Konya-5 °C
221 52 52

SERMAYE ARTIRIMI TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

Yazı Boyutu :

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMLARINDA ÖDENEN REKABET KURUMU PAYI 01.01.2018 TARİHİ İTİBARİYLE ODAMIZ VEZNELERİNDEN TAHSİL EDİLECEKTİR.

BU TARİH İTİBARİYLE BANKAYA YATIRILAN ÖDEMELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

MALİ MÜŞAVİRLİK RAPOR ÖRNEĞİ

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) Dilekçe
 2. Ortaklar tarafından imzalanmış tadil tasarısı 1 adet (TADİL METNİ; Rüçhan Hakkı ile ilgili kanuni prosedür izlenmeyecekse, sermaye dağılımını içermelidir. Eğer RÜÇHAN HAKKI İLE İLGİLİ KANUNİ PROSEDÜR uygulanacaksa tadil metninde sermaye dağılım kısmı yer almaz, dağılım rüçhan hakkı prosedürü uygulandıktan sonraki artırıma katılacakları gösterir mahiyette düzenlenmiş olan  Sermaye artırımı Pay sahipleri Cetveli ile gösterilir.
 3. Sermaye artırımı ve şirket sözleşmesinin tadiline dair genel kurul kararı noter onaylı 1 adet
 4. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, (raporda sermayenin son bilançoya göre özvarlığın içinde TTK 376’ ya göre korunduğu ifadesi yer almalı, raporda özvarlık tespiti rakamsal olarak yazılıp hesaplama tablosuna yer verilmeli, bilanço tarihi 6 aydan eski olmamalıdır.) MALİ MÜŞAVİRLİK RAPOR ÖRNEĞİ
 5. İç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. (Sadece Nakdi sermaye artırımı yapılması durumunda İç kaynaklardan sermayeye ilave edilecek tutar yoktur ibaresi mutlaka raporda belirtilmelidir.) 1 Adet 
 6. Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan müdürler kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise müdürler kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, 4.bendte belirtilen rapor aranmaz.

 7. Şirket sözleşmesinde artırılan sermayeyi oluşturan pay bedellerinin belirli bir kısmının sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesi öngörülmüş ise, bu tutarın kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığın gösterir belge (HERBİR ORTAK KENDİ SERMAYE TAAHHÜDÜNÜN 1/4 ÜNÜ YATIRMALI VE BELGEDE BU DURUM GÖSTERİLMELİDİR)
 8. Ayni sermaye artırımı varsa devralınacak işletmeler ve ayni hakların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporu ve Mahkemenin Kesinleşme Şerhi işlenmiş tespit kararı Aslı.(Gayrimenkul-araç gibi ayni sermaye ilavesi olan durumlarda ilgili müdürlüğe bildirim yapılabilmesi için bildirim yapılacak müdürlük sayısı kadar ilave rapor fotokopisi düzenlenmelidir.)
 9. Konulacak ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın (TAKYİDAT) olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı aslı. 1 Adet

 10. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge aslı 1 Adet

 11. Eski sermayenin tamamı ödenmeden nakdi taahhüt yoluyla sermaye artırım yapılamaz.

 12. Varsa ferdi işletmenin devr alınması tadil tasarısı örneği
 13. Varsa ayni sermaye konulması tadil tasarısı örneği

 

   NOT 1: Ortaklara Borçlar Hesabından sermayeye ilave yapılması durumunda;

   1. Ortağın şirkete nakdi olarak verdiği borcun sermayeye eklenebilmesi için SMMM veya YMM raporu yeterlidir. Ancak bu raporda "sermayeye eklenecek tutar ortak tarafından şirkete nakdi olarak verilmiştir." ibaresi yazılı olmalıdır.

   2. Ortağın şirkete gayrinakdi olarak verdiği borcun sermayeye eklenebilmesi için ise mahkeme tarafından atanan bilirkişi raporu gereklidir. YMM veya SMMM raporu yeterli değildir.

   NOT 2: Sermaye artırımının tescili, genel kurul tarihinden itibaren otuz gün içinde Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden talep edilmelidir. Ayrıca Sermaye artırım kararı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde tescil edilmediği takdirde genel kurul kararı ve alınmışsa izinler geçersiz olur.

   NOT 3:

   RÜÇHAN HAKKININ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLARDA USÜL

    

   Şirket genel kurulu, sermaye artırım kararını alır. Genel kurul bittikten sonra genel kurul tescili yapılmadan RÜÇHAN HAKKI İLE İLGİLİ TESCİL İŞLEMİ YAPILIR

   Bu tescil:

   Müdürler kurulu RÜÇHAN HAKKINA DAİR bir karar alır. Bu kararda “Genel kurulun …./…/20... tarihinde şirket sermayesinin …………….. TL’den ………….. TL’ye çıkarılmasına karar verdiğini ve her ortağın hissesi oranında sermaye artırımına katılabileceği, artırıma katılacak olanların   …./…/20... tarihine kadar (burada süre bu kararın tescil ve ilanından itibaren en az 15 gün olmalıdır.) iştirak taahhütnamesi doldurarak şirket merkez adresinde müdürler kuruluna teslim etmelidir. Artırıma katılmayan ortakların sermaye koyma hakkı diğer ortak .................. tarafından (veya artırıma katılacak olan diğer ortakların hisseleri oranında) taahhüt edilecektir” ibarelerini içerir.

   Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ve oda sicil müdürlüğüne hitaben dilekçe ve noter onaylı yukarıda izah edilen müdürler kurulu kararı ile ve MERSİS girişi yapılarak tescil ve ilan ettirilir. Kararda belirtilen süre dolduktan sonra müdürler kurulu şirkete yapılan başvurular neticesine göre Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahipleri Cetvelini düzenleyerek yukarıda sayılan genel kurul tescilinde istenen evrakları ve her ortak için 1’er Adet İştirak Taahhütnamesini hazırlayarak ve MERSİS girişi de yaparak tescil ve ilan ettirir.

    

    

   6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

    

   Örnek 1: (Özvarlığın artı olup TTK 376/1-2 kapsamında olması durumunda) (Bu durumu kurtaracak en az artırılması ve buna bağlı olarak en az ödenmesi gereken tutarı gösterir örnektir.)

   Sermaye: 70.000 TL

   Özvarlık:  8.000 TL (artı)

   Formül: (Mevcut sermayenin yarısı - öz varlık) x 2 = Artacak Sermaye Miktarı

   (35.000 TL - 8.000 TL) x 2 = 54.000 TL Sermayenin en az 70.000 TL + 54.000 TL = 124.000 TL’ye çıkarılması gerekli olup, artan 54.000 liranın tamamı ödenmelidir. Bu durumda ödenen 54.000 TL’ye mevcut öz varlık olan 8.000 TL eklendiğinde toplam 62.000 TL ile tebliğde bahsedilen şekilde son sermayenin yarısı karşılanmış olur.

   Örnek 2:  (Özvarlığın eksi olması durumunda) (Bu durumu kurtaracak en az artırılması ve buna bağlı olarak en az ödenmesi gereken tutarı gösterir örnektir.)

   Sermaye:  60.000 TL

   Özvarlık:  -25.000 TL (eksi)

   Formül: ( Sermaye + Özvarlık) x 2 = Son Sermaye

    

   (60.000 TL + 25.000 TL) x 2 = 170.000 TL Sermayenin en az 170.000 TL’ye çıkarılması gerekli olup, artan 110.000 TL’nin tamamı ödenmelidir. Bu durumda 110.000 TL ödemesi ile birlikte tebliğde bahsedilen şekilde son sermaye 170.000 TL’nin yarısı olan 85.000 TL ve kayıp olan 25.000 TL karşılanmış olur.

   Önemli Not: Yukarıdaki tutarlar en az ödenmesi gereken tutarlara göre belirlenmiştir. Artırımdan sonraki son sermayeye göre ödenmesi gereken tutarlar değişiklik gösterebilir.

    

    

   YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.
   KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.
   221 52 52
   Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
   Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
   Yazılım: CM Bilişim