Konya5 °C
221 52 52

İHALE İLANLARI

Yazı Boyutu :

Karatay Belediyesi - Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası Alım İlanı

Karatay Belediyesi - Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası Alım İlanı 05 Eylül 2017 Salı 09:48

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI SATIN ALINACAKTIR

KARATAY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2017/416174
1-İdarenin
a) Adresi:Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 Karatay/KONYA
b) Telefon ve faks numarası:332 3501313 - 332 3504825
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@karatay.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:
1 Adet 6+1 m³, 2 Adet 7+1 m³ , 4 adet 13+1,5 m³ lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Araçların montajı ve işler duruma getirilmesi için gereken tüm işlemler ve masraflar yükleniciye ait olup, şasi araçların firma imalat yerine intikali ve araçların üstyapı imalatı ve montajı tamamlandıktan sonra firma imalat yerinden Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesislerine nakli idarenin sorumluluğundadır. İdarenin kabul etmesi ve yazılı onay vermesi durumunda yüklenici sözleşmede belirtilen son teslim tarihini aşmamak kaydıyla kısmi teslimat yapabilecektir. Kısmi teslimat adetleri ve süreleri idare ile yüklenici arasında yapılacak mutabakat neticesinde belirlenecektir.
c) Teslim tarihi:Araçların montajı ve işler duruma getirilmesi için gereken tüm işlemler ve masraflar yükleniciye ait olup, şasi araçların firma imalat yerine intikali ve araçların üstyapı imalatı ve montajı tamamlandıktan sonra firma imalat yerinden Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesislerine nakli idarenin sorumluluğundadır. İdarenin kabul etmesi ve yazılı onay vermesi durumunda yüklenici sözleşmede belirtilen son teslim tarihini aşmamak kaydıyla kısmi teslimat yapabilecektir. Kısmi teslimat adetleri ve süreleri idare ile yüklenici arasında yapılacak mutabakat neticesinde belirlenecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Karatay Belediye Başkanlığı - Encümen Salonu - 1.Kat
b) Tarihi ve saati:13.09.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Arkadan Yüklemeli Çöp Toplama Taşıtı veya Hidrolik Sıkıştırmalı çöp toplama aracı CE Belgesi

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatay Belediye Başkanlığı - Plan ve Proje Müdürlüğü - 5.Kat adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatay Belediye Başkanlığı - Yazı İşleri Müdürlüğü - 1.Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim