların yapılması veya anılan Genelge'nin herhangi bir hükmüne aykırılık olması durumunda; 1567 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında 3.000-25.000 TL tutarında (yeniden değerleme oranları dikkate alındığında yaklaşık 7.810-65.083 TL) idari para cezası uygulanacaktır. Tekerrür durumunda ise bu cezalar iki katı olarak uygulanmaktadır.

İdarî para cezasına karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkilidir.

 1. Hesap kapatmada izlenen yol sırası nasıldır?

1. İhracat bedellerinin süresi içinde yurda getirilmesinin izlenmesi veya terkin limitleri içerinde kalan açık hesapların aracı bankalarca kapatılması gereklidir.

2. Süresi içerisinde kapatılmayan hesapların aracı bankalarca 5 iş günü içinde Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilmesi gerekir. Ancak yapılan bir düzenleme ile ihracatçılara, bankaların 5 günlük ihbar süresi içinde de hesaplarını bankada kapatma hakkı tanınmıştır.

3. Vergi Dairesi Başkanlığınca bankalar tarafından yapılan ihbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere hesapların kapatılması için 90 gün süreli ihtarname gönderilmektedir.

4. Bu süre içinde hesapların kapatılması veya mücbir sebep hallerinin ya da haklı durumun belgelenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

5. Mücbir sebep durumu var ise mücbir sebebin devamı müddetince Vergi Dairesi Başkanlığınca 24 aya kadar altışar aylık dönemler itibarıyla ek süre verilmektedir

6. Haklı durum iddialarında, haklı durumu belirten yazılı beyana istinaden Vergi Dairesi Başkanlığınca 6 aya kadar üçer aylık devreler halinde ek süre verilmektedir.

7. Mücbir sebep için 24 ay ve haklı durum için 6 aylık ek sürelerden sonraki taleplerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca incelenip sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Üyelerimizin yapmış oldukları ihracat bedellerinin yurda getirilmesi konusunda olumsuzluklara düşmemeleri için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde belirlenen usul ve esaslara göre yurda getirilmesi ve ihracat hesaplarının kapatılması gerekmektedir.

Yukarıda özet olarak vermeye çalıştığımız “İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi” konusunda yapılması gerekenler hususunda detaylı bilgiye T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası ve Resmî Gazeteden ulaşıla bilinir.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim