Konya8 °C
221 52 52

İHALE İLANLARI

Yazı Boyutu :

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Tahditli Plaka Verilmesi İhale İlanı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Tahditli Plaka Verilmesi İhale İlanı07 Kasım 2018 Çarşamba 09:00

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Tahditli Plaka Verilmesi İhale İlanı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAHDİTLİ PLAKA VERİLMESİ İHALE İLANI

 

 1. Resmi yada Özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Konya il sınırları içinde tahdit kapsamında bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi adına tescilli aşağıda belirtilen C plaka serisine kayıtlı tahditli plakaların 30 yıl müddetle verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile yapılacaktır.
 2. İhaleler, 20.11.2018 Salı günü saat 15.00’dan itibaren Belediyemiz Encümeni tarafından Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak olup, her plakanın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
 3. Tahditli C plakalar numaraları, muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ile ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.
 4. İsteklilerin, 19.11.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar istenen belgeleri Belediyemiz Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler :

5.1   a- Dilekçe,

b- Tebligat için adres beyanı,

c- Gerçek kişi olması halinde:

1- Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

    2- Ehliyet fotokopisi (Müracaat edeceği araca uygun ehliyet sınıfı şartı aranır.)

    3- İkametgah ilmühaberi, Adres Bilgileri Raporu (C plakalar için Konya İl Merkezindeki Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinden birinde 2 yıl ikamet etmiş olma şartı aranır. )

    4- Vergi Dairesi mükellefiyet kaydı. (Tek geçim kaynağının sürücülük olma şartı aranır.)

    5- Adli sicil kaydı (TCK’nın 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227. maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.)

d- Tüzel kişi olması halinde:

1- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (yolcu taşımacılığı yapma şartı aranır) veya bu hususları tevsik eden belgeler.

2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

e- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,

f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

     g- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

h- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde 2886 sayılı kanuna göre düzenlenmiş olması, limit içi ve süresiz olması gerekmektedir.)

 1. Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

              İlan Olunur.

 

 

Sıra

No.

İl veya İlçe

 

Plaka Nosu

Araç

İstiap Haddi

30 Yıllık Toplam

Muhammen Bedeli

Geçici

Teminat

İhale

Saati

Ödeme Şekli

 1.  

Konya İl Merkezi

42 C 1097

Sürücü Hariç

9-21 Kişi

( 21 Dahil )

225.000,00 TL+KDV

6.750,00 TL

15.00

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1098

“           “

225.000,00 TL+KDV

6.750,00 TL

15.02

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1099

“           “

225.000,00 TL+KDV

6.750,00 TL

15.04

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1100

“           “

225.000,00 TL+KDV

6.750,00 TL

15.06

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1101

“           “

225.000,00 TL+KDV

6.750,00 TL

15.08

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1102

“           “

225.000,00 TL+KDV

6.750,00 TL

15.10

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1103

“           “

225.000,00 TL+KDV

6.750,00 TL

15.12

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1104

“           “

225.000,00 TL+KDV

6.750,00 TL

15.14

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1105

“           “

225.000,00 TL+KDV

6.750,00 TL

15.16

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1106

“           “

225.000,00 TL+KDV

6.750,00 TL

15.18

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1107

“           “

225.000,00 TL+KDV

6.750,00 TL

15.20

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1108

“           “

225.000,00 TL+KDV

6.750,00 TL

15.22

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1109

“           “

225.000,00 TL+KDV

6.750,00 TL

15.24

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1110

“           “

225.000,00 TL+KDV

6.750,00 TL

15.26

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1111

Sürücü Hariç

22-28 Kişi

 (28 Dahil)

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

15.28

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1112

“           “

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

15.30

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1113

“           “

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

15.32

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1114

“           “

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

15.34

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1115

“           “

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

15.36

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1116

“           “

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

15.38

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1117

“           “

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

15.40

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1118

“           “

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

15.42

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1119

“           “

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

15.44

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1120

“           “

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

15.46

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1169

“           “

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

15.48

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1170

“           “

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

15.50

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1186

“           “

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

15.52

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1187

“           “

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

15.54

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

Konya İl Merkezi

42 C 1188

Sürücü Hariç

22-28 Kişi

 (28 Dahil)

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

15.56

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1189

“           “

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

15.58

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1190

“           “

245.000,00 TL+KDV

7.350,00 TL

16.00

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1181

Sürücü Hariç

29 ve üzeri

265.000,00 TL+KDV

7.950,00 TL

16.02

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1182

“           “

265.000,00 TL+KDV

7.950,00 TL

16.04

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1183

“           “

265.000,00 TL+KDV

7.950,00 TL

16.06

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1184

“           “

265.000,00 TL+KDV

7.950,00 TL

16.08

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 1.  

42 C 1185

“           “

265.000,00 TL+KDV

7.950,00 TL

16.10

1 Taksit Peşin,

kalanı 4 taksit

 

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim