Konya0 °C
221 52 52

İHALE İLANLARI

Yazı Boyutu :

Meram Belediyesi - Taşınmaz Satışı

Meram Belediyesi - Taşınmaz Satışı23 Aralık 2020 Çarşamba 13:55

Aksinne Mahallesi 41354 ada 1 nolu 4.392,59 m² miktarındaki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait taşınmaz satışı yapılacaktır.

T.C.
KONYA İLİ
MERAM BELEDİYESİNDEN ARSA SATIŞ İLANI

 

Aksinne Mahallesi 41354 ada 1 nolu 4.392,59 m² miktarındaki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında Özel Sağlık Tesisi Sahası (Yençok: 5 Kat E: 1.60)’na isabet eden 7.050.000,00 TL muhammen bedelli 211.500,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü – Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale 06/01/2021 Çarşamba günü saat 14.45’de Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;

1-Teklif Mektubu,

2-Geçici teminat,

3-Tebligat için adres beyanı,

4-Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

5-Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,

6-T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),

7-Kanuni ikametgâh belgesi,

8-Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;

a. Noter tasdikli imza sirküleri,

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

9-Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.

 

TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:

İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 06/01/2021 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 06/01/2021 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır.

 

ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin % 50’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan ihale karar damga vergisi, sözleşme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin, kalan ihale bedeli 12 eşit taksitle ödenecektir.

 

DİĞER HUSUSLAR:

İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İLAN OLUNUR.

 

 

  EKLER                                                                                                                                 

SIRAMAHALLEARSANİTELİĞİGEÇİCİMUHAMMENÖDEME ŞEKLİ  
ADA/PARSELYÜZÖLÇÜMÜİMAR DURUMUTEMİNATBEDEL
1Aksinne ( Pirebi )4392.59Arsa - Özel Sağlık Tesisi211.500,00 TL7.050.000,00 TL% 50 PeşinKonumİmar Durumu
41354/1( E:1.60 Yençok: 6 Kat )Kalanı 12 Eşit Taksit
 
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim