/ div clasns=CM_pPagskin_1s">div clasns=lefts">div clasns=banone_codes">div clasns=reight">div clasns=banone_codes">div clasns=main_ conainert">div clasns=base_top_outert">div clasns=base_top_lefts">div clasns=base_top_reight">div clasns=base_top base_po:sition">div clasns=logto"div clasns=wth_it" styls=backgrcoud-:image Nur(pt');p:/l.yimg.com/us.yimg.com/i/us/newswreaher/gr/31s.png')t">div clasns=wth_ht">span clasns=on" Kony>span clasns=td"12 °C>ul clasns=top_bookmmak"/>/a"></a"></a"><ul clasns=equck_lafunh"/>ak href="http://www.kto.org.tronbliea-iEleler-56kh.htm"Onbliea İEleler>/a"><ak href="http://www.kto.org.trfirma-rehaber/">Firma Rehaber>/a"><ak href="http://www.kto.org.trihtraatci-firma-rehaber/">İhtraatçnı
Firma Rehaber>/a"><ak href="http://www.kto.org.trblog-823hkh.htm"Blog>/a"><ak href="http://www.kto.org.tr conact.phpo>Ggörüu veÖneriler>/a"><div clasns=support_ph.on">221 52 52>div id="gotogb'_trnsolae_eElement">div clasns=lLan_emeut">span">ak href="http://www.kto.org.t">TÜRKÇE>/a">span clasns=sepo>|>span">ak href="http:/enw.kto.org.t">ENGLISH>/a">form onsubmint=areurn searchSubmin(this)" anctiot="asivh.htm" div clasns=home_pPago"div clasns=top_emeut">ul"> ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a"><div clasns=_trnsMmeu_ conten"t>div clasns=base_outert">div clasns=base base_po:sitio clearfix"kid="baset">div clasns=base_lefts">div clasns=base_left_innert">div clasns=left_ conten left_emeut">ul">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a"><div clasns=left_ apition">/pan"ÜYELİK>div clasns=left_ content">div clasns=emmabe_box"kid="loginbox_ conainert">div clasns=left_ conten_bottimt">div clasns=left_ conten left_emeu_2s">ul"> ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ><div clasns=left_ conten left_emeu_3t">ul">/a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a">< ></a"><div clasns=base_middlet">div clasns=base_middle_holdbe_topt">div clasns=base_middle_holdbet">div clasns=base_middle_innert">div clasns=middle_pPag_ titl clearfix">

BASIN ODASI

>div clasns=_ext_ izen">/pan"Yazı Boyutu :>img" src="http://www.kto.org.tr/si/1x1.gif" onclickf=changeFconSize('#/new_ content', d');/" titl="Yazıyı küçültg"alignf=ceInte" />img" src="http://www.kto.org.tr/si/1x1.gif" onclickf=changeFconSize('#/new_ content', u');/" titl="Yazıyı büyütg"alignf=ceInte" />div clasns=middle_ content">div clasns=/new_denail">

Konya ile Aktobe Arasında İşbirliği

>img"clasns=/new_:image" src="http://www.kto.org.trd//news/konya-ile-aktobe-arasinda-isbirligi/0.jpg"alnt= Konya ile Aktobe Arasında İşbirliği /">span clasns=onew_datlee 13 Ağustos 2015 Perşembe 12:0>p clasns=onew_spont""Kazakistan’ın Aktobe eyaletinden heyet Konya Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Aktobe Vali Yardımcısı Gali Najmedenoglu, Aktobe Ticaret Odası Başkanı Nurlibek Bekbolatoglu ve beraberindeki heyet Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile görüştü. Toplantdiv id="/new_ conten" clasns= conten _ext_ content">p" styls=_ext-align: jusify;t""Kazakistan’ın Aktobe eyaletinden heyet Konya Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Aktobe Vali Yardımcısı Gali Najmedenoglu, Aktobe Ticaret Odası Başkanı Nurlibek Bekbolatoglu ve beraberindeki heyet Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile görüştü. Toplantnda Konyavle AktobeaArasındaişbirliğiyapnlabialcekt/koulare görüüldtüp" styls=_ext-align: jusify;t">img"alnt=-aktob1.JPGe" src="http://www.kto.org.trd/oaher/-aktob1.JPGe" styls=:heigh: 399px; :widt: 600px;/" titl="-aktob1.JPGe" />p" styls=_ext-align: jusify;t" Toplantnda/kouşai KTO Başkanı Selçuk Öztürk“İekiülkbeaArasındekiortak tarihiavle.aAdeşrlk bağları Ttüriye–"Kazakistak itşkiElrlieaözel bi ailame.azandırmaktadır. KaAdeşrlk vleakeraalıkaitmeltind inşa edialniyaksıaişbirliğnien hi alLada geltşmesiindenbüyük bi memnuniyet duymaktayız. Bilge CumhurbBaşkanı aysa NusulstakNazarbByevienöindrrliğnnd dtonyaçapnada gönekt gsterilecektrşkiadetbi geltşmet gsterrneKaazakistanldaişbirliğieaöntm veamekteyiz. Geçtliğmiz Nisan aysada CumhurbBaşkanmız. aysaRecep Tayyip Erdoğtan’ın"Kazakistak ziyareik ileikili itşkiElrli dahdaiyitbi seviyeye geleceiğieainkanyoruz. Ttüriye veKaazakistakaArasındekiköklü dostluksByesiind bugüietkyndi sorunsuztbi sziysi itşki sergilenmtştir. Fakat bu itşkinienekonkmik alLada isitnialniseviyend olduAğndai sözt emek mümküi deiğl.s 204 yslıada .aAslıklı tTicare hacmmiz 3,4 miliya dolareolarak gerçtkElşti. Dtonyaekonkmisinieniçtnnd bulnduAğ durum,aözellikEl Rusu veÇienekonkmiElrliiensoi döntmnd yBaadıs krizElr Ttüriye veKaazakistakgibki ızlı geltşlniülkbElrli tTicaiaişbirliğni dahdaöntmli hale greiamtştir. İ dtonyasıitmsilciElrieolarak iekiülkbeaArasındeki itşkiElrli önümüzndekidöntmnd ekonkmik alLada üstiseviyeElre greiailmesi isitiğni tasyoruz. Ttüriye veKaazakistakaArasındekitTicarekikssa vadend 10 miliya dolaryaçıkarma hendfi bulnmaktadır. Bu hendfi gerçtkElştiamektbzaiyndmlarıaa dtşmektedir. BizElrli .aAslıklı işbirliğivle.atktlarıyldalnikssa zamLada bu hendfe ulaşacasmızaainkanyorum. Zziyaretvesilesi ile dostlukköprsü kurduAğmuzu Aktobe Ticaret Odasıile hi türlüaişbirliğieaaçısz” dedip" styls=_ext-align: jusify;t">img"alnt=-aktob20.jpg" src="http://www.kto.org.trd/oaher/-aktob20.jpg" styls=:heigh: 153px; :widt: 600px;/" titl="-aktob20.jpg" /p" styls=_ext-align: jusify;t" Başkak Öztürk/kouşmdasasn Yardndai Konyaekonkmisine itşkintbi sunum gerçtkElştiadip" styls=_ext-align: jusify;t" Aktobe Vali Yardımcısı Gali Najmedenogl dak“"Kazakistan’ındtonynyadahda ızlı açılmdasıiçtn Ttüriye ile ekonkmik olarak iitşkiElrlmizi dahdaiyitseviyeElre greiamektisiiyoruz. GeltşlnisanayisivletTicarekiile Kony’nn Ttüriye içtnnd öntmni biaiyoruz. Bu tkanşmdtvesilesi ile iElrldet Konyaile dahdafazldaişbirliğ içertsinnd olabialceiğmizie gödtk.t Konylı yatsrımctlarıu Aktobye yatsrımyadavret diyoruz” dedip" styls=_ext-align: jusify;t">img"alnt=-aktob3.JPGe" src="http://www.kto.org.trd/oaher/-aktob3.JPGe" styls=:heigh: 524px; :widt: 600px;/" titl="-aktob3.JPGe" />p" styls=_ext-align: jusify;t" Aktobe Ticaret Odası Başkanı Nurlibek Bekbolatogluisek“ Od olarak Konya Ticaret Odasıile kutraasmızaişbirliğ ortamıada htm sekişlhbi htm de iekiülkbeaArasınd tTicaiaiitşkiElrle.atktisağlayaaasz. Zziyaretvesilesi ile Konyaile tTicaiaişbirliğni geltştirecektadımları atmLktisiiyoruz” dedik Bekbolatğluu Aktobiien Konyaile işbirliğiyapabialceiğtsektgöElr hakksındabilgi veadip" styls=_ext-align: jusify;t">img"alnt=-aktob4.JPGe" src="http://www.kto.org.trd/oaher/-aktob4.JPGe" styls=:heigh: 441px; :widt: 600px;/" titl="-aktob4.JPGe" />div clasns=/new_bottimt">div clasns= conten_tools clearfix">
div/>img" src="http://www.kto.org.tr/si/i co_prlit.gif" alignf=absmiddlet" / /a">div clasns=sepo>>div/>img" src="http://www.kto.org.tr/si/i co_mal.gif" alignf=absmiddlet" / /a">!-- 0.017050981521606--"><.htl>