Konya-1 °C
221 52 52

İHALE İLANLARI

Yazı Boyutu :

Konya İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğünden (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı)

Konya İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğünden (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı)25 Mart 2021 Perşembe 10:15

Hazineye ait taşınmaz üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 (Kırkdokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

İLAN

KONYA İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3 ‘üncü maddesi ve 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre aşağıda tapu bilgileri verilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 (Kırkdokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

 

Sıra No

İli

İlçesi

Mah. / Köy

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

 

İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Alan

Cinsi

Hazine Hissesi

Yatırım Amacı

İmar Durumu

Taşınmazın Rayiç Bedeli

Son Başvuru Tarihi

1

Konya

Karapınar

Gazi Osmanpaşa Mah.

M30.C.14.B.A

1246

40

216.258,00 m2

 

 

 

Tamamı

Tarla

Tam

konut hariç, eğitim, sağlık, turizm, sanayi, ticari, tarım, hayvancılık, sosyal  ve kültürel vb. tesisler yapılmak

İmarsız

1.297.548,00

21.05.2021

 

Teşvikten Yararlanma Şartları:

1- Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olanlar veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce yatırımın karakteristik değerlerini (firma adı, yatırımın sektörü, yatırım konusu, yatırım cinsi, öngörülen istihdam, yatırım kapasitesi, yatırım yeri, öngörülen yatırım tutarı vb.) içerecek ve yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olanlar yararlanabilir.

2- İrtifak hakkına konu taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaza taktir edilen rayiç değerin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olamaz. (Ancak, toplam sabit yatırım tutarı 1.000.000,00 TL (Bir Milyon TL.) den az olmaması, yatırımın 15.06.2012 tarihli 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda belirtilen kriterler ile asgari yatırım tutarları veya kapasite şartlarını taşıması gerekmektedir). Taşınmazın bulunduğu ilin mülki sınırları içerisindeki Organize Sanayi Bölgelerinde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartını taşıyan, taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olan ve yatırımı ne şekilde finanse edeceğini beyan eden, taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin diğer şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

3- -Yatırım teşvik uygulamalarında Konya ili 2. bölgede yer almakta olup bölgesel desteklerden faydalanabilmek için yatırım türünün; bölgesel teşviklerden yararlanacak sektörler arasında yer alması ve taşınmazın bulunduğu bölgede üst ölçekli imar planınca izin verilen yatırım türlerinden olması gerekmektedir

4- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar ile 5520 sayılı Kanun gereği Finans ve Sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortakları, 4283 sayılı Yap-İşlet modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Teksilerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştiren yatırımlar ve rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz. 

5- İlk yıl irtifak hakkı bedeli Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 19’uncu maddesinin 2. Fıkrasının (b) bendi gereği yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde ikisidir. İlk 3 yıl %70 oranında indirim uygulanarak tahsil edilecektir.

Başvuru Şekli ve Bilgiler:

1- Yatırımcılar Komisyona son başvuru tarihi olan 21.05.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar 03.03.2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların ekinde yer alan Ek-1 Talep Formunu doldurarak, Ek-2 de yer alan yatırımcıdan istenecek belgeler ve Ek-6 da yer alan Yatırım Bilgi Formu ile birlikte Konya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı), kapalı ve imzalı zarf içerisinde, zarfın üzerine yatırımın türünü, başvuruda bulunan kişi veya şirketin

ismini ve tebligat adresi ile iletişim bilgilerini yazarak teslim etmesi gerekmektedir. Yatırımcılar son başvuru tarihine kadar bizzat ilgili Müdürlüğe başvurabilecekleri gibi taleplerini posta aracılığı ile de yapılabilirler. Ancak posta ile yapılacak başvurularda ilgili bilgi ve belgelerin son başvuru tarihine kadar Konya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) ulaşmış olması gerekmektedir. Postadan doğabilecek gecikmeden dolayı İdare ile Komisyon herhangi bir sorumlu değildir.

2-Başvuru sırasında yatırımcı, bütçeye gelir kaydedilmek üzere; Konya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü hesabına 2.000,00 TL (İkibin TL) yatırarak buna ilişkin makbuzun diğer belgeler ile birlikte Konya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3-İrtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim vb. mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

4- Başvuruda bulunacak yatırımcılardan taşınmaz üzerine hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14 üncü maddesine istinaden kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu verilecektir.

5- İrtifak hakkı tesis edilmesine karar verilen taşınmaz için yatırımcı tarafından imar planları ile uygulamasının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerin yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süre ile ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir.

6- Taşınmaz üzerinde yapılması planlanan tesisler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken uygunluk görüşleri yatırımcıya aittir.

7- İrtifak hakkı tesisi işlemlerine ilişkin https://konya.csb.gov.tr/, Türkiye genelindeki ihale bilgileri ise www.milliemlak.gov.tr. Web adresinden ve 0332 224 58 42-5840 nolu telefondan bilgi alınabilir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            İLAN OLUNUR

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim