Konya24 °C
221 52 52

İHALE İLANLARI

Yazı Boyutu :

Karatay Belediyesi - Çocuk Oyun Grubu, Spor Aletleri Alımı

Karatay Belediyesi - Çocuk Oyun Grubu, Spor Aletleri Alımı01 Haziran 2018 Cuma 09:01

Çocuk Oyun Grubu, Spor Aletleri, Bank ve Kauçuk Zemin Kaplama Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir

ÇOCUK OYUN GRUBU, SPOR ALETLERİ, BANK VE KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

KARATAY BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Çocuk Oyun Grubu, Spor Aletleri, Bank ve Kauçuk Zemin Kaplama Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2018/255966
1-İdarenin
a) Adresi:Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 Karatay/KONYA
b) Telefon ve faks numarası:332 3501313 - 332 3504825
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@karatay.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:
22 Adet Oyun Grubu,3 Adet Uçak Oyun Grubu,25 Adet 4 Kişilik Tahteravalli,25 Adet İkili Salıncak,20 Takım Açık Alan Spor Aleti,8000 m2 Kauçuk Zemin Kaplama,750 Adet Oturma Bankı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:İhale öncesi teslim edilen numunelerin yazılı onayı alındıktan sonra seri imalata geçilecektir. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 25 Takvim günü içerisinde en az 5 adet oyun grubu, 5 takım açık alan spor aleti ve 200 adet bank montaja hazır hale getirilecek, kalan malzemeler ise sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 (Yetmiş beş) takvim günü içinde tamamı imal edilip yapılacak kontrollerden sonra yüklenici kendi deposunda muhafaza altına alacaktır. İdarenin belirleyeceği montaj programına göre 1 yıl içinde montaj edilecektir.
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 25 Takvim günü içerisinde en az 5 adet oyun grubu, 5 takım açık alan spor aleti ve 200 adet bank montaja hazır hale getirilecek, kalan malzemeler ise sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 (Yetmiş beş) takvim günü içinde tamamı imal edilip yapılacak kontrollerden sonra yüklenici kendi deposunda muhafaza altına alacaktır. İdarenin belirleyeceği montaj programına göre 1 yıl içinde montaj edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Karatay Belediye Başkanlığı - Encümen Salonu - 1.Kat
b) Tarihi ve saati:26.06.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- Numunelerin Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne teslim edildiğine dair Teslim Tutanağı.

2- Üretici Ürün Sorumluluk Sigorta Poliçesi

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Çocuk Oyun Grubu ve Kauçuk Zemin Kaplama işinin birlikte yapılması işi.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatay Belediye Başkanlığı - Plan ve Proje Müdürlüğü - 5.Kat adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatay Belediye Başkanlığı - Yazı İşleri Müdürlüğü - 1.Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim