Konya19 °C
221 52 52

KÜLTÜR VE TURİZM DESTEKLERİ

Yazı Boyutu :

TURİZM TEŞVİKLERİ

Ülkemizde devletin rolünün, özellikle ekonomik büyüme ve istikrar, istihdamın arttırılması, bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi, yatırım yoluyla sanayileşme politikalarının yönlendirilmesi, ekonominin dış rekabete açılması gibi politikaların üzerine kurulduğu gözlenmektedir. Bu amaçla birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiş, kalkınma planları uygulanmaya başlanmıştır.

1982 yılında yürürlüğe giren, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, yürürlük tarihinden bugüne turizm sektörünün ülke gündeminde kalmasına, turizm için olmazsa olmaz olan konaklama, yeme-içme-eğlence gibi alanları kapsayan sektörel gelişime katkı sağlamaktadır. Örneğin; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1982 yılından bugüne, ülkemize gelen turist sayısında yaklaşık 22 kat, turizm gelirlerinde ise yaklaşık 62 kat artış kaydedilmiştir. Söz konusu rakamlarda turizm işletmelerine sağlanan teşvik ve destekler önemli bir paya sahiptir.

Bu çalışmada Turizm yatırımcılarına sağlanan teşvikler; KOSGEB kapsamında sağlanan teşvikler, Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan teşvikler, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Emlak Vergisi Kanununda yer alan muafiyet, Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) tarafından sağlanan kredi imkanları, Yabancı sermaye yatırımlarının teşviki ve Yurtdışı turizm fuarlarına katılım destekleri kapsamında incelenmiştir.

Türkiye’de turizm sektörüne yönelik olarak çeşitli teşvik ve destekler bulunmaktadır. Bu teşvik ve destekleri aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür:

 • KOSGEB Kapsamında Sağlanan Destek ve Hizmetler,
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Uygulanan Teşvik ve Destekler,
 • 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler,
 • 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler,
 • Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) Tarafından Sağlanan Kredi İmkanları,
 • Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki,
 • Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği.

 

Bilgi için tıklayınız

 

TEKNİK YARDIM DESTEĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Mahalli İdareler’den (Belediye, İl Özel İdaresi, Mahalli İdare Birlikleri) doğrudan veya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri kanalı ile gelen çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde yardım yapılabilmektedir.

Mali Yardım Yapılan Konular

 • Katı atık bertaraf tesisi
 • Atıksu arıtma tesisi
 • Kanalizasyon- kolektör hattı şebekesi
 • İçmesuyu hattı
 • Su deposu
 • Trafo ve aydınlatma sistemleri
 • Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları
 • WC ve fosseptik
 • Çevre, meydan, park ve yol düzenlemeleri gibi altyapı uygulamaları

Kimler Başvurabilir?

Bakanlığımıza mali yardım konusunda İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birlikleri başvurabilir.
Köylere ilişkin talepler ise Özel İdareler ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla gelmelidir. Bunun için; Muhtarlar, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ya da Valiliklere bir dilekçe ile başvururlar. Birlik ya da Valilik, köy adına Bakanlığımıza talepte bulunur ve aktarılan ödeneği köy adına söz konusu talep için kullanır.
Kişiler, Vakıf ve Derneklerin talepleri değerlendirilmez.

Bilgi için tıklayınız

 

KÜLTÜR YATIRIMLARI DESTEĞİ

Projenin Amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev alanı içinde olmakla birlikte, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlanacak veya başlanılan, ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Programında yer alan “2009H040050 Proje numaralı Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi”, Bakanlığın görev alanı içinde olmakla birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlanacak veya başlanılan ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanmayan veya bitirilmeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamak amacıyla ödenek desteği sağlamaktadır.

 

Destek Kararı

 1. Destek kararı, destek verilecek yatırım projesinin, Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında desteklenmesine ilişkin Bakan Onayından ibarettir.
 2. Destek kararı verilen yatırım projelerine ödenek aktarılabilmesi için yatırım projesinin en az %50 oranında fiziki gerçekleşmesinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilmiş olması gereklidir.
 3. Destek kapsamına alınacak projeler belirlenirken; il-ilçe merkezi önceliği, yerleşim yerinin nüfusu ve kültür yatırımı ihtiyacı göz önünde bulundurulur.
 4. Destek kararı verilmeden önce Bakanlık yerinde inceleme yaptırabilir.
 5. Ticari amaçla yapılan yatırımlar bu projenin kapsamı dışındadır.

 

Destek Oranı

(1) Proje kapsamında Bakanlık tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarının onarım ve yatırım projelerine sağlanacak ödenek desteği;

a) Söz konusu projenin uygulanmasına ilişkin ihaleye çıkılarak yaptırılan işlerde, sözleşme bedelinin % 50’sini,

b) İhaleye çıkılmadan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kendi imkanları ile yapılan işlerde, bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanacak işin tamamını kapsayan yaklaşık maliyet bedelinin %50’sini, geçmeyecektir.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut binalarda;

c-1- İhaleye çıkılarak yaptırılacak olan kültür merkezi, kongre merkezi, kütüphane, müze ve benzeri amaçlı yapıların dönüşümüne ilişkin tadilat ve onarım işlerinde sözleşme bedelinin % 50’sini,

c-2- İhaleye çıkılmadan kamu kurum ve kuruluşlarının kendi imkanları ile yapacakları kültür merkezi, kongre merkezi, kütüphane, müze ve benzeri amaçlı yapıların dönüşümüne ilişkin tadilat ve onarım işlerinde, bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanacak işin tamamını kapsayan yaklaşık maliyet bedelinin % 50’sini, geçmeyecektir.

(2) Proje kapsamında ihtiyaç duyulması halinde, yatırım projesinin proje yapım bedeli veya bir kısmı (KDV hariç) ayrıca Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesinden karşılanabilir.

(3) Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan kültür merkezi projelerinden fiziki gerçekleşmeleri % 50’nin altında olan projelere, yerel yönetimlere devredilmeleri durumunda, Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında öncelikli olarak ödenek tahsis edilebilir.

(4) Proje kapsamında sağlanacak ödenek desteği bedellerine Katma Değer Vergisi (KDV) dahil edilmez.

 

Bilgi için tıklayınız

 

TURİZM YATIRIMLARININ YÖNLENDİRİLMESİ

 

Turizm Yatırımı Yapmak İstiyorsanız

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) ile Turizm Merkezlerinde (TM) Turizm Yatırımları

KTKGB ve TM Alanları Dışındaki Turizm Yatırımları

Planlama Süreçleri Akış Şemaları

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim