KÜLTÜR VE TURİZM DESTEKLERİ

Yazı Boyutu :

 

Kuruluş Adı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Destek Unsurları

 • Turizm Teşvik Kanunu
 • Kültür Yatırımlarına İlişkin Destek


Turizm Teşvik Kanunu

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine istinaden turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere teşvik ve destek sağlanmaktadır. Bu çerçevede sağlanan teşvikler şunlardır:

Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı Amacıyla Yapılan Tahsisler

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8 inci maddesine göre, hazine ve orman arazilerinin kanunda belirtilen sürelerde turistik tesis yatırımlarına tahsisi sağlanmaktadır. Bu konuda 21/07/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” ile 22/07/2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik” uyarınca işlem tesis edilmektedir.

Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 15 inci maddesinde, “Ormanlarda yer alacak turizm yatırımı belgeli tesislerin, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek-3 üncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca ödemek zorunda oldukları bedel, tahsis tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit taksitte alınır.” hükmü yer almaktadır.

Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 16 ncı maddesinde geçen, “Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler.” hükme istinaden, işletmelere elektrik enerjisi desteği sağlanmaktadır. 09.08.2005 tarih ve 25901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2005/1 Sayılı Tebliğ" ile işletmelere ait elektrik enerjisi giderlerinin, şantiye dönemi dahil olmak üzere o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone gurubuna uygulanan tarife arasındaki farkın Hazinece karşılanması için belge sahiplerinin ilk müracaatlarında Bakanlığımız İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvurmaları gerekmekteydi.
Belge ve faturalar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda vergi ve SSK borcu bulunmayan belgeli turizm işletmeleri normal tarifeden elektrik ücreti ödemeye ve en düşük tarife ile normal tarife arasındaki farkın da Hazine Müsteşarlığı tarafından kendilerine iadesine başlanmıştır.
16/07/2009 tarihinde yayımlanan “2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” ile son bulan Enerji Desteği uygulamasına, 29/06/2010 tarih ve 27626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/478 sayılı Kararname ile devam edilmektedir.

 

Haberleşme Kolaylıkları

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 17 nci maddesindeki “Belgeli yatırım ve işletmelerin telefon ve teleks taleplerine ilişkin her türlü işlem ve tahsis öncelikle yapılır.” Hükmüne göre işletmelere haberleşme kolaylığı sağlanmaktadır.

Yabancı Personel ve Sanatkar Çalıştırılması

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 18 inci maddesine göre; “Belgeli işletmelerde, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir...” hükmüne dayanarak yabancı personel ve sanatkar istihdam eden işletmelere destek sağlanmaktadır.

Teknik Yardım Desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Mahalli İdareler’den (Belediye, İl Özel İdaresi, Mahalli İdare Birlikleri) doğrudan veya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri kanalı ile gelen çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde yardım yapılabilmektedir.

Mali Yardım Yapılan Konular

 • Katı atık bertaraf tesisi
 • Atıksu arıtma tesisi
 • Kanalizasyon- kolektör hattı şebekesi
 • İçmesuyu hattı
 • Su deposu
 • Trafo ve aydınlatma sistemleri
 • Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları
 • WC ve fosseptik
 • Çevre, meydan, park ve yol düzenlemeleri gibi altyapı uygulamaları

Kimler Başvurabilir?

Bakanlığımıza mali yardım konusunda İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birlikleri başvurabilir.
Köylere ilişkin talepler ise Özel İdareler ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla gelmelidir. Bunun için; Muhtarlar, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ya da Valiliklere bir dilekçe ile başvururlar. Birlik ya da Valilik, köy adına Bakanlığımıza talepte bulunur ve aktarılan ödeneği köy adına söz konusu talep için kullanır.
Kişiler, Vakıf ve Derneklerin talepleri değerlendirilmez.

Kültür Yatırımları Desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Programında yer alan “2009H040050 Proje numaralı Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi”, Bakanlığın görev alanı içinde olmakla birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlanacak veya başlanılan ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanmayan veya bitirilmeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamak amacıyla ödenek desteği sağlamaktadır.
Destek kapsamından faydalanmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler talep yazıları ve projeleri ile Bakanlığımıza başvururlar.
Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğünce Düzenlenecek Fiziki Rapor: Projeleri incelenerek destek kararı verilen Kamu Kurum ve Kuruluşları yatırım projelerine para aktarabilmesi için yatırım projelerinin en az %50 oranında fiziki gerçekleşmesinin Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğünce tespit edilmiş olması gereklidir.
Yapım İşine ait sözleşme: Yapılacak destek oranı söz konusu projenin uygulanmasına ilişkin yapılacak işlerle ilgili sözleşeme bedelinin %50 ‘sini geçemez.
Bakan Onayı: Destek verilecek yatırım projesinin Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında desteklenmesine ilişkin Bakan Onayından ibarettir.
Protokol: Destek verilmesi kararlaştırılan projelerden söz konusu desteğe ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri bir protokolle düzenlenir. Protokol, Bakanlık adına Bakan, desteği alacak kurum adına kurumun en üst yöneticisi tarafından imzalanır.

Değerlendirme Süreci
Yardım yapılması talep edilen projenin Bakanlığımızca hazırlanan “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi Hakkında Esas ve Usuller “ ‘e uygun olması halinde üst yönetici tarafından karar verilir.

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim