Konya15 °C
221 52 52

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Yazı Boyutu :

Anaç Sığır Ve Manda Yetiştiriciliği Destekleri

 • 31/12/2011 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra (1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığır ) sahip örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde örgütlülük ve sayı şartı aranmaz.
 • Ödeme miktarları; anaç sığır için 225 TL/baş, anaç manda için 300 TL/baş'tır.
 • Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için %50’si, 500 baş ve üzeri için ise %25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.
 • Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/Üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst örgütleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2011 ile 31/12/2011 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
 • Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2011 ile 31/12/2011 tarihleri arasında şahsen başvuru dilekçesi ile veya üyesi bulunduğu Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
 • E-ıslahın soy kütüğü bölümüne 1/10/2011 tarihinden önce kayıt edilen ve 2011 yılında soykütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3'ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapılan sığır üreticilerine, başvurularını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmaları koşuluyla 50 TL/baş sığır soykütüğü farkı ödemesi yapılır. 1/10/2011 tarihinden sonra soykütüğüne üye olanlara soykütüğü için verilen fark ödenmez.

Buzağı Desteklemesi

Soykütüğü - Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına kayıtlı analardan suni tohumlama sonucu doğan 2011 yılı doğumlu tüm buzağılar için, Türkvet?e kaydettirmek ve dişilerine Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla buzağı başına 75 TL ödeme yapılır. Buzağının doğumunu sağlayan suni tohumlama uygulaması, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ve ülkemizde yapılmış olmalıdır. Suni tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kayıt edilmiş olması zorunludur. 14 aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı desteklemeden faydalanamaz. Müracaatlar 1/10/2011-31/12/2011 tarihleri arasında üye olan yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerine yapılır.

Anaç Koyun ve Keçi Desteklemeleri

 • Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye olan, hayvanları KKKS ve Türkvet?e kayıtlı, kuzu/oğlaklarına Rev-1 aşısı yaptıran yetiştiriciler damızlık anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere hayvan başına 15 TL ödeme yapılır. Anaç koyun keçiler en az 15 aylık yaşta olmalıdır.
 • Anaç koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 1/11/2011 ile 30/11/2011 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
 • Destekleme ödemesi, anaç koyun-keçinin 30/11/2011 tarihinde bulunduğu işletmeye yapılır. Hayvanların, 30/11/2011 ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede bulunması zorunludur.


Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğinin Ve Tiftik Üretiminin Desteklenmesi

 • Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması amacıyla; üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)'ne veya Kooperatiflerine satan yetiştiricilere tiftiğin kalitesine göre kilogram başına, oğlak tiftiği için 15 TL, ana mal için 14 TL, tali için 10 TL ödeme yapılır.
 • Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı tüm üretim yerlerinde geçici alım merkezleri açacaktır. Yetiştiriciler ürünlerini kooperatiflere ya da açılan geçici alım merkezlerine satacaktır.

Çiğ Süt Üretiminin Desteklenmesi

 • Üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine fatura veya müstahsil makbuzu karşılığı satan yetiştiricilere, koyun ve keçi sütü için farklı olmak üzere beher litre süt için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılır.
 • Satılan çiğ süt miktarına ait fatura ve/veya müstahsil makbuzları en geç takip eden ayın sonuna kadar süt üretici birliklerine ve/veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine teslim edilmelidir.

Arı Kovanı Desteklemesi

 • Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı en az 30 adet arılı kovana sahip üreticilere, yetiştirici/üretici birliklerine üye olmak kaydıyla kovan başına 7 TL ödeme yapılır.
 • Her işletme için azami 1000 adet kovana destekleme ödemesi yapılır.
 • Müracaatlar 16/5/2011-15/7/2011 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine yapılır.

Bambus Arısı Kullanımı Desteklemesi

 • Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına 60 TL ödeme yapılır.
 • Müracaatlar 31/12/2011 tarihine kadar il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılır.

İpekböceği Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi

 • Ürettiği ipekböceği kozasını Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK)?ne veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere 1. sınıf koza için kilogram başına 20 TL ödeme yapılır.
 • Kooperatifler düzenledikleri ürün alım bordrosunun bir nüshasını bulundukları il ya da ilçedeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine teslim ederler.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri

 • Bu destekten, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş birliklere ya da su ürünleri yetiştiriciliği kooperatiflerine üye olan üreticiler yararlanır.
 • Yetiştirdikleri desteklemeye konu su ürünlerini doğrudan pazarlayan ya da Bakanlıktan çalışma izni almış işletmelerde işletip fileto ya da füme olarak pazarlayan üreticilere kilogram başına, alabalık için 65 Kuruş, çipura-levrek için 85 Kuruş, midye için 20 Kuruş ve yeni türler için 1 TL ödeme yapılır.
 • Ürünün satışına ilişkin faturaların kesim tarihinden itibaren yıl sonuna kadar il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir.
 • Desteklemeye konu miktar, su ürünleri yetiştiricilik belgesindeki kapasitesi 2.000 (ikibin) ton/yıl’dan daha fazla olan tesisler için 2.000 (ikibin) ton/yıl ile sınırlıdır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kuluçhanelerden su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere yavru balık satın alarak tesislerinde büyüten yetiştiriciler ile yavru balıkları kendi tesislerinde üretip bu yavruları yine kendi tesislerinde büyütmeye devam eden yetiştiricilere yavru balık başına 6 Kuruş ödeme yapılır.
 • Müracaatlar; yavru balığı satın alan üreticiler için yavru balık satın alınan tesise ait su ürünleri kuluçhane belgesi, yavru balıkları kendi tesislerinde üreten üreticiler için yavru balık miktarı tespit tutanağı ile yıl sonuna kadar il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılır.
 • Desteklemeye konu yavru balık miktarı balık türüne göre 2000 ton/yıl’a karşılık gelen yavru balık ile sınırlıdır. (alabalık yetiştiriciliğinde 1 kg balık üretimi için 4 adet yavru, çipura ve levrek yetiştiriciliğinde 1 kg balık üretimi için 3 adet yavru gibi)

Yem Bitkileri Üretimi Desteklemeleri

 • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yapılan yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına ödeme yapılır.
 • Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı minimum 10 dekardır.
 • Başvurular, 1 Ocak-15 Ekim tarihleri arasında il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılır. Müracaatlar yem bitkisi hasat edilmeden önce yapılacaktır. Hasattan sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

Bitki Türü

Ödeme Tutarı (dekar/TL)

Sulu yonca

130 TL

Kuru yonca

70 TL

Korunga

90 TL

Tekyıllıklar

30 TL

Silajlık tek yıllıklar

45 TL

Silajlık sulu mısır

55 TL

Silajlık kuru mısır

30 TL

Yapay çayır/mera

75 TL

 

Hayvan Hastalığı Tazminatı

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirtilen tazminatlı hastalıklardan birine (tüberküloz, bruselloza, ruama) yakalandığı ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma amacıyla hükümet veteriner hekimi ya da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve laboratuvar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine, miktarı il veya ilçelerde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmek üzere ödeme yapılır.

Hastalıktan Ari İşletme Destekleri

 • Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan başına 300 TL ödeme yapılır.
 • İlgili desteklemeden yararlanabilmek için işletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır. Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı şap aşıları yaptırılmış olmalıdır. İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünite bulunmalıdır
 • Bu desteklemeden yararlanan işletmelerdeki sığırlar için birinci maddede belirtilen ödemeler yapılmaz.

Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Destekleri

 • Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında; Brucellosis S-19 Genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığırlar ve Brucellosis Rev-1 Genç aşısı yapılmış dişi kuzu ve oğlaklar için yetiştiricilere hayvan başına ödeme yapılır.
 • Dişi sığırlar 2011 yılı içerisinde şap ve 3-6 aylık yaşta iken Brucellosis S-19 Genç aşısı ile aşılanmış, dişi kuzu ve oğlaklar 2011 yılı içerisinde 3-6 aylık yaşta iken Brucellosis Rev-1 Genç aşısı ile aşılanmış olmalıdır.
 • Başvurular 1/10/2011 - 31/12/2011 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine yapılır.

Aşı Türü

Ödeme Miktarı

Brucellosis (Büyükbaş)

25 TL/baş

Brucellosis (Küçükbaş)

4 TL/baş

Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Ve Geliştirilmesi Destekleri

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan proje kapsamına alınan yetiştiricilere koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan işletmelerdeki sığırlar için birinci maddede belirtilen ödemeler yapılmaz

Hayvan Türü

Ödeme Miktarı (TL/Baş)

Büyükbaş koruma

400 TL/baş

Küçükbaş koruma

70 TL/baş

Arı

20 TL/kovan

Elit sürü

40 TL/baş

Taban sürü

30 TL/baş

 
Besilik Erkek Sığır Desteklemesi
 • Yurtiçinden temin edilerek besi süresini tamamlamış Türkvet?e kayıtlı erkek sığırlarını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan çalışma izni almış mezbaha ve/veya kombinalarda kestiren yetiştiricilere en fazla 300 TL/baş destekleme ödeme yapılır. Besilik erkek sığır başına ödeme birim miktarları, 250 başa kadar tam olarak, 250 baş ile 500 baş arası %50’si, 500 baş ve üzeri için ise %25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.
 • Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; kırmızı et üretici birliklerinin kurulu olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile 1/1/2011 ile 31/7/2011 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim