Konya-6 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

Kooperatiflerin Emlak Vergisi Muaflığı Duyurusu

Kooperatiflerin Emlak Vergisi Muaflığı Duyurusu 31 Aralık 2013 Salı 14:24

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü konu hakkında İçişleri Bakanlığından görüş talebinde bulunmuştur. İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında, bu husus hakkında ekte sunulan 17.09.2007 tarihli ve 2007/87 sayılı bir genelgenin 81 ilin valiliklerine gönderildiğ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen yazıda;

"Bazı odalarımızdan alınan yazılarda; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun "Muaflıklar" başlıklı 93 üncü maddesine rağmen, bazı belediyeler tarafından kooperatiflerden emlak vergisi bedeli tahakkuk ve tahsil edildiği belirtilmiş olup, bu hususta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görüşüne başvurulmuştur. Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü konu hakkında İçişleri Bakanlığından görüş talebinde bulunmuştur. İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında, bu husus hakkında ekte sunulan 17.09.2007 tarihli ve 2007/87 sayılı bir genelgenin 81 ilin valiliklerine gönderildiği ve genelgenin belediyelere hatırlatılarak muafiyetlerin söz konusu genelge ve ilgili mevzuat doğrultusunda uygulanmasının sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Anılan genelge ilgili üyelerimize duyurulmak üzere ekte sunulmaktadır."

 

EK: 1- Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yazısı

        2- İçişleri Bakanlığı Genelgesi

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                    05.12.2013

 

Sayı : 73357575- 3409

Konu : Kooperatiflerin Emlak Vergisi Muaflığı.

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

 

İlgi : a) 01/10/2013 tarih ve 20432 sayılı yazınız,

         b) 19/11/2013 tarih ve 3274 sayılı yazımız.

İlgi (a) yazınızda kooperatiflerin belirli şartları sağlamaları durumunda kendi hizmet binalarının daimi olarak bina vergisinden muaf tutulacağının Emlak Vergisi Kanununda hükme bağlanmış olmasına rağmen, bazı belediyelerin uygulamalarında kooperatiflere hizmet binalarından dolayı emlak vergisi bedeli tahakkuk ettirilerek tahsil edildiğinden bahisle bu hususun değerlendirilmesi talep edilmiştir.

İlgi (b) yazımızla kooperatiflerin karşılaştıkları bu sorunun incelenerek çözüme kavuşturulması ve sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesi hususlarını içeren bir yazının İçişleri Bakanlığına gönderildiği tarafınıza bildirilmiştir. Bu defa; anılan Bakanlığın konuya ilişkin 81 ilin Valiliğine ve Bakanlığımıza muhatap yazısı ilişikte gönderilmektedir.

 

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

                                                                                                                              25.11.2013

Sayı : 30546965-000-31420

Konu : Kooperatiflerin Emlak Vergisi Muafiyeti

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 

İlgi : a) 17/09/2007 tarihli ve 2007/87 sayılı genelgemiz.

        b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13.11.2013 tarihli ve 3210 sayılı yazısı.

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alman ilgi (b) yazıda özetle, kooperatiflerin emlak vergisinden muaf olan taşınmazlarıyla ilgili olarak bazı belediyelerce emlak vergisi alınmaya devam ettiği belirtilmektedir.

Kooperatiflerin hangi taşınmazlarından emlak vergisi alınacağı, hangilerinden alınmayacağı hususu ilgi (a) genelgemizle duyurulmuştu.

Konunun iliniz dahilindeki belediyelere tekrar hatırlatılarak, muafiyetlerin genelgemiz ve ilgili mevzuat doğrultusunda uygulanmasının sağlanması hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :BOOMAH0740001/

Konu : Emlak vergisi

 

                                                                             …………………VALİLİĞİ'NE

 Bakanlığımıza intikal eden yazılarda, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, hizmet binaları dışındaki diğer binalarından da (lojman, gazino, lokanta, sinema gibi) emlak vergisinin alınıp alınmayacağı konusunda tereddütlerin bulunduğu anlaşılmaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 ve 14 üncü maddelerinde bina ve arazi vergileri ile ilgili daimi muafiyetler, 5 ve 15 inci maddelerinde de geçici muafiyetler düzenlenmiş; Kanunun 22 nci maddesinde ise, bina ve arazi vergileriyle ilgili muaflık ve istisna hükümlerinin bu Kanuna eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği belirtilmiştir.

Bu Kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde, kiraya verilmemek şartıyla; tarım kredi, tarım satış kooperatifleri, 1163 sayılı Kanuna uygun olarak teşekkül eden kooperatifler ve bu kooperatiflerin kuracağı kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahip oldukları kendi hizmet binalarının daimi olarak bina vergisinden muaf olduğu hükmüne bağlanmıştır.

1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun ‘Muafiyetler’ başlıklı 19 uncu maddesinin (b) fıkrasında, bu Kanuna göre kurulacak ve kurulmuş sayılan kooperatifler, bölge ve merkez birliklerinin, sermaye ve yedek akçeleri ile taşınmaz malları ve bunların gelirleri, kendi ihtiyaçları için satın aldıkları ve alacaklarının tahsili gayesiyle mülk edindikleri taşınmaz mallan ve bunların 15 inci madde hükmüne göre sahiplerine geri verilmesi işleminin, bütün vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir.

 Diğer taraftan, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 22 nci maddesinde bina ve arazi vergileri ile ilgili muaflık ve istisna hükümlerinin bu kanuna eklenmek veya bu kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinde, bina ve arazi vergilerinde muaflık ve istisna hükümlerinin Emlak Vergisi Kanununa eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle mümkün olabileceği ve bu Kanunda da söz konusu istisnanın tarım kredi kooperatifleri için kiraya verilmemek şartıyla kendi hizmet binaları ile sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, tarım kredi kooperatiflerinin kendi hizmet binaları dışındaki taşınmazlarının emlak vergisinden muaf tutulmasına yasal olarak imkan bulunmamaktadır.

Bilgilerinize, konunun iliniz dahilindeki belediyelere duyurularak söz konulu genelge hükümlerine göre hareket edilmesinin sağlanmasını rica ederim.

 Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla..

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim