Konya21 °C
  • FaceBook Ticaret Odası
  • Twitter Ticaret Odası
  • RSS
221 52 52

İHALE İLANLARI

Yazı Boyutu :

Karatay Belediyesi - Madeni Yağ ve Antifriz Satın Alınacaktır

Karatay Belediyesi -  Madeni Yağ ve Antifriz Satın Alınacaktır06 Ekim 2017 Cuma 14:25

Muhtelif Madeni Yağ Ve Antifriz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ SATIN ALINACAKTIR

KARATAY BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Madeni Yağ Ve Antifriz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2017/478143
1-İdarenin
a) Adresi:AKÇESME MAH. GARAJ CAD. 5 42020 KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası:3323501313 - 3323504825
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@karatay.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:
10 W/40 Mot. Yağı 5.400 kğ, 15W/40 Turbo Dizel Ekstra 9.900 kğ, 5W/30 Mot. Yağı 1.800 kğ, Gres Yağı Beyaz 2.700 kğ, Hidrolik Sis. Yağı 46 Numara 13.000 kğ, Isı Transfer Yağı 2.000 kğ ve Süper Gres 3 180 kğ. Antifriz Süper 8.000 kğ, alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (beş) gün içinde işe başlanacak 30 (Otuz) takvim gün içinde tamamı Karatay Belediye Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü [Tatlıcak Mh. Konya Ereğli Cad. No:11 Karatay/KONYA] teslim edilecektir. Teslimat mesai saatleri içinde yapılacaktır.
c) Teslim tarihi:İşe sözleşmeyi müteakip 5 gün içinde başlanıp 30 (otuz) gün içerisinde malların tamamının teslimatı yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Karatay Belediye Başkanlığı - 1.Kat Encümen Salonu
b) Tarihi ve saati:27.10.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Firmalar teklifleri ile birlikte Farklı firma ürünlerin dengini gösteren ürün karşılaştırma cetveli, 2017 ürün kataloglarını vereceklerdir. Kataloglarda teklif edilen madeni yağların teknik özellikleri ile standartları bulunacak ve teklif edilen malzemelere ait Teknik Bilgi Sayfası kaşeli ve imzalı olarak katalog üzerinde işaretlenecektir. Teknik Bilgi Sayfası işaretlenmemiş, kaşesiz ve imzasız katalog verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1.kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatay Belediye Başkanlığı - Plan ve Proje Müdürlüğü - 5.Kat adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatay Belediye Başkanlığı - Yazı İşleri Müdürlüğü - 1.Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim