Konya11 °C
221 52 52

KALKINMA AJANSLARI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Yazı Boyutu :

Kalkınma Ajanslarının kuruluş amacı, 5449 sayılı Kanunun 1. maddesinde, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olarak tanımlanmıştır. 

Kalkınma Ajansları kuruldukları bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak faaliyetleri yürütmekle görevlendirilmişlerdir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yürütülen bölgesel kalkınma politikası çerçevesinde Türkiye, “Düzey-2 Bölgesi” olarak adlandırılan 26 alt bölgeye ayrılmıştır. Her bir “Düzey-2 Bölgesi” için Kalkınma Ajansları kurulmasına karar verilmiştir.

 

Kimler Başvurabilir?

Resmi gazetede yayımlanan Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğine göre; ajans, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberlerinde açıkça belirtilmek kaydıyla, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kar amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin proje ve faaliyetlerini destekleyebilir. Burada önemli olan, bölge planındaki hedeflerin ve eylemlerin uygulanmasını sağlamak ve bölgesel kalkınmayı desteklemektir.

 

Sundukları Destekler

Kalkınma ajanslarının sundukları destekler sorunlara ve ekonomik konjonktüre göre esnek bir şekilde tasarlanmakta ve çeşitlilik göstermektedir. Kredi, faiz veya hibe desteği, dönemsel/sürekli proje veya faaliyet destekleri, yeni girişimcilere sağlanan risk sermayesi veya yönetim danışmanlığı destekleri, yatırımcıların izin, ruhsat işlemlerinin tek elden takip edilmesi ve eğitim alanında verilen destekler örnek verilebilir. Ayrıca bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılamak üzere büyük fiziksel altyapı projelerine de hibe desteği sağlanmaktadır. Sonuç olarak kalkınma ajanslarının hem uzun süreli, dönemsel hem de anlık, spesifik proje veya faaliyet destekleri olduğunu söylenebilir.

 

Mali Destekler

Ajans, yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla; özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda sayılan türlerdeki proje ve faaliyetlerine mali destek sağlayabilir:

  • Bölge planı ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler,
  • Bölge planı ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,
  • Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklığı geliştiren projeler,
  • Bölgenin kaynak ve imkanlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü strateji ve plan çalışması, araştırma, inceleme ve çalışmalar,
  • Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler,
  • Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler,
  • Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmayı sağlayan ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler,
  • Bölgedeki kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine, hizmet sunumunda niteliklerinin artırılmasına, insan kaynakları ve kurumsal altyapılarının geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.

 

Teknik Destek

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Ajans tarafından sağlanacak teknik destek; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

  • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini ve
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamak zorundadır.

Ajans aynı proje veya faaliyet için, mali destek veya teknik destekten sadece birini sağlayabilir. Ancak, girişimcilik ve yenilikçilik altyapısını geliştirme amaçlı güdümlü projeler için bu hüküm uygulanmaz.

 

Hibe Başvuru Süreci

Hibe programında faydalanmak isteyen KOBİ’lerin Kalkınma Ajansı tarafından oluşturulan başvuru formuna uygun olarak projelerini hazırlamaları gerekmektedir. Projeler için başvuru tarihi her ilan için farklılık göstermekte olup, ilgili Kalkınma Ajansı’nın internet sitesinden duyurulmaktadır.

 

Değerlendirme Süreci

Projelerin değerlendirme sürecinin en az 3 ay sürmesi beklenmektedir. Değerlendirme sonunda Hibe almaya haz kazanan KOBİ’ler ile Kalkınma Ajansları arasında Hibe Sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşme kapsamında hibe almaya hak kazanan KOBİ’lerin sözleşmenin imzalanmasından sonra Kalkınma Ajansına hibe tutarının %10’u oranında teminat (nakdi veya banka teminat mektubu) sağlaması gerekmektedir. Teminat tutarını Kalkınma Ajansına sağlayan hibe almaya hak kazanmış KOBİ’lere 30 gün içerisinde KOBİ’nin hibe almaya hak kazandığı tutarın % 40’ı oranında ön ödeme yapılır. Hibe tutarının %50’si uygulama süresinin yarısı sona erdiğinde diğer kalan %10’u ise proje bitiminin ardından KOBİ’lere ödenecektir.

 

MEVLANA KALKINMA AJANSI (MEVKA)

MEVKA, Konya ili merkez olmak üzere Konya ve Karaman illerini kapsayan TR52 Düzey 2 bölgesinde faaliyet göstermektedir. 

MEVKA'nın güncel desteklerine ve diğer duyurulara http://www.mevka.org.tr adresinden ulaşılabilir. 

Türkiye'deki tüm kalkınma ajanslarının güncel duyurularına ise Kalkınma Bakanlığı'nın http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/Tum-Kalkinma-Ajansi-Duyurulari.aspx adresinden ulaşmak mümkündür.

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim