Konya8 °C
221 52 52

İHALE İLANLARI

Yazı Boyutu :

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI08 Kasım 2019 Cuma 16:31

Mülkiyeti Belediyeye ait gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

T.C.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

 

 

1-Mülkiyeti Belediyeye ait, aşağı ekte tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2-İhaleler, 19.11.2019 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Belediye Sarayı 6.Kat No:630’da (Encümen Toplantı Salonunda) yapılacaktır.

3-İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

4-Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.

5-İsteklilerin, 19.11.2019 Salı günü en geç 14:30’a kadar istenen belgeleri Nişantaş Mahallesi, Vatan Caddesi, Belediye Sarayı Kat: 6 No: 608 Selçuklu/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Vergi-Tahakkuk Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-Satış bedelinin tamamının 1. taksit ile birlikte peşin ödenmesi halinde; satış bedeli üzerinden %10 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu ödenecek bedel muhammen bedelin altına düşemez.

7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

   7.1 Dilekçe,

   7.2 Tebligat için adres beyanı,

   7.3 Gerçek kişi olması halinde:

      7.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

      7.3.2 İmza beyannamesi,

   7.4 Tüzel kişi olması halinde:

      7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

      7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

      7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

   7.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

   7.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

   7.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

   7.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 880001500158007290051109 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

8-Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Vergi-Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

a- Adres : Nişantaş Mh. Vatan Cd. Belediye Sarayı No:2 Kat:6 Daire:608

b- Telefon : 0332 221 14 92

İlan olunur.

EK: Tapu Kaydı

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim