Konya10 °C
221 52 52

HABERLER

Yazı Boyutu :

DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI

DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI07 Kasım 2016 Pazartesi 15:42

Sayın üyemiz; çeşitli kurum ve kuruluşlardan Odamıza ulaşan duyurular aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

04.11.2016 "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)"
Sayın Üyemiz,

 

"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)" 07/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile "onaylanmış kişi statüsü (OKS)", "yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM)", "el konulan eşyanın iadesine ilişkin süreler", "tanımlar", "demiryolu ve denizyolu taşımalarına ilişkin getirilen değişiklikler" ve "tahlil ve analize gönderilecek eşyanın taşınmasındaki usuller" gibi konu başlıklarında değişikliklere yer verildiği görülmektedir.

 

Söz konusu yönetmelik kapsamında, Gümrük Yönetmeliği'nin 22, 23, 24, 25, 26, 85, 180, 181, 196, 207, 235, 251, 252, 253-262 (mülga), 330, 332, 335, 380, 520, 521, 524, 525, 536, 538, 540, 555, 557, 574, 575, 576, 577, 578 ve Geçici 6.Maddelerinde revizyon gerçekleştirilmiştir.  Bu maddeler arasında 22.23.24.25.26 ve 180. maddelerdeki değişiklikler 15.08.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

Yukarıda bahsi geçen konu başlıkları esas alınarak söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenmiş olup, bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

OKS ile İlgili Değişiklikler

•        OKS almak için başvuruda bulunan firmalar daha önce belirli kriterler esas alınarak A, B ve C şeklinde sınıflandırılıp belgelendirilmekteydi. Yeni düzenleme ile beraber bu şekilde bir sınıflandırma ortadan kaldırılmıştır. (Madde 22)

 

•        21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in geçici 6. maddesinde A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsünün 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılması kararı alınmış olup, son yapılan değişiklik ile A ve B sınıfı OKS Belgelerinin sona eriş süresi ve buna bağlı ithalatta mavi hat uygulamasının 15/8/2017 tarihine kadar yürürlükte kalacak şekilde ilgili hüküm revize edilmiştir. (Geçici Madde 9)

 

•      15.08.2017 tarihinden sonra firmalar tarafından OKS Belgelerinin temininde herhangi bir

sınıflandırmaya gidilmeden tek tip belge usulü esas alınarak belge sahiplerinin ihracatta

mavi hat uygulamasından yararlanması sağlanacaktır. (Geçici Madde 6)

OKS Belgesi için başvuruda bulunacak olan firmalar için aranan özel şartlarda da

değişikliğe gidilmiştir. (Madde 24)

 

YGM ile İlgili Değişiklikler:

 

Malumları olduğu üzere daha önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu mevzuat değişikliği ile YGM’lerin yetki ve sorumlulukları askıya alınmıştır. Konu hakkında yargının verdiği yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle belirli alanlarda yetki karmaşası yaşanmıştır. Yapılan son değişiklikler ile YGMTer aşağıdaki hususlarda tekrardan yetkilendirilmiştir.

 

•      YGM’ler geçici depolama yeri veya antrepoda eşyanın mevzuat hükümlerine göre muhafazasını teminen gereken inceleme ve raporlama yetkisini ve bu bölgelere giriş iznini almıştır. (Madde 235 ve 557)

 

•      Gümrük Yönetmeliği'nin 330,332 ve 335 inci maddeleri kapsamında gümrük memurunun görev ve sorumlulukları YGM’ lere de verilmiştir.

 

•      Antrepo açmak ve işletmek için yapılan başvurularda aranan belgeler arasında yer alan ve gümrük memuru tarafından düzenlenen görgü raporu yerine bundan sonra YGM tarafından düzenlenen tespit raporu yeterli olacaktır. (Madde 520)

 

•      YGM’ ler antrepolarda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak daha önce gümrük memurlarının sorumluluğunda olan tespit raporlarını hazırlayıp doğrudan Bakanlığa (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne) göndermeleri konusunda yetkilendirilmiştir.

 

•      Antrepolardaki  eşyanın denetlenmesi konusunda da YGM’ lere yetki verilmiştir. (Madde 536)

 

•      Çabuk bozulan, akan, sızma tehlikesine maruz kalan masraflı veya tehlikeli olan eşyaların

antrepoya alınması ile eşzamanlı olarak tutanak düzenlenmesi hususunda YGM’ ler de yetkilendirilmiştir. (Madde 540)

 

•      Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri bulunmayan antrepo ile geçici depolama yerlerinde artık çift kilit bulundurulması zorunludur. (Madde 555)

 

Mavi Hat'ın Tanımına İlişkin Değişiklikler:

Gümrük Yönetmeliğimde hâlihazırda kırmızı, sarı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 adet hat tanımlanmış olup yapılan son değişiklik ile beraber mavi hat şu şekilde revize edilmiştir :

“Mavi hat; Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ihracatta yararlandığı, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören ihracat beyannamelerini ilişkin beyanın kontrolü eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerçekleştirilir.” (madde 180)

 

Tahlil ve Analize Gönderilen Eşyanın Taşımasına İlişkin Değişiklikler :

Laboratuvar tahliline gönderilecek nitelikte bir eşya taşınmasında giriş gümrük idaresi tarafından rejimin ibrasına kadar gümrük idaresinde saklanmak üzere numune alınarak taşıtın varış idaresine sevki mühür tatbik esilmek ve elektronik uydu cihazları ile takip edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

 

Diğer bir ifadeyle, Artık araçlar tahlil ve analiz sonucunu beklemeden taşınmasına devam edebilecek, böylece tahlil sonucu beklenilmesi nedeniyle kara sınır kapılarında bekleme olmayacaktır. (Madde 196)

 

El Konulan Eşyanın İadesine Yönelik Sürelere İlişkin Değişiklikler

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca el konulan eşya serbest dolaşımda bulunmuyorsa otuz gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilerek buna ilişkin işlemler tamamlanır; serbest dolaşımda bulunuyorsa kararın kesinleşmesini müteakip ilgilisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınır. Bu süreler içerisinde işlemleri yapılmayan eşya tasfiye edilir. Söz konusu madde ile daha öncesinde herhangi bir süre kısıtlaması getirilmemişken, mevcut madde ile otuz günlük bir süre tayin edilmiştir. (Madde 85)

 

Demiryolu ve Denizyolu Taşımalarına İlişkin Değişiklikler

Gümrük Yönetmeliği'nin 251 inci maddesi ile demiryolu; 252 nci maddesi ile denizyolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usuller düzenlenmiştir. Anılan değişiklikler ile transit rejiminde demiryolu ve denizyolu taşımalarına ilişkin basitleştirme başvurusunda aranan koşulların ve basitleştirme izni kapsamında gümrük idarelerinde yapılacak işlemlerin, izin sahibi asıl sorumlunun yükümlülüklerine ve basitleştirme iznine ilişkin diğer hususların Bakanlıkça belirleneceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

 

221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim