Konya19 °C
221 52 52

SERMAYE ARTTIRILMASINDA İSTENECEK EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMLARINDA ÖDENEN REKABET KURUMU PAYI 01.01.2018 TARİHİ İTİBARİYLE ODAMIZ VEZNELERİNDEN TAHSİL EDİLECEKTİR.

BU TARİH İTİBARİYLE BANKAYA YATIRILAN ÖDEMELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

SERMAYE ARTIRIM KARARINDAN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE TESCİL ETTİRİLMEDİĞİ TAKDİRDE ALINAN İZİNLER VE SERMAYE ARTIRIM KARARI GEÇİRSİZ OLACAKTIR. TTK:456/3

MALİ MÜŞAVİRLİK RAPOR ÖRNEĞİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe 1 adet
 2. Esas sözleşme değişikliği bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine tabi ise bu kurumlardan alınmış izin yazısı aslı 1 Adet
 3. Nakden taahhüt edilen tutarın 1/4'ünün şirket hesabına yatırıldığını gösterir belge aslı 1 adet (HERBİR ORTAK KENDİ SERMAYE TAAHHÜDÜNÜN 1/4 ÜNÜ YATIRMALI VE BELGEDE BU DURUM GÖSTERİLMELİDİR)
 4. Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş ve imzalanmış beyan (TTK 457) 1 adet
 5. Sermaye artırımına dair genel kurul kararı 1 adet (Her ortak hissesi oranında sermaye artırımına katılma hakkına sahiptir. Sermaye artırımına iştirak etmeyecek olan ortak/ortaklar var ise ve RÜÇHAN HAKKI ile ilgili prosedürü uygulayarak zaman kaybetmek istenmiyor ise; tüm ortakların katıldığı genel kurulda; “sermaye artırımına iştirak etmeyecek olan ortak ……..…….. ’nın yerine diğer ortak ……… artırımda bulunacaktır” yazılması halinde RÜÇHAN HAKKI ile ilgili prosedür uygulanmayabilir.
 6. Olağan veya olağanüstü genel kurul tescilinde gereken diğer belgeler
 7. Yönetim kurulu, bakanlık temsilcisi ve divan heyeti tarafından imzalanmış tadil metni 1 Adet (TADİL METNİ; Rüçhan Hakkı ile ilgili kanuni prosedür izlenmeyecekse, sermaye dağılımını içermelidir. Eğer RÜÇHAN HAKKI İLE İLGİLİ KANUNİ PROSEDÜR uygulanacaksa tadil metninde sermaye dağılım kısmı yer almaz, dağılım rüçhan hakkı prosedürü uygulandıktan sonraki artırıma katılacakları gösterir mahiyette düzenlenmiş olan  Sermaye artırımı Pay sahipleri Cetveli ile gösterilir.
 8. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, (raporda sermayenin son bilançoya göre özvarlığın içinde TTK 376’ ya göre korunduğu ifadesi yer almalı, raporda özvarlık tespiti rakamsal olarak yazılıp hesaplama tablosuna yer verilmeli, bilanço tarihi 6 aydan eski olmamalıdır.)  
 9. iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.  1 Adet MALİ MÜŞAVİRLİK RAPOR ÖRNEĞİ
 10. Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, 8. bentde belirtilen rapor aranmaz. 
 11. Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları. 1 Adet Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilecek rapora ilave olarak; ayni sermayenin mahiyetine göre bildirileceği müdürlük sayısı kadar rapor aslı getirilir. (TAPU+TRAFİK VB.)
 12. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı aslı.
 13. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.
 14. Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasını durumunda; gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu.
 15. İMTİYAZLI PAY OLMASI HALİNDE; Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi.

NOT 1: Ortaklara Borçlar Hesabından sermayeye ilave yapılması durumunda;

a. Ortağın şirkete nakdi olarak verdiği borcun sermayeye eklenebilmesi için SMMM veya YMM raporu yeterlidir. Ancak bu raporda "sermayeye eklenecek tutar ortak tarafından şirkete nakdi olarak verilmiştir." ibaresi yazılı olmalıdır. 
b. Ortağın şirkete gayrinakdi olarak verdiği borcun sermayeye eklenebilmesi için ise mahkeme tarafından atanan bilirkişi raporu gereklidir. YMM veya SMMM raporu yeterli değildir.

NOT 2: İç kaynaklardan yapılan artırım hariç diğer yollarla sermaye artırım işlemlerinde, payların nakdî bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.

NOT 3: Sermaye artırımına karar verilmesi halinde; öncelikli olarak iç kaynaklardan sermayeye ilave edilmesi gereken tutarlar var ise bunlar ilave edilmeli yok ise nakdi sermaye taahhüdü yoluyla artırım yapılmalıdır. TTK 462/3 

NOT 4: Sermaye artırımının tescili, genel kurul tarihinden itibaren otuz gün içinde yönetim kurulu tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden talep edilmelidir. Ayrıca Sermaye artırım kararı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde tescil edilmediği takdirde genel kurul kararı ve alınmışsa izinler geçersiz olur.

RÜÇHAN HAKKININ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLARDA USÜL

 

Şirket genel kurulu, sermaye artırım kararını alır. Genel kurul bittikten sonra genel kurul tescili yapılmadan RÜÇHAN HAKKI İLE İLGİLİ TESCİL İŞLEMİ YAPILIR

Bu tescil:

Yönetim kurulu RÜÇHAN HAKKINA DAİR bir karar alır. Bu kararda “Genel kurulun …./…/20... tarihinde şirket sermayesinin …………….. TL’den ………….. TL’ye çıkarılmasına karar verdiğini ve her ortağın hissesi oranında sermaye artırımına katılabileceği, artırıma katılacak olanların   …./…/20... tarihine kadar (burada süre bu kararın tescil ve ilanından itibaren en az 15 gün olmalıdır.) şirketin ….……. Bankasındaki …….. iban nolu hesabına taahhüt ettiği tutarın en az ¼ ünü yatırmalı, tutarın yatırıldığı banka dekontu ve banka mektubu ile iştirak taahhütnamesi doldurarak şirket merkez adresine teslim etmelidir. Artırıma katılmayan ortakların sermaye koyma hakkı diğer ortak .................. tarafından (veya artırıma katılacak olan diğer ortakların hisseleri oranında) taahhüt edilecektir” ibarelerini içerir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ve oda sicil müdürlüğüne hitaben dilekçe ve noter onaylı yukarıda izah edilen yönetim kurulu kararı ile ve MERSİS girişi yapılarak tescil ve ilan ettirilir. Kararda belirtilen süre dolduktan sonra yönetim kurulu şirkete yapılan başvurular neticesine göre Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahipleri Cetvelini düzenleyerek yukarıda sayılan genel kurul tescilinde istenen evrakları ve her ortak için 1’er Adet İştirak Taahhütnamesini hazırlayarak ve MERSİS girişi de yaparak tescil ve ilan ettirir.

*Sermaye arttırımında ayni sermaye konulması örnek tadil tasarısı 1 Adet

*Sermaye arttırımında ferdi işletmenin devir alınması örnek tadil tasarısı 1 Adet

 

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

 

Örnek 1: (Özvarlığın artı olup TTK 376/1-2 kapsamında olması durumunda) (Bu durumu kurtaracak en az artırılması ve buna bağlı olarak en az ödenmesi gereken tutarı gösterir örnektir.)

Sermaye: 70.000 TL

Özvarlık:  8.000 TL (artı)

Formül: (Mevcut sermayenin yarısı - öz varlık) x 2 = Artacak Sermaye Miktarı

(35.000 TL - 8.000 TL) x 2 = 54.000 TL Sermayenin en az 70.000 TL + 54.000 TL = 124.000 TL’ye çıkarılması gerekli olup, artan 54.000 liranın tamamı ödenmelidir. Bu durumda ödenen 54.000 TL’ye mevcut öz varlık olan 8.000 TL eklendiğinde toplam 62.000 TL ile tebliğde bahsedilen şekilde son sermayenin yarısı karşılanmış olur.

Örnek 2:  (Özvarlığın eksi olması durumunda) (Bu durumu kurtaracak en az artırılması ve buna bağlı olarak en az ödenmesi gereken tutarı gösterir örnektir.)

Sermaye:  60.000 TL

Özvarlık:  -25.000 TL (eksi)

Formül: ( Sermaye + Özvarlık) x 2 = Son Sermaye

 

(60.000 TL + 25.000 TL) x 2 = 170.000 TL Sermayenin en az 170.000 TL’ye çıkarılması gerekli olup, artan 110.000 TL’nin tamamı ödenmelidir. Bu durumda 110.000 TL ödemesi ile birlikte tebliğde bahsedilen şekilde son sermaye 170.000 TL’nin yarısı olan 85.000 TL ve kayıp olan 25.000 TL karşılanmış olur.

Önemli Not: Yukarıdaki tutarlar en az ödenmesi gereken tutarlara göre belirlenmiştir. Artırımdan sonraki son sermayeye göre ödenmesi gereken tutarlar değişiklik gösterebilir.

 

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.
KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim