Konya11 °C
221 52 52

SERMAYE ARTTIRILMASINDA İSTENECEK EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMLARINDA ÖDENEN REKABET KURUMU PAYI 01.01.2018 TARİHİ İTİBARİYLE ODAMIZ VEZNELERİNDEN TAHSİL EDİLECEKTİR.

BU TARİH İTİBARİYLE BANKAYA YATIRILAN ÖDEMELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe 1 adet
 2. İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdî bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.
 3. Nakti sermaye artırımı var ise öncelikli olarak iç kaynaklardan sermayeye ilave edilmesi gereken tutarlar var ise bunlar ilave edilmeli yok ise nakti sermaye artırım yapılmalıdır. TTK 462/3 
 4. Esas sözleşme değişikliği bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine tabi ise bu kurumlardan alınmış izin yazısı aslı
 5. Artırılan Nakti sermayenin 1/4'nün şirket hesabına yatırıldığına dair dekont aslı ve banka mektubu aslı 1 adet (HERBİR ORTAĞIN YATIRDIĞI 1/4 LÜK TUTAR AYRI AYRI GÖRÜLECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR)
 6. Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş ve imzalanmış beyan (TTK 457) 1 adet
 7. Olağan veya olağanüstü genel kurul tescilinde gereken diğer belgeler
 8. Yönetim kurulu, bakanlık temsilcisi ve divan heyeti tarafından imzalanmış tadil metni 1 Adet
 9. Sermaye artırımı ile ilgili yönetim kurulu kararı noter onaylı. 1 adet
 10. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. ( Sadece Nakti sermaye artırımı yapılması durumunda İç kaynaklardan sermayeye ilave edilecek tutar yoktur ibaresi mutlaka raporda belirtilmelidir.) 1 Adet
 11. Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, 10. bentde belirtilen rapor aranmaz. 
 12. Sermaye artırımı Pay sahipleri Cetveli
 13. Sermaye artırımına İştirak Taahhütnamesi1 Adet
 14. Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları. 1 Adet (İLGİLİ MÜDÜRLÜĞE BİLDİRMİ YAPILACAKSA İLAVE OLARAK BİLDİRİM YAPILACAK MÜDÜRLÜK SAYISI KADAR (TAPU+TRAFİK VB.)
 15. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.
 16. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.
 17. Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu.
 18. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi.
 19. Ortaklara Borçlar Hesabında 
  a. Ortağın şirkete nakdi olarak verdiği borcun sermayeye eklenebilmesi için SMMM veya YMM raporu yeterlidir. Ancak bu raporda "sermayeye eklenecek tutar ortak tarafından şirkete nakdi olarak verilmiştir." ibaresi yazılı olmalıdır. 
  b. Yukarıdaki ifadeler haricindeki ortakların şirketten alacaklarının sermayeye
  eklenebilmesi için mahkeme tarafından atanan bilirkişi raporu gereklidir.

*Sermaye arttırımında ayni sermaye konulması örnek tadil tasarısı 1 Adet

*Sermaye arttırımında ferdi işletmenin devir alınması örnek tadil tasarısı 1 Adet

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.
KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim