Konya7 °C
221 52 52

İHALE İLANLARI

Yazı Boyutu :

Karatay Belediyesi - Çöp Konteyneri, Çöp Sepeti ve Çöp Kovası Satın Alınacaktır.

Karatay Belediyesi - Çöp Konteyneri, Çöp Sepeti ve Çöp Kovası Satın Alınacaktır.07 Kasım 2018 Çarşamba 10:15

Çöp Konteyneri, Çöp Sepeti ve Çöp Kovası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

ÇÖP KONTEYNERİ, ÇÖP SEPETİ VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Çöp Konteyneri, Çöp Sepeti ve Çöp Kovası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası:2018/542308
1-İdarenin
a) Adresi:Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 Karatay/KONYA
b) Telefon ve faks numarası:332 350 13 13 - 332 350 48 25
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@karatay.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:
500 adet 770 Lt.lik Çöp Konteyneri, 500 adet Çöp Kovası, 50 Adet Krom-Nikel Ayaklı Çöp Sepeti, 50 Adet Ayaklı Metal Çöp Sepeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri (Tatlıcak Mh. Adana Çevre Yolu Üzeri No:11 42030 – Karatay / KONYA) adresinde idarenin gösterdiği yerde teslim edecektir. Çöp konteynerlerinin yükleme, nakliye, boşaltma ve istiflemesi yüklenici tarafından yapılacaktır. Teslimatlar mesai saati içerisinde yapılacak olup, saat 16:00’da istifleme bitirilecektir. konteynerler idarenin istediği şekilde istiflenecek olup, rahatça sayılabilecektir.Malların teslimatı firmanın yetkili temsilcisi tarafından yapılacaktır.
c) Teslim tarihi:İdare, teslim edilen numuneleri sözleşme imzalanması aşamasında inceleyecek. Numunedeki olası eksikler, tutanak halinde firma yetkilisine bildirilerek seri imalata eksiksiz başlanacaktır. İşe başlamadan sonra mallar Altmış (60) takvim günü içerisinde tamamı teslim edilecektir.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Karatay Belediye Başkanlığı-Encümen Salonu (1.Kat)
b) Tarihi ve saati:22.11.2018 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

a) 770 Lt.'lik Çöp Konteyneri için TS EN 840-3, TS EN ISO 1461, TS EN 12532 Uygunluk Belgeleri

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, teklif  edecekleri ürünlerin numunesini idarenin göstereceği yere, ihale tarihinden en geç 1 (bir) gün önce numune teslim tutanağı karşılığı teslim etmek zorundadır. İstekliler, idareden alacakları numune teslim tutanaklarını teklif dosyasının içine koymak zorundadır.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatay Belediye Başkanlığı - Plan ve Proje Müdürlüğü - 5.Kat adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatay Belediye Başkanlığı-Yazı İşleri Müdürlüğü (1.Kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim